Liikme suuruse hulgas

Seltsi liikmed 7. MTÜ teeb koostööd riigi-, haridus- ja kultuuriasutustega, ühiskondlike organisatsioonide ja liikumistega, samuti muude MTÜ tegevusest huvitatud ettevõtete ja organisatsioonidega. Juhatuse liikme tagasiastumine või tagasikutsumine on kujundusõigus ja õigussuhe loetakse lõpetatuks alates ajast, mil ülesütlemisavaldus jõustub, ehk ajast, mil õigussuhte teine pool äriühing oma nõukogu kaudu avaldusest TsÜS § 69 lg 2 mõttes teada saab. Toetada ja edendada projekte, mida haldab Wikimedia Foundation, Inc.

Vastu võetud ÕESi aastakoosolekul Üldsätted 1. ÕES on mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud juriidiline isik kõigi sellest tulenevate õiguste ja kohustustega, tal on arveldusarve pangaasutuses, oma Liikme suuruse hulgas pitsat ja ajalooliselt väljakujunenud sümboolika.

Riigivaraseaduse muutmise seadus

Eesmärgid ja ülesanded 5. ÕES seab oma eesmärgiks edendada teadmisi eesti rahva minevikust ja olevikust, keelest, kultuurist ja kirjandusest ning eestlaste asustatud maast.

Kuidas suurendada liikme kasutades treeningvideo

Oma eesmärkide saavutamiseks ÕES: a käsitleb vastavaid küsimusi oma koosolekuil; korraldab teaduslikke ettekandeid ja konverentse, näitusi, populaarteaduslikke loenguid jne. Seltsi liikmed 7. ÕES-il on tegev- ja auliikmed.

 • – Riigi Teataja
 • Vikipeedia:MTÜ Wikimedia Eesti/Põhikiri – Vikipeedia
 • Alljärgnevalt on esitatud erakorralise üldkoosoleku päevakord koos Seltsi nõukogu ettepanekutega: Jagunemiskava heakskiitmine Seltsi nõukogu on teinud üldkoosolekule ettepaneku kiita juhatuse poolt
 • Põhikiri | Riigi Kinnisvara

Tegevliikmeks võivad isikliku sooviavalduse põhjal olla isikud, kes oma trükis avaldatud kirjutiste ja teaduslike ettekannetega või muul teel on ilmutanud võimeid iseseisvaks teaduslikuks uurimistööks mõnel punktis 5 nimetatud alal. Auliikmeteks võidakse valida kas eriti silmapaistvaid teadlasi ja kultuuritegelasi või isikuid, kes on oma tegevusega ÕESile olulist kasu toonud.

 • Riigivaraseaduse muutmise seadus – Riigi Teataja
 • AKTSIONÄRIDE ERAKORRALINE ÜLDKOOSOLEK
 • Üldkoosolek 7.

Auliikmed valitakse Seltsi üldkoosolekul kohal olevate liikmete häälteenamusega Seltsi juhatuse ettepanekul. Tegevliikmed võetakse vastu üldkoosolekul osalenud liikmete poolthäälteenamusega juhatuse ettepanekul.

AKTSIONÄRIDE ERAKORRALINE ÜLDKOOSOLEK

Hääletamine liikmete vastuvõtmisel toimub avalikult, kuid vähemalt 3 hääleõigusliku liikme nõudmisel viiakse läbi salajane hääletamine. Liikmed lahkuvad Seltsist Liikme suuruse hulgas soovil, kirjaliku teadaande põhjal juhatusele. Seltsi liikmeskonnast väljaarvamisest teatab juhatus väljaarvatule kirjalikult. Liikmemaksu suuruse ja tasumise tähtaja määrab Seltsi üldkoosolek. Seltsi auliikmed on liikmemaksust vabad.

Juhatuse ettepanekul võib üldkoosolek liikmeid liikmemaksust mõjuvatel põhjustel vabastada. Seltsi kõrgeimaks juhtorganiks on tema liikmete üldkoosolek, mis toimub vähemalt kord aastas, jaanuaris-veebruaris.

Liikme suurus 16 aasta jooksul

Sellel üldkoosolekul aastakoosolekul esitatakse ja kinnitatakse Seltsi eelmise aasta tegevusaruanne ja revisjonikomisjoni aruanne. Aastakoosolek valib järgmiseks tegevusaastaks Seltsi tegevliikmete hulgast juhatuse: esimehe ning 5 — 8 liiget, kes endi hulgast valivad aseesimehe d ja raamatukoguhoidja.

Rahvusvaheliselt on kasutusel ka nimi "Wikimedia Estonia". MTÜ asukoht on Tartu. MTÜ on vabatahtlikult ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev heategevuslik organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides ja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, asutamislepingu otsustest ja käesolevast põhikirjast. MTÜ majandusaasta algab 1. MTÜ-l on iseseisev raamatupidamine ja sümboolika.

Samuti valitakse Seltsi kogude, kassa ja aktide revideerimiseks 3-liikmeline revisjonikomisjon. ÕESi esindab ja tema igapäevast tegevust korraldab juhatus, lähtudes põhikirjast ja üldkoosoleku otsustest. Juhatuse koosolek kutsutakse kokku esimehe või aseesimehe poolt ja on otsustusvõimeline vähemalt poolte liikmete, nende hulgas esimehe või aseesimehe kohal olles.

Vastu võetud ÕESi aastakoosolekul Üldsätted 1. ÕES on mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud juriidiline isik kõigi sellest tulenevate õiguste ja kohustustega, tal on arveldusarve pangaasutuses, oma nimetusega pitsat ja ajalooliselt väljakujunenud sümboolika. Eesmärgid ja ülesanded 5.

Otsused tehakse koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamusega. ÕESi esindab õigustoimingutes Seltsi esimees. Ta juhatab koosolekuid ning teostab üldist järelevalvet Seltsi varade kasutamise üle. Esimehe äraolekul või tema surma korral täidab tema kohuseid aseesimees, kellele viimasel juhul lähevad kõik esimehe volitused.

Decoded: Turkey in Africa

Juhatuse teised liikmed võivad ÕESi esindada ainult ühiselt. Seltsi asjaajamist ja publikatsioonide väljaandmist korraldab sekretär, kes ei pea olema Seltsi liige. Sekretär protokollib koosolekuid ning hoolitseb väljaannete toimetamise ja Seltsi kirjavahetuse eest. Raamatukoguhoidjale allub Seltsi raamatu- ja arhivaalikogu ning väljaandelao korrashoid. Kui Seltsi majanduslik olukord võimaldab, võib Selts abiks juhatusele palgata ka asjaajaja või raamatupidaja, kelle tööd suunab Seltsi esimees või aseesimees.

Seltsi esimees ja teised juhatuse liikmed vabastatakse ametist 1 isikliku avalduse alusel, 2 tagasikutsumise korras, kui neile avaldab umbusaldust üle poole üldkoosolekul olevaist Seltsi liikmetest. Seltsi raha hoitakse pangaarvel, välja arvatud jooksvaks asjaajamiseks vajalikud summad ja sellest kaetakse tarvilikud väljaminekud, eeskätt Seltsi kogude säilitamise ja teadustööde ning väljaannetega seotud kulud.

Vikipeedia:MTÜ Wikimedia Eesti/Põhikiri

Vahendid Seltsi tegevuseks laekuvad liikmemaksudest, sihtotstarbelistest toetustest, annetustest ja Seltsi väljaannete müügist. Koosoleku aeg ja päevakord tehakse liikmeile teatavaks vähemalt 7 päeva varem üldkoosoleku või juhatuse poolt määratud korras.

 1. Juhatuse liikmeks olek tähendab eelkõige seda, et juhatuse liikme ja äriühingu vahel tekib ametisuhe.
 2. Kuidas suurendada suguelundite suurust meestel
 3. Penise foto mootmed
 4. Liikme suuruses taiuslik

Üldkoosolekul arutatakse Seltsi eesmärkidele vt. Üldkoosolek otsustab lõplikult kõik Seltsi ellu puutuvad küsimused. Üldkoosolek teeb otsused Pooleldi munn. Üldkoosolekust võtavad hääleõigusega osa tegev-ja auliikmed. Seltsi sisekord protseduurireeglid võidakse lähemalt määrata kodukorras, mille kinnitab üldkoosolek.

Labimoodu ja liikme suurus

Tarviliku kvoorumi puudumisel on järgmine koosolek, mis punktis 17 ettenähtud korras uuesti kokku kutsutakse, selles küsimuses otsustusvõimeline. Samal koosolekul valib Selts 3-liikmelise likvideerimiskomisjoni.

Ühingu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kantud või muus lepinguriigis asutatud ühingule, mida käsitatakse tulumaksusoodustusega ühinguna või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.