Liikmete soo ja suuruste jaoks tekitab

Paljud neist tavadest jäävad välja seksuaalsuse ja inimsuhete üldlevinud sotsiaalsetest normidest. Üldkoosolek määrab juhatuse esimehe poolt nimetatud kandidaadid juhatuse liikmeteks. Üldkoosolek valib juhatuse esimehe, kes nimetab juhatuse liikmekandidaadid, arvestades regionaalset printsiipi. Peame inimesi aktiivseteks liitlasteks, kes toetavad ja austavad mõistlikult. Biseksuaalne - [bahy-. Köitmine - tegusõna: sideaine kandmise mõnikord igapäevane protsess.

Seltsi igapäevase tegevusega seotud täiendavaid mitterahalisi kohustusi võib Seltsi liikmetele kehtestada Seltsi juhatuse otsusega.

Liikmete soo ja suuruste jaoks tekitab

Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui seal osaleb või sellel on esindatud vähemalt kaks 2 seltsi liiget. Juhul, kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud Seltsi põhikirja nõudeid, samuti küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekul on esindatud kõik liikmed.

Soolise identiteedi ja väljenduse mõistmine Võime - [ uh-bil-i-tee] nimisõna: Millegi jaoks vajalike vahendite või oskuste olemasolu.

Üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult. Seltsi liikmetel on võimalik üldkoosoleku protokolliga tutvuda Seltsi interneti kodulehel või Seltsi asukohas. Juhatusse kuulub kokku viis 5 kuni üheksa 9 liiget. Üldkoosolek valib juhatuse esimehe, kes nimetab juhatuse liikmekandidaadid, arvestades regionaalset printsiipi.

Liikmete soo ja suuruste jaoks tekitab

Üldkoosolek määrab juhatuse esimehe poolt nimetatud kandidaadid juhatuse liikmeteks. Juhatuse esimehel on õigus oma volituste kehtivuse jooksul teha Seltsi üldkoosolekule ettepanek mõne juhatuse liikme tagasikutsumiseks.

Juhatuse esimeheks mitteoleva juhatuse liikme tagasikutsumisel on esimehel õigus või juhul, kui juhatuse liikme tagasikutsumise tagajärjel langes juhatuse liikmete arv alla põhikirja punktis 8.

Uus juhatuse liige on valitud, kui tema valimise poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest. Vastavalt käesolevale punktile valitud juhatuse täiendava liikme volitused kehtivad mitte kauem kui juhatuse esimehe, kelle ettepanekul vastav juhatuse liige valiti, volitused.

Liikmete soo ja suuruste jaoks tekitab

Vajadusel valib juhatus oma liikmete hulgast ühe või mitu juhatuse aseesimeest, kes korraldavad juhatuse tegevust presidendi äraolekul. Juhatus võib otsuse vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.

Liikmete soo ja suuruste jaoks tekitab

Juhatus esitab aruanded üldkoosolekule kuue 6 kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest. Majandusaasta aruande kinnitamise otsustab üldkoosolek. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

Seltsi igapäevase tegevusega seotud täiendavaid mitterahalisi kohustusi võib Seltsi liikmetele kehtestada Seltsi juhatuse otsusega. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui seal osaleb või sellel on esindatud vähemalt kaks 2 seltsi liiget. Juhul, kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud Seltsi põhikirja nõudeid, samuti küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekul on esindatud kõik liikmed. Üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.