Kui liige voib suurendada

Lisandub võimalus blokeerida ebasobivad olulised otsused, eeskätt põhikirja ja osakapitali muutmised. Nõukogu esimees esitab maaeluministrile ja rahandusministrile nõukogu koosoleku päevakorra vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist.

Alljärgnevalt on esitatud erakorralise üldkoosoleku päevakord koos Seltsi nõukogu ettepanekutega: Jagunemiskava heakskiitmine Seltsi nõukogu on teinud üldkoosolekule ettepaneku kiita juhatuse poolt Põhikirja muutmine Seltsi nõukogu on teinud üldkoosolekule ettepaneku muuta Seltsi põhikirja ja kinnitada põhikiri uues redaktsioonis.

Muu hulgas muudetakse Seltsi ärinime. Jagunemiskava, põhikirja uue projekti, jagunemisaruande, audiitori aruande ja jagunemises osalevate ühingute kolme viimase majandusaasta aruannete ja tegevusaruannetega on võimalik tutvuda Seltsi asukohas.

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri määratakse kindlaks seisuga Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ning aktsionäri esindajal täiendavalt kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid.

Seltsi nõukogu ja juhatus esitavad Põhikirja muudetakse selleks, et viia põhikiri kooskõlla Eesti Vabariigi seadusandluses toimunud muudatustega ning täpsustada üldkoosoleku, nõukogu ja juhatuse õigusi ja kohustusi. Seltsi asukohaks on Pärnu linn, Eesti Vabariik. Seltsi aktsia nimiväärtus on 10 kümme Eesti krooni ja iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle. Aktsiad on ühte liiki ja annavad omanikele ühesugused õigused.

Aktsia annab aktsionärile vastavalt tema omandis olevate aktsiate nimiväärtuste summale õiguse osaleda Seltsi juhtimises ja kasumi jaotamises ning õiguse Seltsi tegevuse lõpetamisel saada vastav osa Seltsi varast, samuti muud seaduses ja põhikirjas ettenähtud õigused.

Erinevate osaluste suurustega osanike õigused

Aktisakapitali suurendamise ja vähendamise otsustab üldkoosolek. Seltsi aktsiakapitali suurendamisel on Seltsi aktsionäridel eesõigus uutele aktsiatele proportsionaalselt nende omandis olevate aktsiate Peenise suurus salv summale. Aktsia eest tasutakse rahalise või mitterahalise sissemaksega. Rahaline sissemakse tasutakse Seltsi pangakontole. Mitterahalise sissemakse eseme väärtus määratakse juhatuse otsusega. Kui eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, hindab mitterahalises sissemakse eset juhatuse asemel ekspert.

Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollib Seltsi audiitor, kes esitab Seltsi juhatusele kirjaliku arvamuse mitterahalise sissemakse hindamise kontrolli kohta.

Kui liige voib suurendada Liikme suuruse kuunte suurus

Aktsionäril on õigus oma aktsiaid vabalt võõrandada. Aktsiate võõrandamisel kolmandale isikule ostueesõigust ei ole.

Language switcher

Aktsionäril on õigus aktsiat pantida. Aktsia pantimiseks on vajalik kirjalik käsutustehing pandi seadmise kohta ja pantimise kohta märke tegemine Eesti väärtpaberite keskregistrisse. Võimalike tulevaste kahjumite katmiseks moodustab Selts reservkapitali, mille suurus on vähemalt üks kümnendik aktsiakapitali suurusest.

Reservkapitali kantakse igal aastal vähemalt üks kahekümnendik Seltsi puhaskasumist, kuni reservkapitali minimaalse suuruse saavutamiseni.

Kui liige voib suurendada liige, mis suurus on

Üldkoosolek võib otsustada, et reservkapitali kantakse ka muid summasid. Reservkapitali võib kasutada ka aktsiakapitali suurendamiseks. Selts võib emiteerida üldkoosoleku otsusel vahetusvõlakirju, mille omanikel on õigus vahetada võlakiri aktsia vastu võlakirjas sätestatud tingimustel.

Korraline üldkoosolek kutsutakse juhatuse poolt kokku hiljemalt kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates. Teade korralisest üldkoosolekust tuleb saata aktsionäridele kirjalikult vähemalt kolm nädalat enne üldkoosolekut. Juhatus kutsub erakorralised üldkoosolekud kokku vajaduse korral.

Teade erakorralisest üldkoosolekust tuleb saata aktsionäridele kirjalikult vähemalt üks nädal Kui liige voib suurendada üldkoosolekut. Teade üldkoosolekust saadetakse aktsionäridele seadusega ettenähtud korras.

 • Äriseadustik – Riigi Teataja
 • AKTSIONÄRIDE ERAKORRALINE ÜLDKOOSOLEK
 • Jala suuruse pikkus liige
 • Ettevõtte osanike õigused - Millised ja kuidas? - Pilvebüroo

Kui Seltsil on üle 50 aktsionäri, ei pea aktsionäridele teadet saatma, kuid üldkoosoleku toimumise teade Napunaiteid liikme suurendamiseks avaldada väheamalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes. Üldkoosoleku teade peab sisaldama üldkoosoleku päevakorda ja muud õigusaktidega ettenähtud teavet.

Üldkoosolekud viiakse läbi Pärnu linnas. Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga kell 10 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Üldkoosoleku pädevuses on: Põhikirja muutmine; Aktsiakapitali vähendamine ja suurendamine; Vahetusvõlakirjade emiteerimine; Nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine ning nende tasustamise korra ning tasu suuruse määramine; Audiitori te valimine ja nende tasustamise otsustamine; Erikontrolli määramine; Majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine; Seltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine; Nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Seltsi esindaja määramine; Muude õigusaktidega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.

Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud üle poole kõikide aktsiatega määratud häältest.

Juhatuse ja üldkoosoleku pädevused

Kui üldkoosolekul ei ole esindatud küllaldane häälte arv, kutsub juhatus kolme nädala jooksul, Kui liige voib suurendada mitte varem kui seitsme päeva pärast, kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata üldkoosolekul esindatud häälte arvust. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

Üldkoosoleku protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Koosolekul osalevate aktsionäride nimekirjale kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija ning iga üldkoosolekul osalenud aktsionär või tema esindaja. Kui seadus seda nõuab, peab üldkoosoleku protokoll olema notariaalselt tõestatud. NÕUKOGU Nõukogu planeerib Seltsi tegevust, korraldab selle juhtimist, teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle ja võtab vastu otsuseid seadusega või põhikirjaga sätestatud küsimustes.

Sihtasutus

Nõukogu esitab üldkoosolekule kirjaliku hinnangu juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruandele. Nõukogus on kuni seitse liiget, kes valitakse üldkoosoleku poolt viieks 5 aastaks. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tööd. Juhul kui nõukogu esimees ei saa täita oma ülesandeid, võivad nõukogu ülejäänud liikmed esimehe eemalviibimise ajaks valida konsensuse alusel endi hulgast nõukogu esimeest asendava liikme.

Äriseadustik

Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord kolme kuu jooksul. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige, juhatus, audiitor või aktsionärid, kelle aktsiad esindavad vähemalt ühte kümnendikku aktsiakapitalist. Koosoleku kutsed koos lisamaterjalidega tuleb toimetada nõukogu liikmetele vähemalt nädal enne koosolekut. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. Kõik nõukogu koosolekud protokollitakse.

Towards the Cleantech

Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalevad nõukogu liikmed ja protokollija. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest.

Kui liige voib suurendada Mis rohi liikme suurendamiseks

Häälte võrdsel jagunemisel otsustab nõukogu esimehe või teda asendava liikme hääl. Nõukogul on õigus võtta vastu otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik nõukogu liikmed.

Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik tehingute jaoks, mis väljuvad Seltsi igapäevase majandustegevuse raamidest. Nõusolek on vajalik muuhulgas tehingute Kui liige voib suurendada, millega kaasneb: Osaluse omandamine teistes äriühingutes või selle lõpetamine; Tütarettevõtja asutamine või lõpetamine; Seltsi tegevusstrateegia kinnitamine ja muutmine; Olulised muudatused Seltsi tegevuses või Seltsi kaasamine äritegevusse, mis ei ole seotud Seltsi senise majandustegevuse eesmärkidega.

Nõukogu määrab kohale ja kutsub tagasi prokuristid ja juhatuse liikmed. Nõukogu määrab üldkoosoleku päevakorra. Nõukogu koosolekuid võib läbi viia Eesti Vabariigis või välismaal.

Juhatusse kuulub kuni seitse liiget, kes valitakse ametisse kolmeks aastaks. Juhatuse liikmed määrab kohale ja kutsub tagasi nõukogu, kes otsustab ka nende tasustamise määrad ning juhul kui juhatuses on üle kahe liikme, määrab juhatuse liikmete hulgast juhatuse esimehe ning vajadusel aseesimehe. Juhatuse liikme vastutusvaldkonnad, tööülesanded ning muud õigused Kui liige voib suurendada kohustused määratakse temaga sõlmitavas lepingus.

Juhatuse esimees või teda asendav liige kutsub juhatuse kokku nii sageli, kui seda nõuavad Seltsi asjad. Juhatuse esimees või teda asendav liige peab kutsuma juhatuse koosoleku kokku juhatuse liikme nõudmisel.

Otsused, millel on Seltsi seisukohalt oluline tähtsus tuleb vastu võtta juhatuse koosolekul. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poolte juhatuse liikmetest. Juhatuse esimees on juhatuse koosoleku juhataja. Kui juhatuse esimees ei saa täita oma ülesandeid, on juhatuse koosoleku juhatajaks teda asendav liige.

Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab koosoleku juhataja või teda asendava liikme hääl.

Kõik juhatuse koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud juhatuse liikmed. Juhatuse liige ei või osa võtta hääletamisest, kui otsustakse nõusoleku andmist tehingu tegemiseks Seltsi ja juhatuse liikme vahel, samuti Seltsi ja juriidilise isiku vahel, milles juhatuse liikmel või tema lähikondlasel on oluline osalus.

Juhatuse liikme esindusõigust võib piirata nõukogu otsusega.

 1. Osaniku häälte arv 1 Osaniku häälte arv peab olema võrdeline tema osa suurusega.
 2. Normaalne suguliikme suurus
 3. Alljärgnevalt on esitatud erakorralise üldkoosoleku päevakord koos Seltsi nõukogu ettepanekutega: Jagunemiskava heakskiitmine Seltsi nõukogu on teinud üldkoosolekule ettepaneku kiita juhatuse poolt
 4. Sihtasutuse majandustegevusest ning muudest allikatest laekunud vahendid.

Juhatus koostab ja esitab tegevusaruande ja majandusaastaaruande koos lisade, audiitori järeldusotsuse ja kasumi jaotamise ettepanekuga üldkoosolekule vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Üldkoosolek otsustab kasumi jaotamise auditeeritud aastaaruande alusel. Dividendi maksmise viis määratakse üldkoosoleku otsusega.

 • Põhikiri | Maaelu Edendamise Sihtasutus
 • Osaühing | Justiitsministeerium
 • Liikmete mootmed paksusega

Pärast majandusaasta lõppu, kuid enne aastaaruande kinnitamist võib juhatus nõukogu nõusolekul teha aktsionäridele ettemakseid eeldatava kasumi arvel kuni poole ulatuses summast, mida Lae Torrent suurendada liige aktsionäride vahel vastavalt seadusele jaotada.

Dividendid või ettemaksed jaotatakse proportsionaalselt aktsionäride vahel, vastavalt aktsionäride nimekirjale, mis fikseeritakse AS Trigon Property Development põhikirja uus redaktsioon on kinnitatud