Liikme tooriistad ei ole ajutised

Tööandja pakkus teist ametikohta, mis on pea poole väiksema töötasuga. Asutavas Kogus ehk tema komisjonides ettekantud mõtteavalduste ja seletuste eest ei või kedagi vastutusele võtta. Kuidas tasustatakse reservõppusel olevat töötajat?

Seade meeste liikme suurendamiseks

Eesti Esmaspäeval otsustas riigikohus mitte võtta menetlusse Creative Union AS kassatsioonkaebust, millest tulenevalt riik ei pea juhatuse liikme lepingu alusel töötavale isikule hüvitama isapuhkuse tasu. Esmaspäeval otsustas riigikogus ettevõtte kaebust mitte menetlusse võtta. Creative Union pöördus möödunud jaanuaris sotsiaalkindlustusameti poole ning taotles, et amet hüvitaks äriühingule riigieelarvest juhatuse liikme kümne tööpäeva pikkuse isapuhkuse Liikme tooriistad ei ole ajutised.

Kaubanduskoja juristid koostasid ülevaate sellest, millised võimalused annab töölepingu seadus tööandjale, kui tal ei ole ajutiselt võimalik töötajale tööd kokkulepitud mahus pakkuda. Seadus ütleb, et tööandja peab kindlustama töötajale töö ning maksma palka nii nagu kokku lepitud. Arvestades aga praeguseid keerulisi aegu võib juhtuda, et ettevõtte tegevusmahud on vähenenud ja töötajatele ei ole võimalik pakkuda tööd kokkulepitud mahus või ei ole teatud ajavahemiku jooksul üldse võimalik tööd pakkuda. Millised võimalused on olukorras, kus tööandjal ei ole ajutiselt nt kuu aega võimalik anda oma töötajale tööd? Töötaja tööl ei käi, kuid palka saab ikka Töötajale tuleb üldjuhul maksta töötasu alati, kui töötamine on takistatud tööandjast tuleneval põhjusel ning töötaja on sel ajal töötamiseks võimeline ja töö tegemiseks valmis.

Amet vastas Creative Union AS-i taotlusele ning teatas, et puudub õiguslik alus isapuhkusele ning selle hüvitamiseks tööandjale, kuna isikuga on sõlmitud juhatuse liikme leping, mis kuulub võlaõigusseaduse valdkonda, ning töölepingu seaduse kohaselt ei kohaldata töölepingu kohta sätestatut juriidilise isiku juhtorgani liikme lepingule.

Halduskohus leidis oma eelnevas lahendis, et Creative Union on omal vabal valikul lepinguvabaduse tingimustes nõustunud kolmandale isikule perekonnaga koos olemiseks võimaldama puhkeaega koos tasu maksmisega.

Kuidas masturbatsioon suurendab liiget

Sellega on kaebaja võtnud teadlikult riski, et see summa võib jääda ameti poolt hüvitamata — kaebajale oli teada, et juhatuse liige ei tööta töölepingu alusel ning hoolsale ettevõtjale pidi teada olema või hõlpsasti Riigi Teatajast leitav ka puhkuseregulatsioon ja Liikme suuruse nimi tasu hüvitamise tingimused.

Kohus lisas veel, et töölepingu seaduses ei ole ette nähtud tasustatud isapuhkus põhiseaduses sätestatud põhiõigusi kaitsva abinõuga, mida tuleb isikutele igal juhul tagada ning ka võrdse kohtlemise põhimõte ei kohusta erinevaid isikute rühmi ühtviisi kohtlema.

Online-liikme suurus

Kohtupraktika kohaselt kohalduvad töölepingu sätted juhatuse liikmele, kui ta teeb muuhulgas töölepingu alusel tööd, mis ei kujuta endast juhatuse liikme kohustuste täitmist. Seega ei ole juhatuse liikmeks oleva isiku jaoks õiguslikult välistatud töölepingu seaduse alusel isapuhkuse saamine ja tema tööandjal nõudeõigus sellise puhkuse eest makstud tasu hüvitamiseks riigi vastu.

Ringkonnakohus nõustus halduskohtu otsuse põhjendustega.

Suurendage liiget, kuidas kasvada

Ringkonnakohus leidis, et halduskohus tugines asja lahendamisel õigesti asjaolule, et kaebuse esitajaks on antud juhul äriühing, mitte selle juhatuse liige. Kaebaja kui äriühing ei ole põhiseadusest tulenevate põhiõiguste kandja, järelikult ei saa see ka kohtumenetluses tugineda nende põhiõiguste rikkumisele.

Kommentaarid

Kaebaja puhul esineb eelkõige riive, sest juhatuse liikmega sõlmitud lepingu liigi tõttu ei hüvita riik kaebajale tema juhatuse liikmele välja makstud isapuhkuse tasu. Kaebaja erinev kohtlemine tööandjatest, mis on sõlminud töölepingu ning millele riik seetõttu hüvitab töötajatele välja makstud isapuhkuse tasu, on tingitud seadusandja otsustusest sätestada isapuhkus töölepingu seaduses ühe puhkuse liigina.

Töölepinguseadus on eriseadus võlaõigusseaduse suhtes ning töölepingu regulatsiooni ei saa ilma selgesõnalise viiteta üle kanda käsunduslepingule. Asjaolu, et kaebaja poolt kolmandale isikule võimaldatud isapuhkuse kulutusi kaebajale riigieelarvest ei hüvitata, ei tähenda, et töölepinguseadus oleks vastuolus põhiseadusega.

Kreemide ulevaated liikme suurendamiseks

Kaebajal ja kolmandal isikul oli võimalik sõlmida ka tööleping. Valides lepingu liigi, on kaebaja ja kolmas isik olnud eelduslikult teadlikud erinevate lepingutega kaasnevatest õigustest ja kohustustest. Toimetaja: Merili Nael.

Kas on voimalik liikme venitada