Keskmise suurusega liige 11 aastat

Märtsis võttis parlament vastu resolutsiooni üleilmastumise ajastu uue tööstuspoliitika kohta. Sellise käsitluse raames ergutatakse VKEde osalemist uue nn VKEde erivahendi kaudu, mille eesmärk on kaotada rahastamise puudujäägid VKEde varajase etapi riskantses teadus- ja uuendustegevuses. Täna taotleb Toomas pensionit. Õiguslik alus VKEd tegutsevad peamiselt oma koduriigis ja suhteliselt vähesed neist tegelevad ELis piiriülese ettevõtlusega. Sünnitunnistusse on Toomas kantud Maarika isana. Mõned näited.

Keskmise suurusega liige 11 aastat

VKEd annavad kaks kolmandikku erasektori töökohtadest ja enam kui poole ELi ettevõtjate loodud kogulisaväärtusest. Teadus- ja uuendustegevuse abil VKEde konkurentsivõime tõstmiseks ja neile rahastamise kättesaadavamaks tegemiseks on vastu võetud mitmeid tegevusprogramme. VKEdele paremate raamtingimuste loomiseks vastu võetud strateegiates on võetud arvesse ka CO2-neutraalsuse saavutamist ja digipööret.

Õiguslik alus VKEd tegutsevad peamiselt oma koduriigis ja suhteliselt vähesed neist tegelevad ELis piiriülese ettevõtlusega. ELi VKEsid käsitleva poliitika eesmärk on tagada, et liidu poliitika ja meetmed oleksid väikeettevõtluse jaoks soodsad ning aitaksid muuta Euroopa äriühingu asutamise ja ettevõtlusega tegelemise seisukohalt atraktiivsemaks.

Saavutused A. Väikeettevõtlusalgatuse eesmärk on luua uus poliitiline raamistik, mis ühendab olemasolevad vahendid ja põhineb Euroopa väikeettevõtluse hartal ning kaasaegsel VKEde poliitikal majanduskasvu soodustamiseks ja tööhõive suurendamiseks. Puhtalt ühenduse lähenemisviisi asemel järgitakse selles algatuses pigem käsitust, mille aluseks on poliitiline partnerlus liikmesriikidega.

Arukas reguleerimine Komisjon peab väikeettevõtlusalgatuse puhul väga oluliseks bürokraatia vähendamist. Hilinenud maksmise direktiivi milles turvatagatisena nõutakse, et ametiasutused peavad tegema VKEdele maksed 30 päeva jooksul ja e-arvete direktiivi millega e-arved võrdsustatakse paberarvetega muutmine on eriti kasulik just väikeettevõtjatele.

Lisaks tähendab ELi avalike hangete poliitika ajakohastamine seda, et VKEde halduskoormus avalike hangete saamiseks on nüüd väiksem ja neil on paremad võimalused ühispakkumuste tegemiseks.

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad

Juurdepääs rahastamisele Sageli ei Keskmise suurusega liige 11 aastat VKEdel finantsturgudelt vajalikke rahalisi vahendeid saada. Viimastel aastatel on VKEdele rahastamise ja krediidi kättesaadavamaks tegemisel üht-teist saavutatud laenude, tagatiste ja riskikapitali pakkumisega. Siiski loetakse väikeettevõtlusalgatuses rahastamisraskusi VKEde tähtsuselt teiseks probleemiks. See hõlmab muu hulgas poliitilisi algatusi, millega lihtsustatakse VKEde juurdepääsu riskikapitaliturgudele.

Audiitorite TOPi võitis 23 aastat tegutsenud ühenaisefirma

Komisjon jälgib VKEde rahastamisvõimaluste arengut, kasutades komisjoni ja Euroopa Keskpanga uuringut ettevõtjate juurdepääsu kohta rahastamisele. VKEde asutamise ja siseturul tegutsemise hõlbustamiseks on loodud või kavandatakse mitmesuguseid meetmeid ja algatusi.

Keskmise suurusega liige 11 aastat

VKEdele on kehtestatud erandeid mitmes valdkonnas, näiteks konkurentsieeskirjades, maksustamisel ja äriühinguõiguses. Konkurentsipoliitika ELi riigiabipoliitikas on juba pikka aega VKEdele soodustusi tehtud, võttes arvesse raskusi, mida nad kogevad oma väiksuse tõttu. Riigiabi ajakohastamise üks komponente on liikmesriikide paindlikkuse suurendamine, et nad saaksid anda VKEdele komisjoni eelneva teavitamise ja heakskiiduta riigiabi, kui teatavad tingimused on täidetud.

Analüüs: audiitortegevuse magusaim tükk on keskmise suurusega ettevõtete audit

Selle määruse alusel saavad VKEd taotleda avaliku sektori toetust kuni 7,5 miljoni euro ulatuses. Ühtne eeskirjade kogum peaks tegevust oluliselt lihtsustama. Sellise käsitluse raames ergutatakse VKEde osalemist uue nn VKEde erivahendi kaudu, mille eesmärk on kaotada rahastamise puudujäägid VKEde varajase etapi riskantses teadus- ja uuendustegevuses. Euroopa Kontrollikoja Üks ühtekuuluvuspoliitika 11 valdkondlikust eesmärgist aastatel — on ka VKEde konkurentsivõime suurendamine.

Lisainvesteeringuid VKEdesse tehakse ka muude valdkondlike eesmärkide, eelkõige teadusuuringute ja innovatsiooni, vähese CO2 heitega majanduse ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vallas. Programmiga COSME, mille ajavahemikuks — kavandatud eelarve on 2,3 miljardit eurot, toetatakse järgmisi üldeesmärke: parandada VKEde juurdepääsu rahastamisele omakapitali ja laenude näol: selleks nähakse ette omakapitalirahastu kasvuetapi investeeringuteks ja laenutagatisrahastu, mis laenude katmiseks võimaldab VKEdel jagada finantsvahendajatega riski kas otseste või muude riskijagamismehhanismide kaudu.

Keskmise suurusega liige 11 aastat

Rahastamisvahendite jaoks eraldatakse COSME eelarvest 1,3 miljardit eurot; parandada juurdepääsu turgudele liidus ja kogu maailmas: Euroopa ettevõtlusvõrgustiku kaudu tagatakse kasvusuunitlusega tugiteenused, et hõlbustada ettevõtete laienemist nii ühtsel turul kui ka väljapoole ELi; edendada ettevõtlust: arendatakse näiteks ettevõtlikkust ja ettevõtlusoskusi, eriti uute ettevõtjate, noorte ja naiste seas.

Komisjoni Üks Euroopa Parlamendi vastuseid tööstuse tarneahelaid ja VKEsid mõjutanud koroonaviiruse pandeemiale oli Euroopa Parlamendi roll Juba Sealtpeale on parlament pidevalt näidanud üles pühendumust Euroopa VKEde arengu edendamisele.

Mõned näited.

Pensionistaaž

Juunis võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni ühenduse innovatsioonipoliitika läbivaatamise kohta muutuva maailma taustal. Selles rõhutab parlament vajadust luua VKEdele paremad tingimused riskikapitali saamiseks. Parlament nõuab VKEde rahastamisvahendite mikrokrediit, riskikapital isikutele, kes soovivad investeerida innovaatilistesse äriühingutesse, äriinglid noorte teadlaste ettevõtlusprojektide toetamiseks arendamist.

Samuti nõutakse resolutsioonis, et liikmesriigid ja komisjon looksid investeerimiseks maksu- finants- äri- ja haldusstiimuleid. Märtsis võttis parlament vastu resolutsiooni üleilmastumise ajastu uue tööstuspoliitika kohta.

Keskmise suurusega liige 11 aastat

Muu hulgas kutsutakse selles komisjoni üles jätkama väikeettevõtlusalgatuse rakendamist, et vähendada halduskoormust ja parandada VKEde rahastamisvõimalusi. Samuti nõutakse VKEde määratluse ajakohastamist, et võimaldada teatavates ettevõtlussektorites suuremat paindlikkust. Lisaks nõuab parlament tungivalt, et komisjon suurendaks VKEde osalemist teadus- ja arendustegevuse raamprogrammides.

Keskmise suurusega liige 11 aastat

Selles resolutsioonis palub parlament muu hulgas liikmesriikidel vastu võtta viimane seni veel vastu võtmata ettepanek Euroopa osaühingu põhikirja kohta. Euroopa Parlament toonitab oma muret selle pärast, et nn VKEde testi ei ole kõigis uutes seadusandlikes algatustes, eelkõige riikide tasandil, nõuetekohaselt ja järjepidevalt kohaldatud.

Lisaks hoiatab parlament liikmesriike ülereguleerimise, s. Oktoobris võttis parlament vastu resolutsiooni väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate VKEde konkurentsivõime ja ärivõimaluste kohta. Selles juhib parlament tähelepanu sellistele Keskmise suurusega liige 11 aastat nagu halduskoormuse vähendamine, konkurentsivõime ja töökohtade loomise toetamine, idufirmade käivitamine ning teabe ja rahastamise kättesaadavus. Jaanuaris võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni Euroopa taasindustrialiseerimise kohta konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse edendamiseks, milles ta rõhutab VKEde tähtsust ELi majanduses ning nõuab neile eritoetust ja abi.

Septembris võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni VKEde rahastamisele juurdepääsu ja VKEde rahastamise mitmekesistamise kohta kapitaliturgude liidus. Juulis võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni ELi ambitsioonika tööstusstrateegia kui Euroopa majanduskasvu, tööhõive ja innovatsiooni seisukohalt strateegilise prioriteedi väljatöötamise kohta. Veebruaris võttis parlament vastu resolutsiooni tervikliku Euroopa tööstuspoliitika kohta tehisintellekti ja robootika valdkonnas.

Frédéric Gouardères.