Liikme suuruse determineerija. ANDMETE KOGUMINE JA ANALÜÜS - PDF Free Download

Neuronid ja neurovõrgud kui arvutid Kui pidada komputatsiooniks igasugust formaliseeritavat sisendi ja väljundi vahelist seost, siis maailm on muidugi täis kõiksugu arvutamist ja arvutusi. Zürichikorrespondent oletab, et venelaste Eesti-vastane aktsioon algab juba kõige lähemal ajal. Pealekauba on see kõik ju peaaegu teoks saanud, keskaju asemel on aga kusagil Manhattanil lihtsalt teatud jõuk finantsmagnaate, kelle ümber kogu see äri planeedil Maa keerleb. Nüüd tundub keskmine aeg selleks olevat kaheksateist kuud. Poola saatus on määratud, tema neljas jagamine ukse ees.

Milliseid strateegiaid kasutatakse situatsioonides, kus peaaegu kõik senised kommunikatsiooni vormid ja viisid on devalveeritud meedia kontekstis ning pandud teenima merkantiilseid, poliitilisi jm eesmärke?

Kuidas on võimalik muutunud oludes üldse toimivalt jõuda adressaadini? Need ja paljud muud kesksed kommunikatsiooniküsimused saavad selles essees ühtaegu nii karmi kriitika kui ka ootamatute lahenduste osaliseks. Ruby lähtub oma artikleis kahe põhimõtteliselt erineva tõlgendusviisi — intentsionaalse ja atributiivse interpretatsiooni kõrvutamisest, võrdlemisest ja vastandamisest ning näitab meile üllatusena, kuivõrd erinevaid informatsioone võib piltidest välja lugeda. Peale selliste kitsamate ja erialasemate probleemilahenduste selgub neist kahest suurepärasest arutlusest ka hulga olulisemaid tõsiasju.

Neile mõttekäiku- SAATEKS dele lisaks saame Ruby terastest arutlustest heuristilises plaanis teada sedagi, et enamik fotograafia olemasolevaid populaarseid teooriaid on küsimuse piltide tegemisest ning valmistamise protseduuridest peaaegu üldse kõrvale jätnud.

Veelgi enam — autorid, nagu Sontag, Barthes jt, keda enamik meist tunneb kui ainsaid fotograafiast kirjutajaid, ei tegelenud selle meediumi teatavate aspektidega õigupoolest üldse! Sellise vaateviisi abiga võiksime kujutleda projekte, mis ei ole nii otseselt rakendatavad, nagu tavalised liidestuse ja võrgu arendustööd, aga mis viivad meid edasi Singulaarsuse poole, järgides IA kurssi.

Siin on mõned võimalikud projektid, millel on eriline tähendus, vaadatuna IA vaatepunktilt 1. Inimese- arvuti meeskonnatöö automatiseerimine. Võtame näiteks probleemid, mida normaalselt käsitletakse vaid puhtalt masinlahenduvatena niinimetatud mäkketõusu optimeerimise probleemid, millel küll puhta alpinismiga kokkupuude puudub, sek. Vaadeldes kõiki veidraid kõrgedimensionaalseid mäkketõusu probleeme ning puhtaid algoritme, mis on arendatud nende lahendamiseksvõiksid olla väga huvitavad menüüd ja kontrollvahendid inimesest meeskonnaliikme jaoks 2.

Arendada inimese-arvuti sümbioosi kunstis. Kombineerida kaasaegsete arvutite graafikageneratsioonivõimalusi ja inimeste esteetilist tundlikkust. Loomulikult on siin tehtud määratut tööd arvutiabiliste Liikme suuruse determineerija kunstnike jaoks, samuti töö hõlbustusvahendite osas. Ma pakun välja, et me teadlikult suunaksime oma jõupingutused suuremale kompetentsuse liitmisele, et me avastaksime kooperatiivse lähenemise võimalused.

Karl Sims [23] on siin teinud suurepärast uurimistööd. Lubada inimesed-arvutite võistkondadel osaleda maleturniiridel [on juba tehtud, Sek. Aa kui palju tööd on tehtud, et seda võimsust saaks kasutada inimene, et ta mängiks veelgi paremini?

Kui sellistel võistkondadel lubataks mängida maleturniiridel, omaks see positiivset mõju IA uuringutele, nagu arvutite lubamine maleturniiridele mõjus positiivselt AI uuringutele.

Arendada liideseid, mis võimaldavad arvutitele ning arvutivõrgule juurdepääsu, et inimene poleks seotud ühe kohaga, istudes arvuti ees. See on IA üks külg, Suurendas huposfadia liige sobitub väga hästi tuntud majanduslike eelistega, mistõttu palju jõupingutusi selle nimel on juba tehtud.

Kuidas suurendada liiget ilma inventarita

Arendada senisest enam sümmeetrilisi otsuste toetussüsteeme. Viimastel aastatel on see valdkond olnud populaarne uurimise-tootmise valdkond.

See on IA üks vorme, aga võib-olla liialt fokuseeritud süsteemidele, mis käituvad kui oraaklid. Samavõrra, kui programm annab kasutajale informatsiooni, peaks toimima idee kasutajast, kes annab programmile juhiseid. Kasutada lokaalseid võrke selleks, et panna inimesed reaalselt tööle meeskonnana s.

Suurus liige parast umberloikamist

Need programmid on praegu nimetatud grupitöö vahenditeks ning need on juba väga populaarsed äris. Võiks muuta vaatepunkti ja vaadelda grupi tegevust nagu kombineeritud organismi käitumist. Ühes mõttes võiks seda ettepanekut vaadelda kui reeglite loomist sääraste kombineeritud operatsioonide jaoks.

Näiteks võiks grupi fokuseering olla paremini säilitatav, kui klassikalistel koosolekutel. Individuaalsete grupi liikmete ekspertteadmised võiksid olla isoleeritud egoga seotud probleemidest, nii et erinevate liikmete koostöö oleks suunatud meeskonnaprojektile. Loomulikult võiksid ühiskasutusega andmebaasid olla enamkasutatavad, kui tavalistel koosistumistel. Pidagem silmas, et see ettepanek on suunatud meeskonnatööle, mitte poliitiliste kohtumiste parandamisele. Poliitilises kontekstis võiks kirjeldatud automatiseerimine võimendada inimeste võimu, kes määravad reegleid!

Kasutada Internetti kui kombineeritud inimene-masin töövahendit. Kõikidest loendis olevatest teemadest on progress selles vallas kiireim ning võib viia meid Singulaarsusesse enne kõike muud. Isegi tänase päeva Interneti mõju ja võimu on äärmiselt alahinnatud.

Just üleilmse võrgu arengu anarhia annab tunnistust selle potentsiaalist. Kui ühendatus, ribalaius ning arhiivide suurus koos arvutikiirusega pidevalt suurenevad, näeme midagi Lynn Margulise [15] visiooni järgselt, kus biosfäär on nagu andmetöötlusprotsessor, aga miljoneid kordi kiiremini töötav ning miljonite inimintelligentsi omavate agentidega. Ülaltoodud näited illustreerivad uuringuid, mida saaks teha kaasaegse arvutiteaduse kontekstis. On ka teisi paradigmasid.

Näiteks soodustaksid tööd AI ning neuronvõrkude vallas tihedamast seosest bioloogilise eluga. Selle asemel, et lihtsalt proovide modelleerida ning mõista elu arvutite abiga, võiks uurimist suunata liitsüsteemide loomise suunas, mis toetuksid bioloogilisele nendes valdkondades, mida me veel piisavalt hästi ei mõista, et seda realiseerida raudvaras. Saab valmistada närvisignaalide ränimuundureid. See on tõeliselt vaimustav, lähiajal tehtav samm otsese kommunikatsiooni suunas.

Otsesed lingid ajusse peaksid olema teostatavad, kui ülekande kiirus on madal; arvestades inimese õppimisvõime paindlikkust, ei pea ajuneuronitest sihtmärgid olema täpselt välja valitud. Isegi bitti sekundis võiks olla suureks abiks ajurabanduse ohvritele, kes muidu peaksid piirnema menüüst juhitud liidestega.

Optilise närvi sisse ühendumine peaks andma ülekandekiiruseks 1 Mbitti sekundis. Kuid selleks peame teadma nägemise peenstruktuuri ning peaksime paigaldama mahuka võrgustiku elektroode erakordse täpsusega. Kui sooviksime oma kiiret ühenduskiirust kasutada LISAKS nendele teedele, mis juba on olemas ajus, muutub probleem palju enam juhitamatuks.

Lihtsalt istutades kõrge ribalaiusega vastuvõtjaid ajusse kindlasti ei tee nõutavat. Aga eeldada tuleb, et kõrge ribalaiusega vastuvõtjad olid olemas, kui tegelikud ajustruktuurid tekkisid koos embrüo arenguga. See Liikme suuruse determineerija mõttele loomembrüote eksperimentidele. Esimestele aastatel ma ei looda erilist IA edu sellistele uurimustele.

Pikas perspektiivis võiksid sellised eksperimendid luua loomi, kellel on täiendavad sensorvõimed ning huvitavad intellektuaalsed võimed. Algselt Liikme suuruse determineerija, et see arutelu IA-st võiks anda selgelt ohutumaid lähenemisviise Singulaarsusele. Lõppude lõpuks, IA Liikme suurendamise tugevdamine meie osavõttu mingil ületataval viisil.

Aga oh häda — vaadates üle need IA ideed, mille kasutatavuses olen kindel, sest nad suurendavad meie valikute hulka… siis ohutuse osas on mõned ettepanekud üsna hirmutavad.

Kuidas suurendada liikme 5 sentimeetrit

Minu üks kritiseerija osutas sellele, et individuaalsetele inimestele rakendatud IA loob pigem ebasümpaatse eliidi.

Meil on miljonite aastate ulatuses evolutsioonilist ballasti, mis sunnib meid vaatlema konkurentsi elu ohustavas valguses. Palju sellest surmavusest ei tohiks olla vajalik tänapäeva maailmas, kus kaotajad võtavad üle võitjate trikid ning koopereeruvad nende ettevõtmistesse. Olend, mida ehitatakse de novo, võiks tegelikult olla palju heasoovlikum, kui see, kelle tuum baseerub kihvadel ning küünistel.

Aga isegi egalitaarne vaade Internetile, mis ärkab ellu koos kogu inimkonnaga, võib osutuda õudusunenäoks [26]. Probleem pole mitte lihtsalt selles, et Singulaarsus nihutab inimkonna tema keskselt kohalt, vaid et see on vastuolus meie kõige sügavamate kujutlustega Suurem soodustusliige. Arvan, et tugeva ülihumaansuse lähem vaatlus selgitab, miks see nii on.

ANDMETE KOGUMINE JA ANALÜÜS

Oletame, et me võiksime jõuda oma kõige ekstravagantsemate lootuste täitumiseni. Mida siis sooviksime saada? Kas seda, et inimesed saaksid iseeneste järglasteks, et igasugune ebaõiglus mahenduks meie teadmiste tõttu oma juurtest?

Neile, kes säiluvad muutumatutena, võiks sooviks olla heatahtlik kohtlemine. Äkki koguni see, et jätta eesriide taga peituvatelt mulje, et ollakse jumalasarnaste orjade peremehed.

See võiks olla kuldaeg, mis isegi sisaldab progressi ületades Stent-i barjääri. Surematus või vähemasti Universumi eeldatav eluiga [10],[4] võiks olla saavutatav. Aga selles helges ja lahkes maailmas saavad häirivateks hoopis filosoofilised probleemid. Meel, mis jääb samale võimekuse tasemele, ei saa elada igavesti. Paari tuhande aasta möödudes võiks Liikme suuruse determineerija tunduda pigem korduva lindistusena kui isiksusena.

Kõige kainestavam pilk mida sellest võib leida, on esitatud [18] Määramatult pikaks eluks peab meel ennast kasvatama Kindlasti sisaldaks viimane versioon igat võimalust, mis originaalgi, aga kindlasti ka määratult enam. Niisiis isegi indiviidi jaoks kehtib Cairns-Smithi või Lynn Margulise nägemus uuest elust, mis järk järgult kasvab välja vanast [ selle kohta ütleksin küll so what, kuna ma ei tunne mingit sugulust iseendaga isegi 5 aaasta tagant, sek.

Aga nüüd on eneseteadlikkuse kujutlus AI uurijate rünnaku all "eneseteadvus ja teised pettekujutlused" IA intelligentsi võimendamise lähenemisnurk uuristab meie ego Liikme suuruse determineerija teisest suunast. Post-singulaarne maailmas hakkab toimima erakordselt kõrge edastuskiirusega võrk. Selle tugevalt üliinimlike olendite üks oluline omadus on ilmselt nende suhtlusvõime erinevate edastuskiirustel, sisaldades nende seast palju kõrgemaid ülekandekiirusi, kui kõne või kirjutatud teated.

Mis toimib, kui ego tükke saab kopeerida või kokku liita, kui eneseteadvus võib kasvada või kahaneda selle probleemi olemusest lähtuvalt, millega tegeletakse?

Need on tugeva üliinimlikkuse ja Singulaarsuse olulised tunnused. Nendest mõtlemisel hakkab tunnetama, kuivõrd oluliselt erinev ja veider saab Post-Humaanne aeg olema -- ning pole oluline, kui targalt või üllalt on seda kavandatud.

Ühelt poolt sobitub see nägemus meie paljude ilusate unelmatega: lõputu aeg, kus võime tõesti üksteist tundma õppida ning mõista kõige sügavamaid müsteeriume. Teiselt poolt on siin palju ühist halvimate arengukäikudega, millest rääkisin varem selles artiklis.

Milline on tõene vaatenurk? Tegelikult usun, et uus ajastu on lihtsalt liiga erinev, sobitumaks Liikme massaaz labimoodu suurendamiseks hea ja kurja raamistikku. See raamistik põhineb isoleeritud, muutumatute inimvaimude ideele, kes on omavahel seotud aeglaste, vaevaliste linkidega. Aga Post-Singulaarsus sobitub paremini laiemasse muutuse ja koopereerumise traditsiooni, mis käivitus kaua aega tagasi, võimalik, et isegi enne bioloogilise elu teket.

Usun, et on mingid kujutlused eetikast, mis võiksid käibida sellisel ajastul. IA ja kõrge edastuskiirusega võrkude uurimine võib sellist arusaamist parandada. Praegu näen sellest vaid terendusi [32].

Meeste peenise suured mootmed

On olemas Good'i Meta-Kuldreegel. Äkki saavad olema ka reeglid, mis põhinevad enese eraldusel teistest kommunikatsioonikiirusel? Kuigi ego ja meel saavad minevikuga võrreldes olema määratult enam labiilsemad, ei pruugi väärtuslik iialgi kaduda mälu, teadmised, mõtted.

Kas oled juba lõpetanud igahommikuse konjakijoomise? Pöördumine uuritava poole palvega uurimistöös osaleda. Info küsitleja kohta nt institutsiooni uurimisgrupp. Teavitus küsitluse eesmärgist ning selgitus, milleks ja kuidas saadud andmeid kasutatakse.

Harjutused liikme video suurendamiseks kodus

Selgitus, kuidas on tagatud uuritava anonüümsus. Anonüümsuse tagamiseks ei ole küsimustikes kohta uuritava nime, aadressi ja isikukoodi märkimiseks, v. Juhised küsimustiku täitmiseks või märkus, et juhised on küsimuste või küsimuseplokkide juures. Tänu koostöö eest. Osapooled jagavad vastastikku ja usalduslikult oma arusaamisi ja tõekspidamisi ning jõuavad koos vaatlusaluse teema komplekssema mõistmise poole.

Ideaalne, ku üksteist ei tunta Kasutusvaldkonnad teemade avamine hüpoteeside genereerimine andmete tõlgendamine - kogutakse eri rühmade arvamusi, seisukohti ja hoiakuid mingi probleemiga seoses.

Vabrikuis ja ettevõtteis on korraldatud protestimiitinguid, kus on nõutud, et Eesti valitsus teeks lõpu piraaditegudele Eesti vetes. Kuulduste järgi on Molotov nõudnud, et Saare- ja Hiiumaa antaks Vene baasideks. Berliini eilse teate järgi keeldutakse siin Vene auriku torpedeerimise küsimuses seisukohta võtmast.

On jäänud mulje, et Saksamaa toetab kõigiti Nõukogude nõudmisi. Sama lehe juhtkirjas kirjutatakse, et Stalinile ei meeldi sõda, mis on ohtlik, ega ka võidukad kindralid, kellest võivad saada Stalini võistlejad. Oma poliitiliste eesmärkide saavutamiseks imiteerib Stalin Hitlerit. Neid võtteid hakatakse nüüd Liikme suuruse determineerija Baltimaades. Seda, mis ebaõnnestus 1. Esialgu käib venelaste himu sõjalaevastiku baaside järele Saaremaal. Geyde märgib, et Orzełi põgenemine ja Metallisti põhjalaskmine on relvad, millega Moskva nõuab oma garnisonide paigutamist Eesti territooriumile.

Sekeldaja ajaveeb

Samas numbris on Eesti kohta pikem piltidega illustreeritud kirjutis, milles tõstetakse esile omariikluse aegseid saavutusi. Manchester Guardian MG Moskva peab Eesti valitsust vastutavaks Poola allveelaeva Orzeł põgenemise eest ja väidab, et muudki võõrad allveelaevad pidavat kasutama baase Eesti rannikul.

Poolametlikult teatatakse Eestist, et Nõukogude sõjalennukid on rikkunud neutraliteeti ja mitmel korral lennanud üle Eesti territooriumi. Eesti valitsus on protesti avaldanud. Daily Telegraph DT Reiga nõu uue kaubanduslepingu allakirjutamise üle.

Nõukogude pool kannab oma laeva Metallist põhjalaskmise Tallinna sadamast põgenenud Orzełi arvele ja seda kasutatakse ettekäändena nõudmistele, mis tõesti ulatuvad kaugemale kui ainult avardatud kaubandussoodustused ja võivad kergesti sisaldada Eesti territooriumile laevastikubaaside nõudmist.

Huvi, mida Nõukogude Liit möödunud suvel Prantsuse-Briti läbirääkimiste ajal Eesti, Läti ja Soome vastu ilmutas, nagu nüüd näeme, polnud ainult heatahtlikku laadi. Selle kohtumise sisust ei ole antud ametlikku teadet.

  • Millised olid poliitilised mängud määrasid tavaliste inimeste ja suurte riikide suhtumise?
  • SILMA KIRJAD 2 - Peeter Linnap
  • Kust ma saan peenise suurendada ja kui palju
  • Milline teismelise liikme keskmine
  • Kuidas suurendada seksuaalset liiget kodus
  • Õiguse sotsioloogia | Õigus - Õigus - Tartu Ülikool

Taani ajalehe Politiken Stockholmi korrespondent teatab, et Eesti delegatsiooni on kehvalt vastu võetud — ainult väheste Vene väliskomisjoni liikmete poolt. Korrespondent arvab, et Eesti on sunnitud Nõukogude nõudmised vastu võtma. Nõukogud tahavad okupeerida Eesti saared Saare- ja Hiiumaa. Umbes samas kohas torpedeeritud kahe päeva eest teist Vene laeva. Teade tuleb parajaks ajaks, et toetada Venemaa nõudmisi baaside asjus. Helsingist teatatakse On vaid aja küsimus, millal praegune kord kukub.

Neue Züriche Zeitung Eesti tunneb bolševismi oma kurbadest kogemustest.

Pärast oktoobrimässu ja Punaarmee invasiooni novembris oli viimane bolševike võimuhaaramiskatse 1. See oli umbes meheline jõuk, kellest enamik oli salaja Venemaalt tulnud. Pärast seda katset keelas Eesti viimasena Balti riikidest kommunistliku parteiorganisatsiooni Ilma abita suudaks Eesti vaenlast ainult lühikest aega takistada. Eesti ootab Inglismaalt enam kui platoonilist huvi. Ainult Saksa lehed ei teata Vene nõudmistest midagi. Samal ajal kui Ribbentrop istus pärast banketti vene balleti etendusel, anti väike antikommunistlik riik üle Vene kolossile.

On teateid, et Eesti on veel üheteistkümnendal tunnil esitanud apellatsiooni Berliini. Selle eellugu põgenenud Poola allveelaevast on kõigile tuttav, meenutades valmi hundist ja lambast, kus hunt, seistes ise ülesvoolu, süüdistab lammast ojavee sogaseks ajamises. Lugu lõppes sellega, et hunt murdis lamba. Nii juhtub looduses. Päev varem kardeti, et Vene väed marsivad Eestisse nagu hiljuti Poolasse. Valitsusringkonnas on rõhutud meeleolu. Poola saatus püsib meeles hirmutava kummitusena.

Observer 1. Erinevus endisest seisneb selles, et tsaar Peeter sai pärast pikka Põhjasõda ka Riia. Kuid see ja veel teisedki on valmis protektsiooni vastu võtma. See on väikerahvastele murelik päev. Times 3. Aju seadistamine on eluaegne keskkonna ja indiviidi enda pärilike määratlejate interaktsioon. Teatud näitajate nt baasprotsesside kiirus poolest on tehissüsteemid ja nende elemendid ajust ja teistest bioloogilistest süsteemidest oluliselt võimsamad, kuid samas nende võime iseseisvaks eksistentsiks ja arenguks, st optimeerimisvõime, on endiselt oluliselt väiksemad kui bioloogilistel süsteemidel.

Meil on seega olemas võimsad looduslikud komputatsioonilised süsteemid, mille teatud väljunditega oleme kõik tuttavad ja harjunud, kuid samas teame siiski liiga vähe nende loomusest ja funktsioneerimisest.

Neurobioloogia ja arvutiteaduse võimaluste ühendamine avab kindlasti uued võimalused mõlema valdkonna edasiseks arenguks. Närvirakkude struktuur on esmapilgul lihtne ja koosneb rakukehast soomast ja jätketest joonis 1. Tüüpiline närvirakk oma põhiliste struktuursete osadega ning tema sünaptiline ühendumine teiste närvirakkudega.

Jätked jaotuvad omakorda kahte põhitüüpi: akson ehk neuriit ja dendriidid. Harilikult omab iga neuron ühte aksonit, mis hargneb lõpus terminalideks või lõppharudeks, milles ühenduvad sünapsite varal teiste rakkudega. Aksoni alguses genereeritakse aktsioonipotentsiaal AP ehk närviimpulss, millel on võime levida terminalide suunas ja aktiveerida sünapseid. Aksonite pikkus, diameeter ja hargnemine on varieeruvad ning see varieeruvus omab suurt tähtsust närviimpulsi leviku ulatuse ja kiiruse determineerimisel.

Seevastu dendriitide Liikme suuruse determineerija ja geomeetria on neuronitel ulatuslikult varieeruvad, alates nende puudumisest kuni tuhandete dendriitiliste jätketeni. Dendriitide täpne talitlemine on siiani veel suuresti mõistatuseks, kuid klassikalise Liikme suuruse determineerija kohaselt dendriidid teistelt rakkudelt tuleva informatsiooni vastuvõtu tsooniks.

Dendriitidel ja rakukehal paikneb küll 3 valdav enamus konkreetse neuroni sünapsitest, kuid samas ei teki seal klassikalise arusaama kohaselt aktsioonipotentsiaale. Samas on teada, et eksisteerivad nn dendrodendriitilised sünapsid, mis ühendavad kahe erineva närviraku dendriite ja kannavad mingit informatsiooni antidroomselt ühelt rakult teisele.

SILMA KIRJAD 2 - Peeter Linnap

Siiski arvatakse, et just dendriitides toimub suur osa närviraku komputatsioonilistest protsessidest. Närvirakkude talitluses ja eriti just komputatsioonilise protsesside realiseerumise võtmestruktuuriks peetakse närvirakkude membraani, sest neuronite bioelektrilised protsessid realiseeruvad just membraanil. Alles viimasel ajal on suuremat tähelepanu hakatud pöörama nende rakkude teistele organellidele eriti rakutuumale ja geeniinfolemis ühel või teisel viisil osalevad närvirakkude funktsioonide realiseerumisel.