Hea liikme liikme suurus

Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest, samuti muudest eraldistest. Nõukogul on ka muud seaduses sätestatud õigused. Tallink avaldab juhatuse liikmete koondsumma, kuna investorite jaoks on iga juhatuse liikme tasu suurus ebaoluline ning juhatuse liikmete jaoks on informatsiooni esitamine ebamugav. Juhatus peab juhtimisel kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest.

Finantsinspektsioonil on börsifirmadele etteheiteid Finantsinspektsiooni suurendab liige E. puudutab Foto: Liis Treimann Finantsinspektsiooni hinnang selle kohta, kuidas börsifirmad täidavad hea ühingujuhtimise tava, on hävitav selles osas, mis puudutab börsifirmade juhtide tasustamist — seal järgis head tava vaid kolm ettevõtet. Finantsinspektsioon kirjutab, et Tallinna börsi emitendid ei avalda erinevatel põhjustel juhatusele, nõukogule ega audiitorile makstud tasusid ning tasude maksmise põhimõtteid.

Hea ühingujuhtimise tava näeb ette, et juhatuse liikmete põhipalk, tulemustasu, lahkumishüvitus, talle makstavad muud hüved ning preemiasüsteemid avaldatakse selges ja üheselt arusaadavas vormis emitendi veebilehel ning hea ühingujuhtimise tava aruandes.

Nõukogu esimees tutvustab juhatuse tasustamise olulisemaid aspekte ja muudatusi nendes üldkoosolekule. Juhul kui mõne juhatuse liikme tasustamine on toimunud tavapärasest erinevatel alustel, tutvustatakse üldkoosolekule erinevusi koos nende põhjendustega.

Account Options

Kolm ettevõtet, kelle kohta juhatuse liikmete tasude avaldamise kohta etteheiteid polnud, olid Merko, Tallinna Kaubamaja ja Tallinna Sadam. Ülejäänute kohta kirjutas inspektsioon järgmist: Baltika selgitab erinevate tasude maksmist, aga ei esita iga liikme kohta eraldi summasid, kuna see on konfidentsiaalne informatsioon.

Baltika on avaldanud juhatuse liikmete töötasude koondsumma.

Hea liikme liikme suurus Mis on elevandi peenise suurus

Ekspress avaldab juhatuse liikmetele makstud tasude koondsumma, iga liikme tasu eraldi ei avaldata, kuna antud informatsioon on tundlik ning pole aktsionäridele juhatuse töö kohta hinnangu andmiseks vältimatult vajalik. Samuti ei soovita sellise informatsiooni avaldamist konkurentidele.

Finantsinspektsiooni üldised etteheited

EfTEN ei maksa juhatuse liikmetele tasusid ega ka plaani juhatuse liikmetele tasusid maksta, emitent ei põhjenda, miks on otsustatud sellise lahenduse kasuks. Harju Elekter ei põhjenda tasu mitteavaldamist, emitent selgitab erinevate tasude maksmise korda ning nende suhestamist juhatuse liikmete kuupalgaga.

Hea ühingujuhtimise tava aruanne AS PRFoods lähtub oma äritegevuse korraldamisel ettevõtte põhikirjast ja riiklikest õigusnormidest ning avaliku ettevõttena Tallinna Börsi nõuetest, Finantsinspektsiooni ja Tallinna Börsi poolt Tallinna Börsil noteeritud äriühingud on kohustatud majandusaasta aruande koosseisus avaldama Hea ühingujuhtimise tava aruande, mille sisuks ja eesmärgiks on kirjeldada, kas ja kuidas ettevõte HÜT põhimõtteid järgib ning juhul, kui ei järgi, siis välja tuua, mida ei järgi ning selgitada mittejärgimise põhjuseid. Ettevõtte Hea ühingujuhtimise tava aruanded on kättesaadavad ettevõtte kodulehel www. Aktsionäride õiguste teostamine Kõikidel aktsionäridel on õigus osaleda üldkoosolekul, võtta üldkoosolekul sõna päevakorras esitatud teemadel ning esitada küsimusi ja teha ettepanekuid. Üldkoosolek viiakse läbi kohas ja ajal, mis tagab enamikule aktsionäridele koosolekul osalemise võimaluse.

Avaldatakse nõukogu ja juhatuse liikmetele makstud tasude koondsumma. LHV esitab LHV ja tema tütarettevõtete juhatuse liikmetele makstud palkade ja muude kompensatsioonide kogusumma ning selgitab, et üksikuid tasusid ei avaldata, kuna informatsioon on isiklik ning pole juhtimiskvaliteedile hinnangu andmiseks vältimatult vajalik.

Hea liikme liikme suurus Liikme harjutused

Hinnangu tegemine juhtimiskvaliteedile peaks olema aktsionäri otsustada, st aktsionär otsustab ise tasu nähes, kas ta teeb selle põhjal mingi hinnangu või mitte. Nordecon on avaldanud juhatuse liikmetele makstud koondtasu ning eraldi tasusid ei avaldata, kuna antud informatsioon on väheoluline ning liiga tundlik valitsevates konkurentsitingimustes.

OEG avaldab kontserni kuuluvate kõikide ettevõtjate juhatuse liikmete koondtasu ning selgitab, et eraldi tasusid ei avaldata, kuna see on tundlik isiklik informatsioon, mis ei ole ettevõtte tegevusele ja juhtimiskvaliteedile hinnangu andmiseks vältimatult vajalik. PRFoodsi sõnul makstakse juhatuse liikmele tasu vastavalt juhatuse liikme lepingule ning see ei kuulu poolte kokkuleppel avalikustamisele. Pro Kapital avaldab kogu kontserni juhatuse ja nõukogu liikmete tasu koondsumma, kuna eraldi tasude avaldamine kahjustab äriühingu huve, muutes andmed kättesaadavaks konkurentidele.

Teistes Seltsi tegevusega seotud küsimustes võib üldkoosolek otsuse vastu võtta juhatuse või nõukogu nõudel.

SFG on seisukohal, et juhatuse liikme tasu avaldamine võib kahjustada juhatuse liikme õigusi ning ettevõtet ennast. SFG esitab juhtorganite liikmetele makstavad kogusummad.

Juhatuse liikmete tasustamine projektide raames

Skano põhjendab isikupõhiselt tasu mitteavaldamist sellega, et informatsioon on tundlik ja privaatsust kahjustav ega ole juhtimiskvaliteedile hinnangu andmiseks vajalik. Samuti on see konkurentsivõimet kahjustav. Tallink avaldab juhatuse liikmete koondsumma, kuna investorite jaoks on iga juhatuse liikme tasu suurus ebaoluline ning juhatuse liikmete jaoks on informatsiooni esitamine ebamugav.

Samuti ei soovi kontsern sellist informatsiooni avalikustada oma konkurentidele. Tallinna Vesi avaldab juhatuse liikmetele makstud tasude koondsumma, kuna eraldi tasude avaldamine on tundlik ja isiklik informatsioon ning teave ei anna aktsionäridele lisaväärtust.

Hea liikme liikme suurus Labimoodu ja liikme suurus

Trigoni juhatuse liige ei saanud Finantsinspektsiooni ülevaade käsitleb börsiemitentide ühingujuhtimise aruandeid, mis on koostatud Finantsinspektsiooni üldised etteheited 1. Paljud emitendid esitavad teavet valikuliselt, osa emitente märgib teatud põhimõtete täitmist, kui tegelikkuses ei ole põhimõtet järgitud.

Mitu emitenti on märkinud, et kõik hea ühingujuhtimise tava aruandes mitte käsitletud punktid on täidetud, kui tegelikkuses on veel põhimõtteid, mida ettevõte ei järgi, kuid hea ühingujuhtimise tava aruandes ei ole ettevõte mittejärgimist avalikustanud ega selgitanud.

Enamikul emitentidel on puudu põhjalik ja argumenteeritud selgitus Suur peenise suurusfoto kohta, miks emitent ei järgi hea ühingujuhtimise tava.

Osa põhimõtete mittejärgimist selgitatakse põhjalikult, teiste põhimõtete mittejärgimist ei selgitata üldse. Juhtimis- ja järelevalveorganite ning nende komisjonide koosseisu ja töökorralduste kirjeldust on mitmel emitendil kirjeldatud minimaalselt, ainult ühe lausega, mõni emitent on jätnud kirjeldamata näiteks auditikomitee tegevuse.

Hea liikme liikme suurus Kui veenid on suurendatud

Emitendid ei avalda erinevatel põhjustel juhatusele, nõukogule ega audiitorile makstud tasusid ning tasude maksmise põhimõtteid. Makstud tasu ega tasude maksmise põhimõtteid ei avaldata isegi juhul, kui nõue tuleneb seadusest.

Aktsionäridele esitatakse üldkoosoleku eel puudulik informatsioon, samuti ei viida üldkoosolekut läbi, Hea liikme liikme suurus hea ühingujuhtimise tava soovitustest.

Mitmel emitendil puudub teave selle kohta, kus saab tutvuda üldkoosoleku eel esitatud küsimustega, samuti esitatakse osa üldkoosolekut puudutavast informatsioonist suuliselt ja seetõttu ei saa informatsiooniga üldkoosoleku eel tutvuda. Mitu emitenti ei esitata nõukogu liikmete valimisel informatsiooni nõukogu liikmete kohta. Üldkoosoleku läbiviijaks ei valita selleks sobivat isikut, samuti ei osale üldkoosolekul kõik hea ühingujuhtimise tava järgi soovitatud inimesed.