Ringi suurus liikmele

Töötuskindlustusmakset makstakse üldjuhul kindlustatule makstud töötasult, palgalt ja muudelt tasudelt kindlustatule ja tööandjale kehtestatud töötuskindlustusmakse määras. Eelnõu, mis saab vähem poolthääli, langeb menetlusest välja. Soodustatud isikud Soodustatud isikuks on isik, kellele vastavalt sihtasutuse põhikirjale võib sihtasutuse varast teha väljamakseid. Liikme võib välja arvata juhatuse otsusega, kui ringi liige tegutseb looduskaitse-eeskirjade vastaselt või rikub ringi põhikirja. Ringi tegevliikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga Tartus asuvasse kõrgkooli immatrikuleeritud üliõpilane olenemata kodakondsusest, rahvusest, rassist, vanusest, soost ning usulisest või parteilisest kuuluvusest, kes esitab ringi juhatuse poolt kinnitatud vormis avalduse ning järgib ringi põhikirja ja toimib tarmukalt ringi eesmärkide saavutamiseks. Sellistel juhtudel peaks isik laskma ennast erapooletuse nimel otsuse tegemisest taandada.

Registrisse kandmise avaldus 1 Sihtasutuse kandmiseks selle asukoha registrisse esitab sihtasutuse juhatus avalduse, milles näidatakse käesoleva seaduse § 14 lõike 1 punktides 2—5, 8, 9 ja 11 nimetatud andmed, ja sellele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

Ringi suurus liikmele

Avaldusele lisatakse: 1 asutamisotsus ja sellega kinnitatud põhikiri; 2 [Kehtetu — RT I59, - jõust. Uue juhatuse liikme registrisse kandmise avaldusele kirjutab alla uus juhatuse liige, kes peab avalduses kinnitama, et tal on seaduse kohaselt õigus olla juhatuse liige. Kui juhatuse liikmed on õigustatud esindama sihtasutust ainult ühiselt, peavad registrile esitatavale avaldusele alla kirjutama kõik sihtasutust ühiselt esindama õigustatud juhatuse liikmed.

  • Asutamisotsus ja sellega kinnitatud põhikiri peab olema notariaalselt tõestatud.
  • Sihtasutuste seadus – Riigi Teataja
  • Kohaliku omavalitsuse volikogu – Vikipeedia
  • Hääletamine[ muuda muuda lähteteksti ] Hääletamisega lõpeb volikogus arvamuse kujundamise protsess.
  • Põhikiri – Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering
  • Prindi Lisatud

Kui üle antakse kinnisasi või registrisse kantav vallasasi, peab avaldusele lisama väljavõtte kinnistusraamatust või muust registrist. Looduskaitseringi juhatus: Juhatuse otsus on pädev, kui selle poolt hääletavad vähemalt pooled juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmed.

Ringi suurus liikmele

VI Revisjonikomisjon Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. VII Ringi majanduslikud vahendid Ringi rahalised vahendid koosnevad: Looduskaitseringi toimimiseks vajaliku vara kõrval on looduskaitseringi põhivaraks raamatukogu, kunstikogu ja õppevahendite kogu, mis on bilansiliselt hinnatud. Looduskaitseringi rahalisi vahendeid kasutatakse looduskaitseringi tegevusülesannetega seotud kulude katteks.

Ringi suurus liikmele

VIII Ühinemine, jagunemine, likvideerimine Eelnõu, mis saab vähem poolthääli, langeb menetlusest välja. Võrdsete poolthäälte korral paneb istungi juhataja eelnõud uuele hääletusele ning kui ka teist korda saavutatakse sama tulemus, langevad mõlemad eelnõud menetlusest välja.

Ringi suurus liikmele

Alternatiiveelnõude puhul on vastuvõtmiseks vaja lõpphääletusel poolthäälteenamust. Toimingu või otsuse tegemise keeld kehtib, kui: otsus või toiming tehakse ametiisiku enda või temaga seotud isiku suhtes [17] ; ametiisik on teadlik tema enda või temaga seotud isiku majanduslikust või muust huvist, mis võib mõjutada toimingut või otsust; ametiisik on teadlik korruptsiooniohust.

Ringi suurus liikmele

Kogu ametiisikuga seotud isikute ringi määratleb KVS § 7 lg 1, sealhulgas on näiteks abikaasa, vanemad, lapsed, ühises majapidamises elavad isikud. Sellistel juhtudel peaks isik laskma ennast erapooletuse nimel otsuse tegemisest taandada.

Tulumaksuseaduse § 13 lg 5 nimetatud laevad on laevad, mida kasutatakse kaupade või reisijate rahvusvaheliseks meritsi veoks ja mille kogumahutavus on vähemalt Töötuskindlustusmakset makstakse üldjuhul kindlustatule makstud töötasult, palgalt ja muudelt tasudelt kindlustatule ja tööandjale kehtestatud töötuskindlustusmakse määras.