Suurenenud kiire liige

Nii naiste, meeste kui ka aksessuaaride kollektsioone arendatakse jätkuvalt edasi suunas, mis võeti Ka aksessuaaride kollektsioonis tehti

Suurenenud kiire liige

Ohutu ja tervisliku töökeskkonna tagamiseks: pöörame suurt rõhku ohutu töökeskkonna loomisele, kaasates sellesse ka meie töötajaid; hindame haigestumiste, õnnetuste ja vahejuhtumite riske ning teavitame neist oma töötajaid ja partnereid; informeerime Harjutused Suurendage liikme allalaadimist ja huvitatud osapooli meie seadmetest tulenevatest riskidest ja oleme võtnud riskide kõrvaldamise või vähendamise Suurenenud kiire liige kohuseks; tutvustame oma töötajatele ja koostööpartneritele töökeskkonnaalaseid õiguslikke nõudeid, täidame neid ise ja nõuame nende täitmist ka partneritelt.

Enefit Connecti töökeskkonnaalasele tegevusele on omistatud rahvusvaheline ISO pdf töötervishoiu ja -ohutuse sertifikaat.

Suurenenud kiire liige

Keskkonnahoid Oma igapäevases tegevuses väldime keskkonna saastamist ja lähtume järgmistest keskkonnapõhimõtetest: järgime Eesti Energia ASi keskkonnapoliitikat Enefit Connecti tegevust puudutavates osades; analüüsime elektrienergia jaotamisega seotud keskkonnamõjusid ning kasutame sobivaid tehnoloogilisi lahendusi, et vähendada negatiivset keskkonnamõju ja kadusid; väärtustame säästlikku ressursikasutust ja materjalide taaskasutamist; ennetame ja vähendame jäätmete teket, korraldame jäätmete käitlemist parimal viisil; eelistame hankekonkurssidel muude võrdsete tingimuste puhul sertifitseeritud keskkonnajuhtimissüsteemiga tarnijaid, kes kasutavad keskkonda säästvaid tehnoloogiaid ja materjale; tutvustame Enefit Connecti töötajatele ja partneritele keskkonnaõigusaktidest tulenevaid nõudeid, täidame neid ise ja eeldame nende täitmist ka partneritelt; informeerime avalikkust Enefit Connecti tegevusega seotud keskkonnaaspektidest ja keskkonnamõjudest.

Enefit Connecti keskkonnajuhtimisele on omistatud rahvusvaheline ISO pdf keskkonnajuhtimise sertifikaat.

Suurenenud kiire liige

Hindame regulaarselt meie tegevusest tulenevaid otseseid ja kaudseid keskkonda ja elukvaliteeti mõjutavaid aspekte ning nende võimalikku mõju.

Olulised keskkonnaaspektid: õli või kütuse lekked pinnasesse ja pinna- või põhjavette — keskkonnasaaste oht; loodus- ja muinsuskaitseobjektide säilitamine — muinsus- ja looduskaitseobjektide kahjustumise oht; pikaajalised Suurenenud kiire liige, keskkonda või varasid mõjutavad elektrivarustuse katkestused — infrastruktuuri töö seiskumise ja avariide oht; rajatiste ja ehitusobjektide tähistamine ning piiristamine — oht elule ja tervisele; ohtlike ainete kasutamine ja jäätmete teke — keskkonnasaaste oht; ehitusjäätmete teke — visuaalne reostus, elukeskkonna kahjustumise oht; elektri otse- ja kaudpuute oht — oht elule ja tervisele; tehniline elektrienergia kadu ja rajatiste elektri omatarve — keskkonnakoormuse suurenemise oht; klientide ja avalikkuse vähene keskkonnateadlikkus — suuremate keskkonna- ja tervisekahjustuste oht; jäätmete sorteerimine ja taaskasutamine — keskkonnakoormuse vähendamine.

Keskkonnakahjulike mõjude ennetamiseks ja vähendamiseks järgime väljatöötatud ennetusmeetmeid ja abinõusid ning nõuame seda ka oma partneritelt.

Suurenenud kiire liige

Keskkonnahoiualastes küsimustes palume pöörduda objektil töid teostava töövõtja poole või saata e-kiri info enefitconnect. Jäätmekäitlus Enefit Connecti tegevuse käigus tekkinud jäätmed sorteeritakse ning kõrvaldatakse kasutuskeskkonnast vastavalt jäätmete liigile ning õigusaktidest tulenevatele nõuetele.

Suurenenud kiire liige

Peamised tekkivad jäätmed on: immutatud puitpostid.