Millised on suurendamise liikide liigid.

Kaitstava loodusobjekti tähistamine 1 Kaitseala, hoiuala, kaitstav looduse üksikobjekt ja kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstav loodusobjekt tähistatakse nii, et kaitstava loodusobjekti asukohast looduses oleks võimalik mõistlikul viisil aru saada. Kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja omandamine 1 Kaitstavat looduse üksikobjekti sisaldava või kogu ulatuses kaitsealal, hoiualal või püsielupaigas asuva kinnisasja, mille sihtotstarbelist kasutamist ala kaitsekord oluliselt piirab, omandab riik kokkuleppel kinnisasja omanikuga kinnisasja väärtusele vastava tasu eest. Kaitstava loodusobjekti valitseja 1 Kaitseala, hoiuala, püsielupaiga, kaitstava looduse üksikobjekti ning kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstava loodusobjekti kaitset korraldab selle valitseja. Loodusreservaat 1 Loodusreservaat on kaitseala otsesest inimtegevusest puutumata loodusega maa- või veeala, kus tagatakse looduslike koosluste säilimine ja kujunemine üksnes looduslike protsesside tulemusena.

Kaitsealad on: 1 rahvuspargid; 2 looduskaitsealad; 3 maastikukaitsealad. Kaitsealune kivistis või mineraal on kaitsekategooriasse kantud kivistis või mineraal, mille eksemplare või leiukohti kaitstakse käesoleva seaduse alusel.

  • Kuidas suurendada peenise ilma petmiseta
  • Kuidas ma saan liikme abil video

Rand ja kallas 1 Kallas on merd, järve, jõge, veehoidlat, oja, allikat või maaparandussüsteemi eesvoolu ääristav ja erinõuete kohaselt kasutatav maismaavöönd, mida kaitstakse käesoleva seadusega.

Haldusmenetluse seaduse kohaldamine Käesoleva seaduse alusel korraldatavale haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse RT I58, ;53, ; 61, ;20, ; 78, sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.

Loodusobjekti kaitse alla võtmise eeldused Loodusobjekti käesoleva seaduse alusel kaitse alla võtmise eeldus on selle ohustatus, haruldus, tüüpilisus, teaduslik, ajaloolis-kultuuriline või esteetiline väärtus või rahvusvahelisest lepingust tulenev kohustus. Loodusobjekti kaitse alla võtmise ettepanek 1 Igaühel on õigus esitada kaitse alla võtmise algatajale ettepanek loodusobjekti kaitse alla võtmiseks.

Millised on suurendamise liikide liigid

Loodusobjekti kaitse alla võtmise menetlus 1 Loodusobjekti kaitse alla võtmise menetluse algatab Keskkonnaministeerium, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhul, arvestades käesoleva seadusega sätestatud eeldusi loodusobjekti kaitse alla võtmiseks.

Loodusobjekti kohaliku omavalitsuse tasandil kaitse alla võtmise menetluse algatamise teade avaldatakse kohalikus ajalehes. Avalik väljapanek ei tohi kesta vähem kui kaks nädalat.

Millised on suurendamise liikide liigid

Loodusobjekti kaitse alla võtmine 1 Ala võtab kaitsealana või hoiualana kaitse alla Vabariigi Valitsus määrusega. Need liigid, mille püsielupaigad on käesoleva seaduse § 50 lõike Millised on suurendamise liikide liigid kohaselt automaatselt kaitstud, kuuluvad I kaitsekategooriasse.

Kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja omandamine 1 Kaitstavat looduse üksikobjekti sisaldava või kogu ulatuses kaitsealal, hoiualal või püsielupaigas asuva kinnisasja, mille sihtotstarbelist kasutamist ala kaitsekord oluliselt piirab, omandab riik kokkuleppel kinnisasja omanikuga kinnisasja väärtusele vastava tasu eest.

Kui objekt võetakse kaitse alla planeeringut koostamata, tuleb kaitse alla võtmisel koostada kaitstava maa-ala piirikirjeldus või maastiku üksikelemendi asukoha kaart ja Mis kell liikme suuruse kasv ala või maastiku üksikelemendi kaitse-eeskiri. Loodusobjekti kaitse alla võtmise otsus 1 Pindalalise loodusobjekti kaitse alla võtmisel: 1 määratakse ala kaitse alla võtmise eesmärk; 2 käesoleva seaduse § 12 lõikes 1 sätestatud juhul kehtestatakse ala kaitsekord kaitse-eeskiri ; 3 määratakse ala piir; 4 nimetatakse kaitse alla võetava ala valitseja; 5 lisatakse otsusele loodusobjekti asukoha kaart.

Kaitse-eeskiri 1 Kaitseala, püsielupaiga ja kaitstava looduse üksikobjekti kaitsekord määratakse kaitse-eeskirjaga.

Millised on suurendamise liikide liigid

Kaitse alla võtmise otsuse ja kaitse-eeskirja muutmine ja kehtetuks tunnistamine 1 Kaitstava loodusobjekti tüübi, kaitse eesmärgi või välispiiri muutmisele või kaitse-eeskirjas märgitud piirangute või loodusobjektiga seotud kohustuste ulatuse olulisele muutmisele või Metoodika liikme suurendamiseks tunnistamisele kohaldatakse käesoleva seaduse §-des 8 ja 9 sätestatut.

Üldised kitsendused 1 Kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas ja kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndis ei või ilma kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekuta: 1 muuta katastriüksuse kõlvikute Voite suurendada isaseid peenise ega kõlviku sihtotstarvet; 2 koostada maakorralduskava ja teostada maakorraldustoiminguid; 3 väljastada metsamajandamiskava; 5 kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut; 6 anda nõusolekut väikeehitise, sealhulgas lautri või paadisilla ehitamiseks; 7 anda projekteerimistingimusi; 8 anda ehitusluba.

Liikumine kaitstaval loodusobjektil 1 Kaitseala sihtkaitse- ja piiranguvööndis või hoiualal olevad või kaitstava looduse üksikobjekti juurde viivad teed ja rajad on päikesetõusust päikeseloojanguni avalikuks kasutamiseks ning nende olemasolu korral peab kinnisasja valdaja tagama nimetatud ajal inimeste juurdepääsu kaitstavale loodusobjektile. Loodusobjekti sisaldava kinnisasja võõrandamine 1 Kaitsealal või hoiualal asuva või I kaitsekategooria liigi püsielupaika sisaldava kinnisasja või selle osa võõrandamisel või asjaõigusega koormamisel peab asjakohane leping sisaldama järgmist loodusobjektiga seotud teavet: 1 loodusobjekti tüüp ja nimetus; 2 loodusobjekti valitseja nimi; 3 viide loodusobjekti kaitse alla võtmise otsusele.

Ostueesõiguse kehtivus ei sõltu kinnistusraamatusse vastava märkuse kandmisest. Kaitstaval loodusobjektil vajalik tegevus 1 Kaitstava loodusobjekti poollooduslike koosluste esinemisaladel on vajalik nende ilmet ja liigikoosseisu tagav tegevus, nagu niitmine, loomade karjatamine, puu- ja põõsarinde kujundamine ja harvendamine või raadamine, mille ulatus määratakse hoiualadel kaitsekorralduskavaga, teistel kaitstavatel loodusobjektidel kaitse-eeskirjaga.

Kasutusse andmiseks sõlmitakse kaitstava loodusobjekti valitseja ja vallasasja kasutaja vahel leping, milles märgitakse vähemalt: 1 kasutusse antavate vallasasjade nimetused, riigivararegistri registreerimisnumbrid ja asjade arv nimetuste kaupa; 2 kasutaja nimi, elu- või asukoht; 3 lepingu tähtaeg; 4 asjade üleandmise aeg ning tagastamise tähtaeg ja kord; 5 kindlustamiskohustus ja selle ulatus; 6 kasutusse antava asja korrashoiu, uuendamise ja remontimise kohustus; 7 lepingu ennetähtaegse lõpetamise alused; 8 kaitsekorrast tuleneva vajaliku tegevuse tingimused, kirjeldus ja tehnilised nõuded; 9 kasutusse antava asja kasutusotstarve.

Sa oled siin

Loodushoiutoetus 1 Kaitseala, hoiuala või püsielupaiga poollooduslike koosluste säilimiseks kaitse-eeskirjaga või kaitsekorralduskavaga määratud vajaliku töö tegemiseks makstakse loodushoiutoetust. Kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja vahetamine 1 Kaitstavat looduse üksikobjekti sisaldavat või kogu ulatuses kaitsealal, hoiualal või püsielupaigas asuvat kinnisasja, mille sihtotstarbelist kasutamist ala kaitsekord oluliselt piirab, võib riigi ja kinnisasja omaniku kokkuleppel vahetada riigile kuuluva Millised on suurendamise liikide liigid vastu.

Kui kinnisasja vastav osa on suurem kui kaks kolmandikku kinnisasja kogupindalast, võib riigi ja kinnisasja omaniku kokkuleppel vahetada ka kogu kinnisasja. Arvestades vahetatava kinnisasja erilist ökoloogilist väärtust, võib Vabariigi Valitsuse nõusolekul eraõiguslikule isikule üleandmisele kuuluva kinnisasja harilik väärtus olla suurem riigile üleantava kinnisasja harilikust väärtusest.

Millised on suurendamise liikide liigid

Kinnisasja vahetamise otsustab keskkonnaminister. Kinnisasja vahetamisega seotud kulud kannab riik.

Kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja omandamine 1 Kaitstavat looduse üksikobjekti sisaldava või kogu ulatuses kaitsealal, hoiualal või püsielupaigas asuva kinnisasja, mille sihtotstarbelist kasutamist ala kaitsekord oluliselt piirab, võib riik kokkuleppel kinnisasja omanikuga Vabariigi Valitsuse otsuse alusel omandada kinnisasja harilikule väärtusele vastava tasu eest.

Kaitstava loodusobjekti valitseja 1 Kaitseala, hoiuala, püsielupaiga, kaitstava looduse üksikobjekti ning kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstava loodusobjekti kaitset korraldab selle valitseja.

Kaitstava loodusobjekti valitsemine 1 Kaitstava loodusobjekti valitsemine on: 1 käesolevast seadusest, kaitse-eeskirjast ja kaitsekorralduskavast tuleneva tegevuse korraldamine; 2 käesoleva seaduse ja kaitse-eeskirjaga määratud alusel keskkonna kasutamise loa andmine ja selleks tingimuste seadmine; 3 kaitstavat loodusobjekti mõjutavate planeeringute ja keskkonnamõju Millised on suurendamise liikide liigid avalikel aruteludel osalemine ning kaitstavat loodusobjekti mõjutavale kavandatavale tegevusele tingimuste seadmine; 4 kaitstava loodusobjektiga seotud loodusõppe ja kaitstava loodusobjekti tutvustamise korraldamine; 5 käesoleva seaduse ja kaitse-eeskirjaga sätestatud nõuete täitmise jälgimine ja Keskkonnainspektsiooni teavitamine avastatud õigusrikkumistest.

Kaitstava loodusobjekti tähistamine 1 Kaitseala, hoiuala, kaitstav looduse üksikobjekt ja kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstav loodusobjekt tähistatakse nii, et kaitstava loodusobjekti asukohast looduses oleks võimalik mõistlikul viisil aru saada. Kaitsekohustuse teatis 1 Kaitsekohustuse teatis on kaitseala, hoiuala, püsielupaika, kaitstavat looduse üksikobjekti või I kaitsekategooria liigi isendite kasvukohta või elupaika sisaldava või selle piiresse jääva kinnisasja omanikule, kinnistusraamatusse kantud valdajale, riigivara valitseja volitatud isikule või asutusele edaspidi valdaja väljastatav teabedokument.

Millised on suurendamise liikide liigid

Kaitsekorralduskava 1 Kaitsealade, välja arvatud parkide, arboreetumite ja puistute ning hoiualade kaitse korraldamiseks koostatakse kaitsekorralduskava, millest selguvad: 1 olulised keskkonnategurid ja nende mõju loodusobjektile; 2 kaitse eesmärgid, nende saavutamiseks vajalikud tööd, tööde tegemise eelisjärjestus, ajakava ning maht; 3 kava elluviimiseks vajalik eelarve.

Rahvuspark 1 Rahvuspark on kaitseala looduse, maastike, kultuuripärandi ning tasakaalustatud keskkonnakasutuse säilitamiseks, kaitsmiseks, taastamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks. Looduskaitseala 1 Looduskaitseala on kaitseala looduse säilitamiseks, kaitsmiseks, taastamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks. Maastikukaitseala looduspark 1 Maastikukaitseala on kaitseala maastiku säilitamiseks, kaitsmiseks, uurimiseks, tutvustamiseks ja kasutamise reguleerimiseks.

Loodusreservaat 1 Loodusreservaat on kaitseala otsesest inimtegevusest puutumata loodusega maa- või veeala, kus tagatakse looduslike koosluste säilimine ja kujunemine üksnes looduslike protsesside tulemusena. Sihtkaitsevöönd 1 Sihtkaitsevöönd on kaitseala maa- või veeala seal väljakujunenud või kujundatavate looduslike ja poollooduslike koosluste säilitamiseks. Sihtkaitsevööndis asuvaid loodusvarasid ei arvestata tarbimisvarudena.

  • Liikide kaitse võimalused | Digiõppevaramu
  • Liikme suurus Vordle
  • Kui kiiresti ja ohutult suurendada peenise