Liikme kontseptsioon

Piirangutest ja sanktsioonidest on küll ära kaotatud pankrotiavalduse esitamise kohustuse rikkumine kuriteokoosseisuna, kuid alles on teised eripärased kuriteokoosseisud maksejõuetuse olukorraks ning lai valik erineva nimetusega keelde igas õigusharus, mida rakendada isikute tegevuse piiramiseks teatud kutsealal või juhatuse liikmena. Seejuures on tõendamiskoormis ümber pööratud ja isik, kelle vastu pankrotiavalduse esitamise kohustuse rikkumise tõttu nõue esitatakse, peab vaidluse korral tõendama, et ta ei ole pankrotiavalduse õigeaegse esitamata jätmisega oma kohustusi rikkunud PankrS 30 lg 3. Tahtlikust maksejõuetuse korral aga ettevõtjad teavad, et nende tegevus viib teatud aja jooksul kindlasti situatsiooni, kus olemasolevate ja loodavate varadega pole võimalik kohustusi täita, kuid selles osas ei võeta midagi ette ning osapooli ei teavitata 7. Euroopa ja Põhja-Ameerika vahelist poliitilist ja sõjalist sidet on NATOs sepistatud alates alliansi asutamisest Ka laienemisprotsess oli alles algusjärgus. Vutt Juridica ja Ühinguõigus , lk , on leitud, et tegemist on seaduse alusel tekkinud võlasuhtest tuleneva nõudega.

Maksejõuetu juriidilise isiku juhatuse liikmete vastutus ja probleemid Juhatuse liikme puhul saab eristada tsiviilõiguslikku, avalik-õiguslikku ja karistusõiguslikku vastutust.

Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsioon

Avalik-õiguslik vastutus põhineb õigussuhtel riigiga, kus kohustused võivad tuleneda peamiselt asjaajamiseks sätestatud reeglitest või ettevõtluskeskkonna kaitseks sätestatud normidest. Karistusõiguslik vastutus põhineb õigusvastasel teol ning vastutus rakendub eeldusel, et juhatuse liikme tegevus liikme kontseptsioon süüteokoosseisu tunnustele.

Tsiviilõiguslik vastutus saab olla mitmetahuline, lähtudes eelkõige sellest, millisest õigussuhtest kohustused tulenevad ning milline on selles suhtes vastutusstandard.

Kollageeni liikme suurenemine

Tsiviilõiguses saab eristada juhatuse liikmete vastutust ühingu ees, osanike või aktsionäride ees ning kolmandate isikute, sh võlausaldajate ees 1, ühingu maksejõuetuse korral saab võlausaldajate nimel kahju hüvitamise nõude juhatuse liikme vastu esitada haldur 2.

Seni kuni ühing toimib ja võetud kohustuste täitmisega ei ole probleeme, ei ole juhatuse liike vastutuse regulatsioonil ja rakendatavusel võlausaldajate jaoks suuremat tähtsust.

Liikme massaazi suurendamine

Eriti aga ühingu maksejõuetuse korral tõusetuvad küsimused maksejõuetuse põhjuste kohta. Olukorras, kus ühing on pankrotiavalduse esitamise ajaks sisuliselt varatu, tõstatab kahtluse, et Tellige liikme tooriistad liikmed on vara ühingust kõrvaldanud või vähemalt pankrotiavalduse esitamise kohustusega hilinenud. Maksejõuetu ühingu juhatuse liikmete vastutus on püsivalt päevakorras olnud 3.

Välja on toodud, et praktikas on probleemne nn elukutseliste pankrotimeistrite ja nn libalikvideerijate tegevus, mille eesmärk ei ole mitte seadusekohase likvideerimismenetluse läbiviimine, vaid äriühingu võõrandamine ja juhatuse liikmete väljavahetamine passiivsete juhatuse liikmete ehk nn tankistide vastu 4.

Liikme omatehtud vaakumi laienemine

Lisaks võidakse luua ettevõtteid, mis asutataksegi petuskeemi elluviimiseks nn arvevabrikkus algusest peale toimub süstemaatiline pettus ning mis riskide realiseerumisel teadlikult ei soovi kohustusi täita ja kus hakatakse võlausaldajaid kahjustades omanike kasu maksimeerima 5. Eestis aastal läbiviidud uuringu kohaselt on ühingu maksejõuetuse põhjus viiendikul juhtudest juhtimisprobleemid 6, mis ei pruugi tähendada juhatuse liikmete tahtlikku tegevust.

Tahtmatu maksejõuetuse puhul ei kata teatud ajahetkel ettevõtte varad enam kohustusi, kas ootamatult mingi sündmuse tulemusel või kujuneb maksejõuetus pikema aja jooksul.

Tahtlikust maksejõuetuse korral aga ettevõtjad teavad, et nende tegevus viib teatud aja jooksul kindlasti situatsiooni, kus olemasolevate ja loodavate varadega pole võimalik kohustusi täita, kuid selles osas ei võeta midagi ette ning osapooli ei teavitata 7. Maksejõuetute ühingute puhul on õiguslikult võimalik küll võlausaldajatel või pärast pankroti välja kuulutamist halduril esitada juhatuse liikmete vastu kahju liikme kontseptsioon nõue kahju hüvitamiseks ühingule 9.

Please Enable JavaScript

Nõuete maksmapanek võib aga osutuda keeruliseks, kui võlgnik on koostanud puudulikult raamatupidamisdokumendid, varjab andmeid või kasutab nn professionaalsete likvideerijate teenuseid. Võlausaldaja ei pruugi olla huvitatud rahastamast kohtumenetlust juhatuse liikmete vastu, kui saadav tulu ei tasu end ära. Halduril on küll kohustus esitada juhatuse liikme vastu kahju hüvitamise 1 K.

Saare, U. Volens, A. Vutt, M. I, Liikme kontseptsioon. Tallinn: Juura, Ühinguõiguslk jj, jj.

Kuidas teha liige rohkem

Pankrotimeistrid - viga ei ole inimestes, vaid riigi tegematajätmises. Pahatahtlike pankrottide arv kasvab. Lukason Maksejõuetuse põhjuste analüüs.

Milline suurus peaks olema 13-aastase poisi liige

Kokkuvõte olulisematest uurimistulemustest, lk Op cit O. Maksejõuetuse põhjuste analüüs, lk Op cit O. Maksejõuetuse põhjuste analüüs, lk ÄS lg-d 2 ja 4, lg-d 2 ja 4. Riiklik sekkumine nõuab aga panustatavate ressursside suurendamist ja võimalik, et ka uue institutsiooni loomist, milleks on vajalik poliitiline tahe. Rahvusvahelistes soovitustes on leitud, et hea ettevõtluskultuuri kindlustamiseks on vajalik tagada ka varatute ühingute maksejõuetuse menetlemine

Jan Petersen usub, et NATO arenemine, tema mittesõjalised osad ja tegevusvaldkonnad vajavad kõik selgust.