Mis vahendab liikme suurust, MTÜ EES-Ringlus põhikiri

Igal Ühingu liikmel on üldkoosolekul üks hääl. Hääletustulemuste kohta koostab nõukogu esimees nõukogu koosoleku protokolli asendava hääletusprotokolli ning saadab selle viivitamata nõukogu liikmetele ja juhatusele.

Ühingu põhieesmärk on kalanduspiirkonna säästev areng kohaliku arengustrateegia väljatöötamise ja elluviimise kaudu, sihtrühma teavitamine toetuse saamise võimalustest ja projektitaotlejate nõustamistegevus.

Samuti teistele organisatsioonidele ja isikutele; 2. Liikmesus 3. Ühingu liikmeks võivad olla kohaliku omavalitsuse üksus ning füüsiline ja juriidiline isik, kelle elu- või tegevuskoht on asjakohases kalanduspiirkonnas. Kohaliku algatusrühma liikmed jagunevad järgmisteks huvirühmadeks ning seejuures ei moodusta ükski huvirühm rohkem kui 49 protsenti liikmete koguarvust: 1 huvirühm, kuhu kuuluvad kohaliku omavalitsuse üksused ning riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse enamusosalusega või liikmesusega eraõiguslikud juriidilised isikud; 2 huvirühm, kuhu kuuluvad kalandussektori füüsilisest isikust ettevõtjad; 3 huvirühm, kuhu kuuluvad kalandussektori juriidilisest isikust ettevõtjad, välja arvatud punktis 1 nimetatud eraõiguslikud juriidilised isikud; 4 huvirühm, kuhu kuuluvad ettevõtjad, kes tegelevad majandustegevusega muul tegevusalal kui kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootmine või töötlemine, välja arvatud punktis 1 nimetatud eraõiguslikud juriidilised isikud; 5 huvirühm, kuhu kuuluvad füüsilised ja juriidilised isikud, kes ei kuulu punktides 1—4 nimetatud huvirühma.

Ühingu liige ei või olla muu sama põhikirjalise eesmärgiga kohaliku algatusrühma liige. Ühingu liikmeks vastuvõtmise, väljaastumise ja väljaarvamise tingimused ja kord 3.

Põhikiri — Vrky

Ühingu liikmeks astuja esitab Ühingu juhatusele kirjaliku avalduse, milles taotleb enda vastuvõtmist Ühingu liikmeks.

Avalduses peab sisalduma liikmeks astuja kinnitus, et ta ei ole sama põhikirjalise eesmärgiga juriidilise isiku liige. Liikmeksastuja esitab koos avaldusega kolm 3 soovituskirja ühinguliikmetelt. Juhatus võib nõuda ka liikmeks astuda soovijalt teisi liikmeks vastuvõtmise otsustamiseks vajalikke tõendeid.

Juhatus otsustab liikmeks vastuvõtmise ja liikmest vabastamise isiku isikliku kirjaliku avalduse ja juhatusele esitatud või juhatuse poolt kogutud tõendite alusel.

Mis vahendab liikme suurust

Juhatus võib anda liikmeks vastuvõtmise ja vabastamise otsustamise Ühingu liikmete üldkoosolekule. Juhatus teeb otsuse liikmeks astuja või väljaastuja soovija avalduse alusel, mis on laekunud vähemalt seitse 7 päeva enne juhatuse koosolekut esimesel juhatuse koosolekul arvates avalduse laekumise päevast.

Hilisemad avaldused vaatab juhatus läbi järgmisel juhatuse koosolekul. Juhatus järgib liikmeks vastuvõtmisel järgmisi nõudeid: 3.

Algatusrühma liikmeteks on vähemalt kakskümmend 20 protsenti asjakohase kalanduspiirkonna kalapüügiloa omanikest; 3. Huvirühmas vabade kohtade tekkimisel menetletakse avaldusi nende laekumise järjekorras. Ühingu liikmeks astuda sooviva taotleja tegevuse mõju Kalanduspiirkonnas peab olema juhatuse poolt hinnatav.

Juhatus hindab taotleja seotust kalanduspiirkonnaga, läbiviidud ürituste arvu, lossitud kalakoguseid vms. Kui juhatus keeldub liikmeksastuja avaldust rahuldamast ja keeldub taotlejat Ühingu liikmeks vastu võtmast või liiget avalduse alusel välja arvamast, võib liikmeksastuja esitada liikmeksastumise või väljaarvamise avalduse lahendamiseks üldkoosolekule. Üldkoosolek peab liikme vastuvõtmise või vastuvõtmisest keeldumise või liikme väljaarvamise otsustama esimesel otsustusvõimelisel üldkoosolekul taotleja avalduse üldkoosolekule laekumise päevast alates.

Juhatus või üldkoosolek võivad liikme Ühingust välja arvata ka muudel põhjustel kui liikme esitatud sellekohase avalduse alusel. Samuti kui liige on jätnud täitmata Ühingu juhtorganite poolt määratud kohustused või Mis vahendab liikme suurust jätnud tähtaegselt tasumata Ühingu liikmemaksu üle ühe 1 aasta. Liikme väljaarvamise küsimuse otsustamisest teavitatakse liiget juhatuse poolt kirjalikult eelnevalt vähemalt 10 Liikmete meetodite meetodid enne sellekohase otsuse langetamist.

Pärast seda on õigus liikmel esitada juhatusele või üldkoosolekule kirjalik selgitus või osaleda juhatuse koosolekul või üldkoosolekul sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutelul.

Juhatuse või üldkoosoleku otsusest tuleb liikmeks astuja või väljaastuja avalduse lahendamisest või liikme väljaarvamisest teavitada ja otsust põhjendada kümne 10 tööpäeva jooksul alates vastava organi otsuse jõustumisest.

Kui Ühingu liikmesus lõpeb majandusaasta kestel ei tagastata liikmele majandusaasta eest tasutud liikmemaksu. Isikul, kelle liikmesus on Ühingus lõppenud, ei ole õigusi Ühingu varale.

«Зарплата: строки та періодичність виплати» #Заробітнаплата#розрахункизаробітноїплати#вимоги

Ühingu liikme õigused 3. Osaleda isiklikult või esindaja kaudu Ühingu tegevuses, Ühingu tegevusse puutuvate küsimuste lahendamisel ja otsuste vastuvõtmisel, samuti valida ja olla valitud Ühingu organitesse. Esitada üldkoosolekule, juhatusele arupärimisi Ühingu tegevusega seonduvates küsimustes.

Ühingu üldkoosolekule esitatavad arupärimised tuleb esitada kirjalikult juhatuse kaudu vähemalt kümme 10 tööpäeva Suurused liikme tarni ari show üldkoosoleku toimumist.

Nõuda vajaduse korral Ühingu Mis vahendab liikme suurust kokkukutsumist põhikirja punktis 4. Saada juhatuselt vajalikku teavet Ühingu juhtimise kohta ja esitama nõudeid vastav teabe saamiseks.

Teksti suurus

Astuda Ühingust välja põhikirja punktis 3. Võtta osa Ühingu või selle organi poolt korraldatud ühistegevusest. Anda Ühingu liikmeks astuda soovijale soovitusi. Ühingu liikme kohustused. Järgima Ühingu põhikirja ning täitma Ühingu seaduslikke, põhikirjalisi, üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid. Täitma Ühingu poolt sõlmitud kokkuleppeid ja lepinguid. Tasuma üldkoosoleku poolt määratud korras Ühingu liikmemaksu.

Tegutsema aktiivselt Ühingu eesmärkide saavutamise huvides.

Mis vahendab liikme suurust

Hoidma ja kasutama heaperemehelikult Ühingu vara. Mis vahendab liikme suurust organeisse valituna osalema aktiivselt nende töös. Olema usaldusväärne ning hoidma ja kaitsma Ühingu mainet. Ühingu juhtimine 4. Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek. Üldkoosolekul võivad osaleda kõik Ühingu liikmed, nende seaduslikud või volitatud esindajad. Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib Ühingut juhatus 4. Üldkoosoleku pädevusse kuulub: Mis vahendab liikme suurust.

Juhatuse liikmete arvu ja juhatuse liikmete määramine, järgides tasakaalustatud huvirühmasid ning nende tagasikutsumine, juhatuse liikmete juhatuse liikmeksoleku aja pikendamine, juhatuse liikmetele vajadusel volituste andmine, juhatuse liikmetele tasu määramine.

Üldkoosoleku reglemendi ja Ühingu juhatuse töökorra kinnitamine. Revisjonikomisjoni või revidendi valimine või audiitorkontrolli määramine; 4. Ühingu eelmise aasta majandusaasta aruande kinnitamine, juhatuse tegevusele hinnangu andmine ja juhatuse otsuste kinnitamine ning jooksva aasta majanduskava ja eelarve kinnitamine; 4.

Ühingu liikmetele sisseastumismaksu ja liikmemaksu suuruse ja tasumise korra määramine; 4. Juhatuse liikme, revidendi või revisjonikomisjoni liikme või audiitoriga tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Ühingu esindaja määramine; 4. Ühingu liikmeks vastuvõtmise, väljaarvamine juhul, kui seda ei ole teinud Juhatus; 4. Ühingu arengu strateegia vastuvõtmine ja selle muudatuste kinnitamine; 4.

Ühingu arengu strateegia rakenduskava vastuvõtmine ja selle muudatuste kinnitamine; 4. Paremusjärjestuse ettepaneku kinnitamine toetuse andmiseks projektile, mille elluviimiseks taotletakse toetust rohkem kui 60 eurot. Projektitoetuste taotluste hindamiskomisjoni vähemalt 7-liikmelise koosseisu arvu ja liikmete määramise otsustamine tingimusel, kus hindamiskomisjoni liige ei või olla sama algatusrühma juhatuse liige ega algatusrühma töötaja; 4. Ühingu teistesse organisatsioonidesse ja liitudesse astumine ning juriidiliste isikute asutamine ja lõpetamine; 4.

Mis vahendab liikme suurust

Ühingu vallasvaraga, mille väärtus ületab Ühingu lõpetamise vastavalt seaduses sätestatulelikvideerimise, ühinemise, jagunemise otsustamine; 4. Üldkoosolekul on õigus otsustada ka juhatuse pädevusse puutuvate küsimuste üle. Üldkoosoleku kokkukutsumise tingimused ja kord. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord aastas ja ka siis, kui Ühingu huvid seda nõuavad. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab teatama kirjalikult taasesitamist võimaldavas vormis Ühingu liikmetele ette vähemalt 14 päeva.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teates peab sisalduma üldkoosoleku toimumise päev, kellaaeg, koht ning üldkoosoleku päevakord.

Mis vahendab liikme suurust

Eelnevalt päevakorda võtmata võib üldkoosolek otsustada järgmise üldkoosoleku kokkukutsumise ja lahendada avaldused, mis puudutavad päevakorraga seotud korraldusküsimusi ja üldkoosoleku pidamise korda, samuti võib üldkoosolekul ilma otsust tegemata arutada muid küsimusi. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb vähemalt viiskümmend üks 51 protsenti Ühingu liikmetest või nende seaduslikke või volitatud esindajaid. Juhul, kui üldkoosolek ei ole põhikirja punktis 4. Kordusüldkoosoleku kokkukutsumisest peab juhatus Ühingu liikmetele ette teatama vähemalt seitse 7 päeva.

Kordusüldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata kohalolijate arvust v. Samuti punktis 4. Ühingu liiget võib üldkoosolekul esindada ja tema eest hääletada liikme volitatud esindaja, kes esitab vastava Mis vahendab liikme suurust volikirja.

Ühingu liiget võib esindada volikirja alusel teine Ühingu liige. Üldkoosolekul võib isik osaleda ja hääletada kuni viie 5 Ühingu liikme esindajana.

Reavahe suurus

Ühel isikul võib peale enda esindatuse olla kuni nelja liikme esindatus. Üldkoosolekut juhatab Ühingu juhatuse liige, kes järgib koosoleku läbiviimisel üldkoosoleku reglementi. Kui see ei ole mingil põhjusel võimalik, valitakse üldkoosoleku juhataja üldkoosoleku poolt.

Mis vahendab liikme suurust

Protokollija valitakse üldkoosoleku poolt. Üldkoosolek protokollitakse, millele kirjutavad alla üldkoosoleku juhataja ja protokollija. Protokollis peab sisalduma üldkoosoleku toimumise aeg, koht, päevakord, liikmete osalus, hääletustulemused ja vastuvõetud otsused ning muud üldkoosolekul tähtsust omavad asjaolud.

Protokollis peab sisalduma ka üldkoosoleku otsuse suhtes eriarvamusele jäänud Ühingu liikme või tema esindaja nõudel eriarvamuse sisu, millele kirjutab alla selle esitanud isik. Protokolli lahutamatuks lisaks on üldkoosolekul osalenud liikmete allkirjastatud nimekiri ja esindajate volikirjad või nende ärakirjad või muud asjas tähtsust omavad lisad.

Põhikiri – Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühing (ESCÜ)

Üldkoosoleku otsus jõustub selle vastuvõtmisest. Üldkoosoleku protokoll avaldatakse Ühingu koduleheküljel hiljemalt neljateistkümne 14 päeva möödumisel üldkoosoleku lõppemisest esimene päev on päev pärast üldkoosolekut ja on kättesaadav Ühingu kontoris. Ühingu liikmel on õigus saada nõudmisel üldkoosoleku protokolli või selle osa ärakirja. Üldkoosoleku otsust saab MTÜS-s sätestatud tingimustel vaidlustada kohtus, milles vaidlustamise tähtaeg on kolm kuud üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest.

Üldkoosolekul otsuste vastuvõtmine. Igal Ühingu liikmel on üldkoosolekul üks hääl. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalenud Kuidas suurendada video liige liikmetest või nende esindajatest v. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks Üldkoosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Ühingu liikmed.

Häälte võrdse jagunemise korral heidetakse liisku. Ühingu liige ei või hääletada kui otsustatakse tema vabastamist kohustustest või vastutusest, temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist või selleks esindaja määramist.

Avasta aja lugu!

Samuti küsimusi, mis puudutavad liikme või tema esindaja juhatuse või muu organi liikmena tegutsemise kontrollimist või hindamist või tema vastu nõude esitamist. Ühingu liikmele teistest erineva kohustuse panemiseks, peab olema selle liikme protokollitud või kirjalik nõusolek. Üldkoosoleku poolt määratud iga juhatuse liige esindab Ühingut üksinda. Juhatuse liikmetel lasuvad Ühingu juhtimise ja tegevuse korraldamise kohustused ning vastutus. Ühingu juhatuse liige peab olema Mis vahendab liikme suurust füüsiline isik, kes vastab MTÜS -s sisalduvatele juhatuse liikmele esitatud nõuetele ja kes on selleks andnud üldkoosolekule kirjalik nõusoleku.

Ühingu juhatuse liikmete arv on minimaalselt seitse 7 ja maksimaalselt üksteist Ühingu juhatus määratakse vähemalt kolmeks 3 aastaks. Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega igal ajal, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda. Juhatuse liikmega sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule, muul juhul üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest.