J. Liikmete suurused.

Õigeaegselt teatama veenäidud. Tänan ette soovituste eest, kuidas oleks mul kõige mõistlikum toimida.

III Mittetulundusühingu liikme õigused, kohustus ja varaline vastutus Keskuse liikmel on õigus: 2 valida Keskuse juht- ja kontrollorganeid ning olla neisse valitud; 3 saada informatsiooni Keskuse tegevuse kohta, sealhulgas tõendeid ja ärakirju Keskuse dokumentidest; 4 kasutada teisi õigusaktides sätestatud õigusi. Keskuse liikmel on õigus üldkoosoleku ebaseadusliku otsuse kehtetuks tunnistamiseks pöörduda kohtu poole kolme kuu jooksul otsuse teadasaamise päevast arvates.

5 voimalust liikme suurendamiseks

Keskuse liige on kohustatud: 1 täitma põhikirjast tulenevaid kohustusi ning ühistu juhtimis- ja kontrollorganite otsuseid; 2 tasuma tähtaegselt liikmemaksu ja sihtotstarbelisi makseid; 3 hüvitama seadusega ettenähtud korras Keskusele ja teistele liikmetele tekitatud kahju. Keskuse liige ei vastuta Keskuse kohustuste eest. Kui Keskuse liige ei ole liikmemaksu täielikult tasunud, vastutab ta Keskuse kohustuste eest ka tasumata osamaksu ulatuses, sealhulgas ka enne tema liikmeks vastuvõtmist tekkinud Keskuse kohustuste eest.

IV Mittetulundusühingu vara ja tegevus Keskuse vara tekib liikmete liikmemaksudest, sihtotstarbelistest ja muudest maksetest, Keskuse vara kasutamisest ja tegevusest saadavast tulust, juriidiliste ja füüsiliste isikute abist ja annetustestning muudest laekumistest.

Tähtaegselt tasumata maksed võib sisse nõuda kohtu korras või rakendada sundtäitmist.

Liikme suurus 12 Vaata

Keskuse vara kasutamisest ja muust tegevusest saadavad tulud ei kuulu liikmete vahel jaotamisele. Keskus peab oma tegevuse ja varade raamatupidamisarvestust, koostab ja esitab raamatupidamise ja statistilised aruanded kehtestatud korras vastavalt raamatupidamisseadusele ning vastutab nende tõesuse eest.

Keskuse raamatupidamise ja aruandluse õigsust kontrollivad revisjonikomisjon ja seaduses sätestatud isikud oma pädevuse piires. V Mittetulundusühingu juhtimine Keskuse juhtorganid on liikmete üldkoosolek ja juhatus.

Liikmete üldkoosolek on Keskuse kõrgeim juhtimisorgan, mille pädevusse kuulub: 1 põhikirja muutmine, täiendamine ja uue põhikirja vastuvõtmine; 2 Keskuse ühinemise ja jagunemise ning lõpetamise otsustamine; 3 laenu võtmine Keskuse nimel; 4 eelarve kinnitamine; 5 aastaaruande ja bilansi kinnitamine ning majandustegevuse aastakava arutamine; 6 revisjoniaruande kinnitamine; 7 juhatuse tegevusele hinnangu andmine; 8 kapitalide moodustamine; 9 juhatuse liikmete arvu, tasustamise aluste ja korra kehtestamine; 10 juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete valimine ja ennetähtaegne tagasikutsumine; 11 muu ühingu või liidu liikmeks astumise otsustamine; 12 Keskuse kodukorra kinnitamine; 13 liikmemaksu, sihtotstarbeliste maksete ja muude maksete suuruse ja tasumise korra kindlaksmääramine; 14 kinnisvara ostmine; 15 muude Keskuse tegevusega seonduvate küsimuste otsustamine.

Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.

Navigeerimismenüü

Korralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus kolme kuu jooksul majandusaasta lõpust arvates. Kui juhatus ei ole ühe kuu jooksul vastava avalduse saamisest üldkoosolekut kokku kutsunud, on Keskuse liikmetel õigus pöörduda revisjonikomisjoni poole, kes kutsub üldkoosoleku kokku 15 päeva jooksul alates avalduse saamisest.

Üldkoosoleku kokkukutsumisest tuleb ette teatada vähemalt 15 päeva enne koosoleku toimumist.

Üldkoosoleku kutses peab olema näidatud koosoleku toimumise koht ja aeg ning päevakord. Kui tuleb arutusele põhikirja muutmine või täiendamine, siis lisatakse kutsele põhikirja muudatuse või täienduse projekt.

Keskuse juhatus annab vähemalt kaks nädalat enne korralist üldkoosolekut igale liikmele tutvumiseks Kuidas maarata kindlaks liikme suurus mees aastakava ja eelarve projekti koos eelmise aasta aruande ja bilansiga. Majandustegevuse aastakava peab sisaldama: 1 Keskuse majandamise eeldatavaid tulusid ja kulusid; 2 liikmete kohustusi sihtkulutuste kandmisel.

Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole J. Liikmete suurused. Kui üldkoosolekule on ilmunud vähem kui pooled või vähem kui pooled liikmetest, tuleb üldkoosolek uuesti kokku kutsuda sama päevakorraga hiljemalt ühe kuu jooksul.

Teistkordselt kokku kutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata kokkutulnud liikmete arvust. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletasid üle poole koosolekul osalenud liikmetest ja põhikirjas ei ole sätestatudkvalifitseeritud häälteenamuse nõuet.

Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Keskuse liikmete üldkoosoleku otsus jõustub vastuvõtmise momendist, kui üldkoosolek ei otsusta teisiti. Juhatus on Keskuse alaliselt tegutsev juhtimisorgan, mille pädevusse kuulub: 1 liikmete registri pidamine; 2 liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine; 3 töötajatega töölepingute sõlmimine ja lõpetamine ning palgatingimuste määramine; 4 majandusaasta aruande ja bilansi esitamine üldkoosolekule; 5 majandustegevuse aastakava ja eelarve koostamine ning esitamine üldkoosolekule; 6 Keskuse haldamine ja majandamine; 7 üldkoosoleku otsuste täideviimine; 8 vallasvara soetamine ja võõrandamine; 9 muude küsimuste otsustamine, mis ei kuulu üldkoosoleku pädevusse.

Kohaliku omavalitsuse volikogu

Juhatuse liikmete arvu otsustab üldkoosolek, kusjuures väikseim juhatuse liikmete arv on viis. Juhatuse liikmed valitakse üldkoosoleku poolt salajasel hääletusel. Keskust võib esindada kolm juhatuse liiget ühiselt, kusjuures üks esindajatest peab olema juhatuse esimees.

III Mittetulundusühingu liikme õigused, kohustus ja varaline vastutus Keskuse liikmel on õigus: 2 valida Keskuse juht- ja kontrollorganeid ning olla neisse valitud; 3 saada informatsiooni Keskuse tegevuse kohta, sealhulgas tõendeid ja ärakirju Keskuse dokumentidest; 4 kasutada teisi õigusaktides sätestatud õigusi.

Juhatuse volituste tähtaeg on neli aastat. Muudetud JÜTK-i üldkoosoleku pr.

  1. Juhatuse liikme tasustamine 1 Kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti, võib juhatuse liikmele maksta tasu.
  2. Vaseliiniliikme video laienemine
  3. Hääletamine[ muuda muuda lähteteksti ] Hääletamisega lõpeb volikogus arvamuse kujundamise protsess.

Juhatuse esimees määrab enda äraoleku ajaks juhatuse liikmete hulgast enda asendaja. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul.

Plaanin siiski asutada OÜ, kuna ei soovi peale esimest aastat hakata tulumaksu ettemakseid tegema. OÜ puhul oleks soov osa sissetulekutest jätta puutumata ja lasta kasumil koguneda ning osa saada igakuiselt kätte, tekib aga küsimus, kas mõistlikum ja korrektsem oleks seda teha töötasu või juhatuse liikme tasu vormis. Oleksin siis OÜ puhul nii ainuomanik, juhataja kui ka sisuliselt teeksin tööd teenuse osutamine. Põhitöökoha ja seeläbi ravikindlustuse olemasolu tõttu mind ravikindlustuse tekkeks vajalik sotsiaalmaksu miinimummäär ei puuduta. Soov oleks lihtsalt saada ettevõttest igakuiselt mingi summa kätte.

Juhatus on pädev otsuseid vastu võtma, kui koosolekust võtab osa vähemalt ½ juhatuse liikmetest. Juhatuse J. Liikmete suurused on kõigil juhatuse liikmetel üks hääl. Juhatuse otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega.

Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav juhatuse esimehe või tema asendaja hääl. Juhatuse koosoleku kohta koostatakse protokoll ja sellele kirjutavad alla kõik koosolekust osavõtnud juhatuse liikmed.

Juhatuse otsus jõustub selle vastuvõtmise momendist. Juhatuse liikmed vabanevad vastutusest eelmise majandusaasta tulemuste eest, kui üldkoosolek on juhatuse tegevuse heaks kiitnud. VI Hääletamine ja häälte jagunemine üldkoosolekul Keskuse liige ei saa osa võtta hääletamisest järgmiste küsimuste otsustamisel: 1 Keskuse nõue tema vastu, J.

Liikmete suurused vabastamine varalistest ja muudest kohustustest; 2 tema väljaarvamine Keskusest; 3 tema ja Keskuse vahelist lepingut puudutavad küsimused.

Juhatuse liige ei saa osa võtta hääletamisest üldkoosolekul juhatuse tegevusele hinnangu andmisel või hinnangu andmisel tegevusele, mille eest ta on vastutav. Põhikirja punktides Liikmete üldkoosolekul on igal liikmel üks hääl.

Massaazi suurendusvideo

VII Mittetulundusühingu tegevuse revideerimine 56 Keskuse kontrollorgan on revisjonikomisjon. Revisjonikomisjonis on 3 liiget, kes valitakse üldkoosoleku poolt salajasel hääletamisel.

Folk meetodid Kuidas suurendada sex liige

Revisjonikomisjoni volituste tähtaeg on kaks aastat. Igal revisjonikomisjoni liikmel on koosolekul üks hääl. Revisjonikomisjoni otsusele kirjutavad alla kõik otsuse poolt hääletanud revisjonikomisjoni liikmed.