Suurenenud liige meditsiinilistes tingimustes,

Õigusabikulud Õigusabikulukindlustuse kindlustusjuhtum on Kindlustatu poolt reisi ajal väljaspool Koduriiki tahtmatult toime pandud õigusevastane tegu, mille tõttu: pädev ametiasutus algatas kriminaal- või väärteomenetluse või esitas Kindlustatule seaduse alusel kautsjoni tasumise otsuse või kolmas isik esitas Kindlustatule seaduse alusel eraõigusliku nõude. Pange tähele, et reisi olemus hõlmab riske ning ettearvamatuid ilma- ja teeolusid ning seetõttu ei saa me tagada reisi- ega reisi saabumise aegu reisikava konkreetsetes punktides.

Ettevõte ei võta vastu ega vastuta mis tahes turismiga seotud teenuseid pakkuva tarnija või isiku tegevuse tegevusetus või hooletus eest hoolimatusest või muustvälja arvatud juhul, kui selline isik töötab ettevõttes või on selle otsese kontrolli all. See ei mõjuta aga teie seaduslikke õigusi, mis tulenevad reisipakettide, puhkusepakettide ja reisipakettide määrustest Pange tähele, et teie kohustus on näidata, et meie või meie tarnijad oleme lepingut rikkunud või oleme hooletud.

Kui leiame, et maksame teile ülaltoodud sätte alusel hüvitist, piirdub arvestades järgmistest lõikudest maksimaalne summa, mille peame teile maksma mis tahes nõude korral, kahekordse hinnaga, mida tasus mõjutatud inimene kokku. See maksimaalne summa makstakse ainult siis, kui teie või teie pool ei ole teie broneeringust kasu saanud.

Seda piirangut ei kohaldata nõuete suhtes, mis on seotud surma või kehavigastuse või pettusega või mis tahes muud tüüpi nõuetega, mida ei saa seadusega välistada ega piirata. Kõigist selle sätte kohastest võimalikest nõuetest peate meile esimesel võimalusel teatama. Ettevõte ei saa võtta vastutust ettevõttelt eraldi ostetud reisikorralduste kulude eest. Erisoovid Kõikidest erisoovidest tuleks meile broneerimise ajal teada anda.

Kuigi püüame rahuldada teie mõistlikke erisoove, ei saa me tagada nende täitmist ja erisoovide täitmata jätmine ei ole meie poolt lepingu rikkumine.

Palun lugege neid tingimusi hoolikalt ja kui teil on küsimusi, võtke meiega ühendust. Broneeringu tegemisel loetakse broneeringus märgitud juhtiv reisija nende tingimustega kõigi broneeringus nimetatud reisijate nimel nõustunuks. Püüame tagada, et meie brošüürides ja meie veebisaidil sisalduv teave ja hinnad on täpsed; kuid aeg-ajalt toimuvad muutused ja vead ning me jätame endale õiguse sellistes olukordades hindu ja muid üksikasju parandada.

Kahjuks ei saa me aktsepteerida broneeringuid, mille tingimuseks on erisoovide täitmine. Puuded ja meditsiinilised probleemid Püüame puudeid ja meditsiinilisi probleeme kohendada nii palju kui võimalik, kuid pidage meeles, et mõned meie ekskursioonid ei pruugi sobida.

 1. Meeste liikme suuruse hoone
 2. LHV Kuldkaardi reisikindlustuse tingimused · LHV
 3. Что-то не .

Kui teil või mõnel teie seltskonna liikmel on puue või terviseprobleeme, mis võib mõjutada nende võimalust reisida meie ringreisil, esitage palun oma broneeringu vormistamisel kõik üksikasjad, et saaksime teile nõu anda sobivuse kohta teie valitud korraldustest. Kui meid sellisel viisil puudest või meditsiinilistest probleemidest ei teavitata, ei saa me vastutada võimalike kulude või ebamugavuste eest, kui me ei suuda teid ega teie erakonna liiget majutada. Kui mõistliku käitumise korral ei suuda me rahuldada asjaomase te isiku te vajadusi, siis me ei kinnita teie broneeringut ega kui te ei esitanud meile broneeringu tegemise ajal puude või meditsiinilise probleemi üksikasju meil on õigus teie broneering tühistada ja nõuda asjakohaseid tühistamistasusid.

Kui reisite lastega, palun andke sellest enne broneerimist teada, kuna mõned ekskursioonid ei sobi väikelastele. Samuti peame seadusega tagama õigete turvatoolide pakkumise. Vanem on kohustatud tagama, et tema laps istuks kogu aeg selleks ettenähtud turvatoolil. Pagas Bussireiside korral on võimalik kaasa võtta üks väike käsipagas inimese kohta. Kindlustusjuhtumist põhjustatud püsiva puude olemasolu ja aste tingimuste tähenduses määratakse hiljemalt ühe aasta jooksul kindlustusjuhtumi toimumisest arvates, võttes aluseks kindlustatud isiku tervisliku seisundi sellel hetkel.

Püsiva puude määramisel võrreldakse kindlustatud isiku tervislikku seisundit samaealise terve isiku tervisliku seisundiga, võttes arvesse vaid puude Suurenenud liige meditsiinilistes tingimustes ja iseloomu, mitte aga kindlustatud isiku individuaalseid omadusi, nagu eluviisi, ametit ega harrastusi.

Puude määramisel ei arvestata töövõimekaotust ega sissetuleku vähenemist. Arstliku ekspertiisi otsusega määratud püsiva puude raskusaste ei ole LHV-le püsiva puude määramisel siduv.

LHV ei maksa püsiva puude hüvitist: kindlustatud isiku hammaste või hambaproteeside vigastuste korral; kui püsiv puue ilmneb hiljem kui aasta pärast kindlustusjuhtumi toimumist; kui kindlustatud isik sureb kindlustusjuhtumi tagajärjel ühe aasta jooksul kindlustusjuhtumi toimumise päevast arvates. Sel juhul maksab LHV surmajuhtumihüvitist. Õnnetusjuhtumikindlustuse välistused LHV ei hüvita kahju, kui surma või püsiva puude põhjustas või seda süvendas: kindlustatud isiku haigus kindlustusjuhtumiks ei ole surm või püsiva puude tekkimine haiguse tagajärjel ; mistahes meditsiiniline protseduur, sh operatsioon välistus ei kehti, kui meditsiinilise protseduuri põhjuseks on tingimuste kehtivuse ajal välisriigis toimunud õnnetusjuhtum ; puugi või putuka piste või hammustus; raseduse katkemine, sünnitus või raseduse katkemisest või sünnitusest tingitud tüsistused; õnnetusjuhtum, mis toimus ajal, kui kindlustatud isik viibis kinnipidamisasutuses vahistatuna, arestialusena või kinnipeetavana; kõrgendatud riskiga tegevus, mis on välistatud punktides 2.

Vastutuskindlustus Vastutuskindlustus hõlmab eseme- või isikukahju, mille kindlustatud isik on kindlustuse kehtivuse ajal välisriigis kolmandale isikule õigusvastaselt tekitanud ja mille kindlustatud isik peab hüvitama seetõttu, et on kahju tekitamises süüdi või vastutab selle tekitamise eest õigusaktide alusel. LHV maksab hüvitist kahjujuhtumi korral, mille kohta on kindlustatud isikule esitatud kirjalik kahju hüvitamise nõue.

Vastutuskindlustuse kindlustussummaks on eurot kindlustusjuhtumi kohta. Kolmanda isiku nõuded, mis on seotud kindlustatud isiku valduses või kasutuses olevale kannatanule kuuluva spordivarustuse, ruumi, korteri või hoone kahjuga, on kindlustatud kuni euro ulatuses. LHV hüvitab kindlustusjuhtumi tõttu kolmandale isikule tekkinud otsese varalise kahju ja kindlustusjuhtumist Kuidas mojutab fimoosi liikme suurust kindlustatud isiku õigusabikulud, mis on vajalikud talle esitatud otsese varalise kahju nõude lahendamiseks.

Tegutsemine vastutuskindlustuse kindlustusjuhtumi korral 5. Kui kindlustatud isikule Suurenenud liige meditsiinilistes tingimustes kahju hüvitamise nõue või ilmnevad asjaolud, mis võivad olla nõude aluseks, nt kahju tekitamine, tuleb kohe pöörduda LHV poole ja toimida vastavalt LHV-lt saadud juhistele.

Õigusabikulud tuleb LHV-ga eelnevalt kooskõlastada. Kui LHV on seisukohal, et vaidlus on otstarbekas lahendada kokkuleppega, peab kindlustatud isik LHV ettepanekule vastama viie päeva jooksul, v. Kui kindlustatud isik jätab LHV ettepanekule tähtajaks vastamata või kokkuleppe sõlmimata, ei hüvita LHV ekspertiisi- õigusabi- ja kohtukulusid ega kahju suurenemist, mis tekib pärast LHV ettepanekule vastamise või kokkuleppe sõlmimise tähtaja möödumist.

Kohustuslik vastutuskindlustus nt liikluskindlustus LHV ei hüvita kohustusliku vastutuskindlustusega hüvitatavat kahju. Kindlustatud isiku valduses või kasutuses olevad esemed LHV ei hüvita kindlustatud isiku valduses või kasutuses oleva eseme hävimise, kahjustumise või kaotsimineku kahju, nt rendiauto kahjustamine v. Saamata jäänud tulu LHV ei hüvita saamata jäänud tulu, v.

Isikud, kelle kahju ei hüvitata LHV ei hüvita kahju, mis tekkis kindlustatud isikule endale, tema reisikaaslasele või pereliikmele. Sanktsioonid LHV ei hüvita kindlustatud isikule määratud trahve ega muid karistusi. Loomataudi haigustekitajad ja taimekahjustajad LHV ei hüvita kahju, mis on tingitud loomataudi haigustekitajast või ohtlikust taimekahjustajast. Kindlustusega hõlmamata tegevused LHV ei hüvita kahju, mis on seotud kindlustatud isiku: majandus- ja kutsetegevusega; töö- ja teenistusülesannete täitmisega ning juriidilise isiku juhtimisorgani liikmeks olemisega; tasulise teenuse osutamisega; mistahes sõiduki valdamise ja kasutamisega; hoone omamise ja valdamisega; relva kasutamisega.

 • Liikme suurus walrous
 • Kuidas teada saada, mida liige suurus
 • Parim kreem liige suurendada
 • Та же методика, я полагаю.
 • У тебя был герой или героиня, когда ты была маленькой девочкой.
 • Broneerimistingimused - WOW Scotland Tours
 • Эпонина у Бенджи в подружках.

Õigusabikulud Õigusabikulude kindlustuse kindlustusjuhtumi hüvitispiiriks on kuni 10 eurot. Kindlustusjuhtumiks on reisi ajal väljaspool koduriiki kindlustatud isiku tahtmatult toime pandud õigusvastane tegu, mille tõttu: pädev ametiasutus algatas kriminaal- või väärteomenetluse või esitas kindlustatud isikule Kuidas liige mojutab orgasmi alusel kautsjoni tasumise otsuse või kolmas isik esitas kindlustatud isikule seaduse alusel eraõigusliku nõude.

Suurenenud liige meditsiinilistes tingimustes tagastamise korral on kindlustatud isik kohustatud kautsjoni LHV-le tagasi maksma 10 päeva jooksul kautsjoni tagastamisest arvates.

Kindlustatud isik peab kautsjoni tagastamisest LHV-d viivitamatult teavitama. Välisriigis tehtud telefonikõned LHV hüvitab välisriigist LHV-le või LHV kahjukäsitluspartnerile, transpordiettevõttele, reisibüroole, majutusasutusele või muule reisiteenust osutavale ettevõttele kindlustusjuhtumi tõttu tehtud telefonikõned.

Telefonikõnede kindlustussumma on eurot kõigi sama reisi telefonikõnede kohta kokku. Rendiauto kindlustus Kindlustatud on kindlustatud isiku poolt välisriigis sõidukite lühiajalist renditeenust osutavalt ettevõttelt renditud või üüritud: - sõiduk, mille juhtimiseks on nõutav B-kategooria juhiluba; - rendiauto varustus, mis on rendiautole paigaldatud viisil, et seda ei saa ilma jõudu või tööriistu kasutamata sõidukist eemaldada.

Kindlustatud ei ole: muu sõiduk kui sõiduauto, nt veoauto, haagis, mootorratas, mopeed sh rollerATV jms; kaamera, navigatsiooniseade ja muud tarvikud, mida saab rendiautolt ilma jõudu või tööriistu kasutamata eemaldada; koduriigist üüritud või renditud sõiduk, sh juhul, kui sõidukit kasutatakse välisriiki reisimiseks; sõiduk, mis ei ole renditud või üüritud lühiajalist renditeenust osutavalt ettevõttelt, vaid nt sõbralt, naabrilt, tööandjalt või äripartnerilt.

Kindlustusjuhtum on kindlustuse kehtivusajal välisriigis rendiauto ootamatu ja ettenägematu kahjustumine või kadumine, mille tagajärjel tekib kindlustatud esemele kahju alljärgnevatel põhjustel ning mille kohta renditeenust osutav ettevõtte on kindlustatud isikule vastava nõude esitanud: rendiauto kahjustumine või hävimine mistahes äkilise ja ettenägematu sündmuse tõttu nt tulekahju, loodusõnnetus ; rendiauto vargus või rööv; rendiautoga liikluses toimunud sh kindlustatud isiku raskest hooletusest põhjustatud liiklusõnnetus.

 • Peenise tuubid ja nende suurus
 • Keskmine liikme suurus 17-aastane
 • Poola liige struktuuri suurus
 • Vara kahjustumise korral hüvitab LHV selle remondikulud.
 • Pagasikindlustus kehtib isikut tõendavale dokumendile, viisale ja vaktsineerimistõendile vt p 9.
 • Maksu- ja Tolliameti info seoses koroonakriisiga | Maksu- ja Tolliamet
 • Ravikindlustuse mõiste, põhimõtted ja vorm 1 Ravikindlustus on tervishoiukulude katmise süsteem kindlustatud isiku haiguste ennetamise ja ravi, ravimite ja meditsiiniliste abivahendite ostmise rahastamiseks ning ajutise töövõimetuse hüvitiste ja muude hüvitiste maksmiseks käesolevas seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

Rendiauto vastuvõtmisel, üleandmisel ja rendiautoga toimunud kindlustusjuhtumi korral peab kindlustatud isik: võimalike kahjustuste avastamiseks sõiduki vastuvõtmisel ja üleandmisel rendiauto üle vaatamata ning mistahes nähtavad puudused ja kahjustused koos sõiduki üürile- või rendileandjaga dokumenteerima. Samuti tuleb koos sõiduki üürile- või rendileandjaga dokumenteerida kindlustusjuhtum; küsima rendiauto üürile- või rendileandjalt tõendi rendiauto kaskokindlustuse sõidukikindlustuse puudumise või kaskokindlustuse omavastutuse suuruse kohta.

Hüvitatavad kulud Rendiauto kindlustuse kindlustussumma ühe kindlustusjuhtumi kohta on 40 eurot. Kui kindlustatud isikul lasub kohustus hüvitada tema valdusesse antud üüri- või rendiautoga seotud kahju, mis on tekkinud tingimuste punktis 7.

Omavastutus Omavastutus on summa, mis on kindlustusjuhtumi korral kindlustatud isiku kanda. Omavastutus arvestatakse väljamakstavast kindlustushüvitisest maha.

Juhul kui kindlustatud ese on kahjustunud või hävinud mitme kindlustusjuhtumi tagajärjel, kohaldatakse omavastutust iga kindlustusjuhtumi kohta eraldi. LHV peab hüvitisest kinni omavastutuse summas eurot kindlustusjuhtumi kohta. Ohutusnõuded Rendiautost lahkudes peab juht sulgema aknad, katuseluugi, lukustama uksed, kaasa võtma kõik võtmed, puldid ja dokumendid ning rakendama vargusevastaseid seadmeid.

Isiku ravikindlustuse andmekogusse kandmiseks vajalikud dokumendid on kohustatud esitama haigekassale sotsiaalmaksu maksja.

Igapäevapangandus

Sotsiaalmaksu maksja on kohustatud teatama haigekassale sotsiaalmaksu maksmise kohustuse lõppemisest kümne kalendripäeva jooksul. Töötuskindlustushüvitist saava isiku kindlustuskaitse kestus 1 Käesoleva seaduse § 5 lõike 2 punktis 6 nimetatud isiku kindlustuskaitse tekib ravikindlustuse andmekogusse kindlustuskaitse algamise kande tegemisest.

Isiku ravikindlustuse andmekogusse kandmiseks vajalikud dokumendid on kohustatud esitama Suurenenud liige meditsiinilistes tingimustes Eesti Töötukassa. Eesti Töötukassa on kohustatud teatama haigekassale sotsiaalmaksu maksmise kohustuse lõppemisest kümne kalendripäeva jooksul.

Registrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja kindlustuskaitse kestus [ RT I57, - jõust. Isiku ravikindlustuse andmekogusse kandmiseks vajalikud dokumendid on kohustatud esitama haigekassale isik ise. Isik on kohustatud esitama ettevõtlusega lõpetamise teatise samaaegselt ka haigekassale. Isik on kohustatud esitama ettevõtluse peatamise teatise samaaegselt ka haigekassale.

Ettevõtluse peatamise lõpetamise teatise haigekassale esitamisel jätkub kindlustuskaitse ilma ooteajata. Registrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja kindlustuskaitse kestus 1 Käesoleva seaduse § 5 lõikes 3 nimetatud isiku kindlustuskaitse tekib Maksu- ja Tolliameti piirkondlikus struktuuriüksuses registreerimisest või äriregistrisse kandmisest arvestatava neljateistkümnepäevase ooteaja möödumisel.

Isiku ravikindlustuse andmekogusse kandmiseks vajalikud andmed on haigekassale kohustatud esitama Maksu- ja Tolliamet seitsme kalendripäeva jooksul, alates Vordle meie liikmete mootmeid ja Tolliameti piirkondlikus struktuuriüksuses registreerimisest või äriregistrisse kandmisest.

Maksu- ja Tolliamet on kohustatud teatama haigekassale ettevõtlusega tegelemise lõpetamisest kümne kalendripäeva jooksul. Lennupiletite vahetus. Kui transpordivahendiga seotud reistõrke kindlustusjuhtum toimub enne reisi algust, aga kindlustatu otsustab siiski reisile minna ja asenduslend väljub rohkem kui 48 tundi peale algset planeeritud lendu, siis hüvitab If lennupiletite vahetamise kulu maksimaalselt euro ulatuses. Muid kulutusi ei hüvitata. Näiteks: Kindlustatu läheb reisile alles aasta pärast.

If hüvitab kuni eurot. If ei maksa väljuva transpordivahendiga seotud hüvitist, kui kindlustatu ei oleks õigeaegselt transpordivahendi väljumiskohta jõudnud ka sel juhul, kui kindlustusjuhtumi põhjustanud asjaolu poleks toimunud. Reisi poolelijäämine.

Suurenenud liige meditsiinilistes tingimustes

Reisi poolelijäämine on kindlustusjuhtum, kui kindlustatu reisiplaanid muutuvad ootamatult reisi ajal tekkinud järgmise sündmuse tõttu: kindlustatu või kindlustatuga koos reisiva pereliikme või reisikaaslase sattumine haiglaravile, eluohtlik seisund, raske kehavigastus või surm; kindlustatu koduriigis viibiva lähedase inimese eluohtlik seisund, raske kehavigastus või surm; kindlustatu koduriigis asuvale varale äkiliselt ja ettenägematult tekkinud kahju, kui kindlustatu kohalolek on hädavajalik. Reisi poolelijäämise kindlustusjuhtumi korral, hüvitab If: selle reisi jätkamiseks või koduriiki tagasipöördumiseks vajalikud täiendavad mõistlikud transpordi- ning majutuskulud reisi poolelijäämise kindlustusjuhtumi tõttu kasutamata jäänud selle reisiga seotud teenuste maksumuse, mida kindlustatu ei saa tagasi ja mille asendamise eest If hüvitist ei maksa.

Kindlustatu üüris rannamaja 10 päevaks hinnaga eurot. Neljandal päeval pidi kindlustatu kindlustusjuhtumi tõttu koduriiki tagasi pöörduma. Üürileandja makstud raha ei tagasta.

If hüvitab üüritasu kasutamata 6 päeva eest, s.

Reisi poolelijäämine evakueerimise tõttu. Reisi poolelijäämine on kindlustusjuhtum, kui kindlustatu evakueeritakse koduriiki reisi ajal tekkinud järgmise sündmuse tõttu: sõda, relvakonflikt, terrorism, massilised korratused või muu sarnane avaliku korra ulatuslik rikkumine; looduskatastroof; pandeemia, epideemia.

If hüvitab eelnimetatud kindlustusjuhtumi korral täiendavad transpordi- ja majutuskulud, mis tekkisid välisriigis seoses koduriiki tagasipöördumisega 14 päeva jooksul arvates punktis Muid kulusid ei hüvitata, sh kulud kasutamata jäänud reisiteenustele. If ei korralda kindlustatu evakueerimist. Evakueerimine peab toimuma vastavalt kohalike võimuorganite või koduriigi välisministeeriumi juhistele. If ei hüvita kahju ega kulutusi, kui evakueerimise põhjustanud sündmus algas enne, kui kindlustatu jõudis punktis Kui koduriigi välisministeerium on avalikustanud info piirkonna või riigi vältimiseks ning kindlustatu reisis sinna pärast info väljastamist, If hüvitist ei maksa.

Vältimatult vajalikud asjad ühistranspordivahendi hilinemise korral: Kui kindlustatu viibib välisriigis ja kui reisiplaanis ette nähtud ühistranspordivahend hilineb rohkem kui 4 tundi, hüvitab If vältimatult vajalike asjade, sh toidu ja joogi, ostmise või üürimise kulu.

Punkti Kui reisiplaanis ette nähtud ühistranspordivahend hilineb rohkem kui 24 tundi, suureneb kindlustussumma vastavalt kindlustussummade tabelile. Vältimatult vajalike asjade Suurenenud liige meditsiinilistes tingimustes või üürimine, samuti majutusteenuse kasutamine peab toimuma reisisihtkohas, kus ühistranspordivahend hilines.

If hüvitab riiete ja hügieenitarvikute kulu, kui kindlustatu on pagasi transpordiettevõttele üle andnud. If ei maksa hüvitist koduriigis soetatud vältimatult vajalike asjade ja majutusteenuse eest. If ei maksa hüvitist, kui hilinemise või mittesaabumise põhjustas streik või tööseisak, millest kindlustatu teadis enne reisile minekut. If ei maksa hädavajalike asjade hüvitist, kui hilinemise põhjustas tolli, piirivalve või muude riigiametnike tegevus, sh lennukeelu kehtestamine, kui kindlustatu teadis sellest enne reisile minekut.

Suurenenud liige meditsiinilistes tingimustes

Tegevus reisitõrke korral: Reisitõrke korral tuleb reisiga seotud teenuste pakkujaid sellest viivitamata teavitada, et taotleda ettemakse tagastamist või tõrkega seotud lisakulude hüvitamist. Ifile tuleb esitada tõendid kindlustusjuhtumi toimumise kohta, näiteks lennuettevõtte tõend lennu hilinemise kohta, arstitõend haigestumise kohta jms. Samuti tuleb Ifile esitada tõendid kindlustusjuhtumist tingitud kulude kohta ning teenusepakkuja vastus selle kohta, kas ja millises ulatuses kulud hüvitatakse.

Ifil on õigus nõuda täiendavate tõendite esitamist, näiteks tõend, koduriigist lahkumise aja, välisriigis viibimise aja kohta, varasem haiguslugu vm. Reisitõrke kindlustuse välistused Tervislik seisund. If ei hüvita, kui reisitõrke põhjuseks on: ärevushäire, depressioon või muu psüühikahäire; rasedus, sellest tingitud komplikatsioonid või sünnitus.

Valesti planeeritud ajagraafik.

Ravikindlustuse seadus – Riigi Teataja

If ei hüvita, kui reisitõrke põhjustab valesti planeeritud reisigraafik, milles ei arvestata ümberistumisteks ja turvakontrolliks ettenähtud vajalikku aega, tavapäraseid ilmastikuolusid, asukohamaa transpordisüsteemi eripärasid, liiklusummikuid jms. Koduriigis tehtud kulu. If ei hüvita reisi ärajäämise tõttu koduriigis tekkinud kulu majutusele ja transpordile.

Muud välistused. If ei hüvita: kui reisitõrke põhjuseks on dokumentide puudumine või puudulikud dokumendid, näiteks pass ei kehti, viisa puudub, vaktsineerimistõendit ei ole jms; reisitõrke tõttu saamata jäänud tulu; kahju, mis on tingitud reisiga seotud võimaluste äralangemisest, näiteks sõlmimata leping, saamata jäänud kontaktid, kogemused, elamused jms; transpordivahendi remondi, hoidmise, mahakandmise ega transpordi kulu, sealhulgas koduriiki tagasitoomise kulu; kulutusi toidule, joogile, v.

Õnnetusjuhtumikindlustus Õnnetusjuhtumikindlustuse kindlustusjuhtum on reisi ajal välisriigis kindlustuse kehtivuspiirkonnas kindlustatuga toimunud õnnetus, mille tagajärjel: kindlustatu sureb kuni kolme aasta jooksul arvates õnnetusjuhtumi toimumisest; kindlustatul kujuneb püsiv puue ühe aasta jooksul arvates õnnetusjuhtumi toimumisest. Kindlustusjuhtum ei ole surm või püsiva puude tekkimine haiguse tagajärjel.

Palun lugege kindlasti ka õnnetusjuhtumikindlustuse välistusi ja üldisi välistusi. Surmajuhtumihüvitise suuruseks on õnnetusjuhtumikindlustuse kindlustussumma. Surmajuhtumihüvitis hüvitis makstakse kindlustatu pärijatele.

Raha kasvatamine

Kui kindlustatu sureb hiljem kui kolme aasta jooksul, surmajuhtumihüvitist ei maksta. Surmajuhtumihüvitist vähendatakse sama kindlustusjuhtumi tõttu varem makstud püsiva puude hüvitise võrra. Püsiva puude hüvitis. If maksab kindlustatule püsiva puude hüvitist, kui kindlustatu tervislik seisund on kindlustusjuhtumi tõttu püsivalt halvenenud ja vastab kindlustusjuhtumist ühe aasta möödudes alltoodud tabelile.

Tema võimekus on tunduvalt alanenud. Seetõttu sõltub ta osade igapäevaste toimingute tegemisel nt söömine, pesemine, riietamine, liikumine kodus või väljaspool kodu jms olulisel määral teise isiku abist.

Suurenenud liige meditsiinilistes tingimustes

Kindlustusjuhtumist põhjustatud püsiva puude olemasolu ja suurus kindlustuslepingu tähenduses määratakse aasta pärast kindlustusjuhtumi toimumist, võttes aluseks kindlustatu tervisliku seisundi sellel hetkel. Püsiva puude määramisel võrreldakse kindlustatu tervislikku seisundit samaealise terve isiku tervisliku seisundiga, võttes arvesse vaid puude raskust ja iseloomu, mitte aga kindlustatu individuaalseid omadusi nagu näiteks eluviisi, ametit ega harrastusi.

Puude määramisel ei arvestata töövõimekaotust ega sissetuleku vähenemist. Arstliku ekspertiisi otsusega määratud püsiva puude raskusaste ei ole Ifile siduv püsiva puude määramisel. Püsiva puude olemasolu ja määr tuvastatakse meditsiiniliste dokumentide põhjal. Püsiva puude hüvitist makstakse protsendina õnnetusjuhtumikindlustuse kindlustussummast.

If ei maksa püsiva puude hüvitist: kindlustatu hammaste või hambaproteeside vigastuste korral; kui püsiv puue ilmneb hiljem kui aasta pärast kindlustusjuhtumi toimumist; kui kindlustatu sureb kindlustusjuhtumi tagajärjel ühe aasta jooksul arvates kindlustusjuhtumi toimumise päevast.

Sel juhul maksab If surmajuhtumihüvitist.