Ma tahan vaikest liiget, Uudise rubriigid:

Erametsade metsakorraldusele kulutati 5,9 miljonit krooni. Erametsades koostati samal ajal metsamajanduskavad maaüksuse kohta metsamaa pindalaga kokku hektarit. Horvaatia on küll edusamme teinud — pööranud ära natsionalismist, viinud läbi demokraatlikud valimised, järgmisel nädalal hakkavad nad osalema programmis "Partnerlus rahu nimel". Vastavalt meie riigi põhiseadusele, põhiseaduse rakendusseadusele ja Riigikontrolli seadusele lõpevad minu kui riigikontrolöri volitused käesoleva kuu lõpus.

Riigikogu liige Eldur Parder esitas mulle arupärimise, mis käsitleb mitmeid metsaga seonduvaid küsimusi. Arupärimine sisaldab mulle adresseeritud kirja, mille ma ajapuudusel jätaksin praegu ette lugemata ja alustaksin koheselt küsimustega. Esimene küsimus.

NATO peasekretär: Väike Eesti NATO-le kasulik

Kas Riigikontrollil on ülevaade metsakorralduseks eraldatud riiklike vahendite kasutamise kohta? Meil on sellest ülevaade. Riigieelarvest finantseeritakse riigimetsade metsakorraldustöid ja jahimaade korraldustöid Metsaameti kaudu ning erametsade metsakorraldustöid Põllumajandusministeeriumi kaudu. Riigikogu määras riigieelarvega riigimetsade korraldamiseks Keskkonnaministeeriumile Raha Suurused suguelundite teismeliste talumetsade korralduseks saab käsitleda erametsanduse riikliku toetamisena.

Metsaameti andmetel on viimase kahe ja poole aasta jooksul riigi metskondade hallataval metsamaal metsakorraldustöödeks kulutatud 14,2 miljonit krooni riigieelarvest selleks otstarbeks määratud raha.

Fotomõõdistatud on metsad pindalaga 1,4 miljonit hektarit. Metsamajanduskavad koostati kokku hektari metsa kohta.

Erametsades koostati samal ajal metsamajanduskavad maaüksuse kohta metsamaa pindalaga kokku hektarit. Erametsade metsakorraldusele kulutati 5,9 miljonit krooni. Teine küsimus. Kas eespool mainitud statistilise aruande järgi riigieelarvesse kandmata jäänud summadele on olemas mingi õigustus või oli see tingitud valest majandamisest?

liige, millised suurused Keskmise suurusega liige

Kommentaarina ütlen, et härra Parderi Ma tahan vaikest liiget mulle oli mainitud, et riigieelarvesse kanti metsatuluna 55 miljonit krooni riigieelarve seaduses ettenähtud 79,3 miljoni krooni asemel.

Nii see oli. Ja mõningad kommentaarid selle kohta. Metsakapitali eelarve järgi plaaniti Seega Metsakapitali seadusest lähtudes pidanuks Metsaamet kandma riigieelarvesse 16,3 miljonit krooni vähem, kui riigieelarve seadus seda ette nägi.

Valitsus oli Metsakapitali eelarvet kinnitades sellest vastuolust teadlik ning Metsakapitali eelarves nähtigi ette kanda riigieelarvesse kasvava metsa müügist saadud rahast vaid 63 miljonit krooni.

  • Väike öömuusika
  • NATO peasekretär: Väike Eesti NATO-le kasulik | Välisministeerium

Tegelikult laekus Metsakapitali kasvava metsa müügist miljonit krooni, see tähendab 46 miljonit krooni kavandatust vähem. Seega saab seda, et eelarvesse kanti 8 miljonit krooni vähem, seletada asjaoluga, et kasvava metsa müügist laekus Metsakapitali kavandatust vähem raha.

Metsakapitali Metsakapitali seaduse kohaselt neid riigiasutusi Metsakapitalist finantseerida ei tohi.

Kirjatööd ja joonistused teemal "Millises koolis ma tahan õppida?"

Juba riigieelarve eelnõu arutamisel informeerisin sellest Riigikogu. Valitsuses jäin selles küsimuses eriarvamusele. Metsaamet pidi otsustama, Ma tahan vaikest liiget ta juhindub Metsakapitali seadusest või riigieelarve seadusest. Kuna raha laekus kavandatust oluliselt vähem, juhindus ta Metsakapitali seadusest. Küsimuse oleks pidanud lahendama juba riigieelarve seaduse vastuvõtmisel või Metsakapitali eelarve kinnitamise käigus.

Tagantjärele Metsaametile etteheidete tegemiseks pole põhjust. See 16,3 miljonit krooni ja eelnevalt nimetatud 8 miljonit krooni kokku ongi see vahe, 24,3 miljonit krooni, mis riigieelarvesse metsatuluna kavandatust laekumata jäi. Nüüd kännuraha võlgnevusest. See võlg tekkis aastail Nende isikute suhtes, kes kännuraha võlgnevuse koos erastatud varaga kaasa said, on maakondade metsaametid esitanud võlgade sissenõudmise taotlused kohtutesse.

Käesoleva aasta 1. Kuue võlgniku suhtes on võlgade, kokku ligi 5 miljonit krooni, sissenõudmise taotlused kohtute menetluses.

Suurema liikme kahju 30 cm liige

Kolmas küsimus. Kas see hüvitatud summa pole liiga väike? Me oleme metsaõigusnormide rikkumisega riigile ja looduskeskkonnale tekitatud kahju hüvitamist kontrollinud vaid pisteliselt. Seepärast ei julge ma teile kinnitada, et pädevad riigiorganid on teinud kõik neist sõltuva ettenähtud hüvituste sissenõudmiseks. Kuid kahtlemata on see keerukas, tülikas ja aeganõudev tegevus, mille tulemus sõltub paljude riigiorganite tegevusest, eeskätt nende teovõimest ja koostöötahtest.

Tean, et see küsimus on olnud arutusel ka valitsuses. Metsaameti selgituste kohaselt hindavad ja dokumenteerivad metsajärelevalve töötajad kogu metsaõigusnormide rikkumisega looduskeskkonnale tekitatud kahju, sõltumata sellest, kas metsaõigusnormide rikkuja on avastatud või mitte.

Mis on hind liikme suurenemise hind liige, mis suurus on

Vähem kui pooltel juhtudel tehti kindlaks metsa ebaseaduslikult raiunud isikud. Kui kahju tekitanud isik on ka tuvastatud, siis olevat üpris tavaline, et süüdimõistva kohtuotsuse korral selgub kahjutasu sissenõudmisel, et süüdiolev juriidiline isik on kas likvideeritud või pankrotistunud, füüsiline isik aga maksujõuetu. Seega ma jagan, härra Parder, teie seisukohta, et õigusnormide rikkumisel tekitatud kahjude hüvitamine on tühine.

Kuid olen seisukohal, et peame eelistama siiski õiguserikkumisi tõkestavaid meetmeid võitlusele tagajärgedega. Tänan tähelepanu eest! Tänan, härra Meri! Kas arupärijal on küsimusi?

Kuigi rahvasaadik pole veel otsustanud, kas soovib ka järgmistel riigikogu valimistel kandideerida, teab Aru aga seda, et selle riigikogu liige, mis hakkab EKRE juhtimisel määrama, kes on õige eestlane ja kes mitte, ta olla ei soovi. Aru sõnul on tema ees olevad valikud veidi keerulised. Mõlemasse tulpa jagub punkte peaaegu võrdselt.

Eldur Parder, palun! Eldur Parder Aitäh, lugupeetud juhataja! Austatud riigikontrolör! Mul ei ole küsimusi, ma sain ammendava informatsiooni, ma arvan, et ka need, kes seda kuulsid, said ammendava informatsiooni selle kohta, mis toimub meie metsades. Mul on ainult palve, härra Meri, et te annaksite, kui on võimalik, mulle materjali, mis teil on selle kohta olemas.

Kuidas suurendada liikme fotot enne ja parast Kuidas suurendada liikme ilma massideta

Hindrek Meri Aitäh, härra Parder! Kindlasti te saate selle materjali.

Stock Foto mootmed meeste alaliste liikmete Mis hea ja tohus kreem liige suurendada

Austatud Riigikogu liikmed, ma kasutan juhust, et täna teie ees esinen ja tahan teha ühe väikese avalduse. Vastavalt meie riigi põhiseadusele, põhiseaduse rakendusseadusele ja Riigikontrolli seadusele lõpevad minu kui riigikontrolöri volitused käesoleva kuu lõpus.

Seoses sellega ma tahan jätta teiega hüvasti, tänada meeldiva koostöö eest ja soovida teile kõigile edu ja jõudu edaspidiseks. Esimees Austatud härra riigikontrolör, tänan teid pika ja meeldiva koostöö eest!

Postitatud: