Naita liikmete suurusi, Mittetulundusühingute seadus – Riigi Teataja

Mingist suurest verevahetusest Reformierakonnas praegu veel rääkida ei saa," selgitas ta. Osakonnad ei ole juriidilised isikud. Milline on kohane vahekord aktiivse ja passiivse tulu vahel, on praktikas ebaselge. Kaebajal on õigus maksta oma juhatuse liikmetest osanikele dividende, mis on osanike passiivne tulu ning mis tuleb maksustada üksnes tulumaksuga. Juhatuse liige ei pea, kuid võib täita muid ülesandeid — sealhulgas osutada klientidele teenust, kuid sellisel juhul täidab ta ülesandeid muu õigussuhte, näiteks töölepingu raames.

Naita liikmete suurusi

Kui osakonnal on oma üldkoosolek ja juhatus, kohaldatakse nendele käesoleva seaduse §-des 18—22, 24—26, 28—30 ja 32 sätestatut. Järelevalve 1 Üldkoosolek teostab järelevalvet teiste organite tegevuse üle.

  1. Mis paksus peenis mees
  2. Ema suurendada liige
  3. Apartmani Stijepovic, Podgorica – aasta uuendatud hinnad
  4. Maksuteade märts
  5. Uudised - AS Estonian Cell | a member of Heinzel Group
  6. Suurenda liikme salvi

Selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli. Raamatupidamine [ RT I39, - jõust. Majandusaasta aruanne 1 Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras. Majandusaasta aruanne kiidetakse heaks ja vormistatakse vastavalt raamatupidamise seaduse §-s 25 sätestatule.

Naita liikmete suurusi

MTA seda aspekti maksuotsust tehes arvesse ei võtnud, lugedes kogu väljamakse tasuks aktiivse tegevuse eest, sest osanikust juhatuse liikmed tegid aktiivset tööd. Milline on kohane vahekord aktiivse ja passiivse tulu vahel, on praktikas ebaselge.

Puudus näilikkus

Käesolevas maksu- ega kohtumenetluses ei selgitatud, kas kaebaja on maksnud dividende, ega analüüsitud üksikasjalikult juhatuse liikmetega seotud alltöövõtjatest osaühingutele A, B ja C tehtud väljamakseid nende eri alaliikidest lähtudes. Seetõttu rahuldas Riigikohus kaebuse juhatuse liikmetega seotud osaühingutele A, B ja C makstud teenustasu maksustamise osas, sest tasu ei saa pidada täies ulatuses aktiivseks tuluks, mida maksustada tööjõumaksudega, kuid klassifitseeris osaühingutele D ja E makstud tasud MKS § 84 alusel ümber füüsilise isiku palgatuluks tulumaksuseaduse § 13 lg 1.

Naita liikmete suurusi

Juhatuse liikme lepingu asjaolude täpsustamine Riigikohus täpsustas lahendis ka juhatuse liikme lepingu asjaolusid. Riigikohus ei nõustunud MTA seisukohaga, et kaebaja lepingud osaühingutega A, B ja C, mille ainuosanikud olid kaebaja juhatuse liikmed, olid majandusliku sisu järgi juhatuse liikme lepingud.

Juhatuse liikme tasustamine 1 Kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti, võib juhatuse liikmele maksta tasu. Juhatuse liikmele makstava tasu suurus ja maksmise kord määratakse üldkoosoleku otsusega. Juhatuse liikmel on tasude või muude hüvede vähendamise nõude esitamise korral õigus temaga sõlmitud leping ühekuulise etteteatamisega erakorraliselt üles öelda.

Ehkki kaebaja juhatuse liikmetele kuulunud äriühingud täitsid alltöövõtulepingu alusel ülesandeid, mis kuuluvad just nende vastutusalasse, pole juhatuse liikmel õiguslikku kohustust täita muid ülesandeid kui tuleneb äriseadustikust osaühingu esindamine, juhtimine ja raamatupidamise korraldamine. Juhatuse liige ei pea, kuid võib täita muid ülesandeid — sealhulgas osutada klientidele teenust, kuid sellisel juhul täidab ta ülesandeid muu õigussuhte, näiteks töölepingu raames.

Ta lisas, et praegu ei ole teada, millised võiksid olla arengud ja edaspidised suunad erakonnas.

See, et erakonna juhatusse valiti kolm uut juhatuse liiget, näitab Tõnis Saartsi sõnul, et erakond teatud määral siiski uueneb. See näitab ikkagi seda, et üldjoontes vana suund jätkub ja n-ö vana koosseis on oma positsioonid päris hästi kindlustanud.

Puudus näilikkus Riigikohtu halduskolleegium märkis esmalt, et ei nõustu MTA seisukohaga, nagu olnuks vaidlusalused tehingud näilikud. Näiliku tehingu puhul ei soovi pooled tegelikult tehingut sõlmida ega pea tehingus näidatud õigusi ja kohustusi enda jaoks siduvaks.