Liikme suurendamise tugevdamine. Account Options

Paistab, et olete järginud president Nelsoni aastatagust soovitust ja võtnud ära oma vitamiinid. Laske neil vastused tahvlile kirjutada ja jagada, mida nad nendest sõnumitest veel õppisid. Lae pdf faili kohta, kuidas suurendada meessoost liige. Valitsus kiitis heaks Ja see ei ole ainult kapillaaride näo piirkonnas et laiendada.

Õpetage põhiõpetust

Vanem Quentin L. Cook Kaheteistkümne Apostli Kvoorum Kui meie noortele pööratakse nii tugevat tähelepanu, siis saavad noored mehed ja noored naised oma ülesannetes hakkama ja püsivad lepingurajal. Suur tänu, kallis president Nelson, selle rõõmsa ilmutusliku juhatuse eest seoses tunnistajatega ristimistalitustel, ja juhatusega, mida oled palunud meil jagada selle kohta, kuidas aidata tugevdada noori ja arendada nende püha potentsiaali.

Enne kui ma jagan teiega kõnealuseid muudatusi, soovime väljendada siirast tänu selle erakorralise viisi eest, kuidas liikmed on reageerinud arengutele evangeeliumi jätkuvas taastamises. Paistab, et olete järginud president Nelsoni aastatagust soovitust ja võtnud ära oma vitamiinid. Vanemate kvoorumi liikmed ja Abiühingu õed teevad koos päästmistööd.

Pidage koos nõu

Meie noored elavad toredal, kuid katsumusterohkel ajal. Kunagi pole neile saadaval olevate valikute hulk olnud äärmuslikum.

  1. Mis on liikme pikkus ja paksus
  2. nagu uveličes ′ ja tugevda peenist kodus - Kuidas peenist suurendada?
  3. Vanem Quentin L.
  4. Tugevdada ja suurendada liige Colon clenser kommentaare Kuidas suurendada peenist.

Üks näide: tänapäeva nutitelefon võimaldab juurdepääsu imeliselt tähtsale ja meeliülendavale infole, sealhulgas pereajalugu ja pühakirjad. Teisest küljest sisaldab see rumalusi, ebamoraalsust ja kurja, mis polnud varem niivõrd lihtsalt kättesaadav.

Liikme suurendamise tugevdamine

Et aidata teie noortel nendes valikute labürindis orienteeruda, on Kirik ette valmistanud kolm põhjalikku ja igakülgset algatust. Esiteks on tugevdatud õppekava ja laiendatud seda kodudesse. Teiseks esitlesid president Russell M. Nelson, juhataja M. Russell Ballard Ettevalmistused, mis aitavad kaasa liikme suurenemisele teised juhtivadametikandjad eelmisel pühapäeval laste- ja noorteprogrammi, mis sisaldab toredaid tegevusi ja isiklikku arengut.

Kolmas algatus on organisatsioonilised muudatused, et aidata piiskoppidel ja teistel juhtidel rohkem noortele keskenduda. See fookus peab olema vaimselt vägev ja aitama noortel saada selleks noorte väesalgaks, kelleks president Nelson on neil saada palunud. Omavahel seotud mustrid Need püüdlused koos eelmiste aastate jooksul välja kuulutatud muudatustega ei ole isoleeritud muudatused. Iga muudatus on oluline osa omavahel seotud mustrist, et õnnistada pühasid ja valmistada neid ette kohtuma Jumalaga.

Mida võin teha, et suurendada usku Jeesusesse Kristusesse?

Üks selle mustri osa on seotud pealekasvava põlvkonnaga. Meie noortel on palutud võtta rohkem isiklikku vastutust nooremas eas — ilma, et vanemad ja juhid teeksid seda, millega noored ise hakkama saavad.

Nagu president Nelson selgitas, räägib õde Bonnie H. Cordon noorte naistega seotud muudatustest naisteistungil. Üks põhjus selleks muudatuseks, millest ma räägin, on tugevdada Aaroni preesterluse hoidjaid, kvoorume ja kvoorumite juhatusi. Seepärast, et olla kooskõlas selle ilmutusega Õpetuse ja Lepingute raamatus, kaotatakse Noorte Meeste juhatused koguduse tasemel. Need ustavad vennad on teinud palju head ja me avaldame neile oma tänu. Me loodame, et piiskopkonnad panevad suurt rõhku ja keskenduvad noorte meeste preesterluse kohustustele ja aitavad neid nende kvoorumi ülesannetes.

KIKi infopäev: Ökosüsteemide vastupanuvõime suurendamise taotlusvoor

Võimekad täiskasvanud Noorte Meeste nõustajad kutsutakse Aaroni preesterluse kvoorumi juhatusi ja piiskopkonda nende ülesannetes abistama. Issanda inspireeritud plaanis vastutab piiskop kõigi koguduse liikmete eest.

Tugevdada ja suurendada liige

Ta õnnistab nii noorte vanemaid kui ka noori. Üks piiskop leidis, et suutis aidata ühel noorel mehel, kellel oli probleeme pornograafiaga, meelt parandada ainult seeläbi, et aitas tema vanematel reageerida poja probleemile armastuse ja mõistmisega. Noore mehe terveks saamine oli tervendav kogu tema pere jaoks ja võimalik tänu piiskopi tööle kogu pere nimel.

Liikme suurendamise tugevdamine

Nüüd on sellest Liikme suurendamise tugevdamine mehest saanud vääriline Melkisedeki preesterluse hoidja ja põhimisjonär. Nagu sellest loost selgub, võimaldavad need muudatused: aidata piiskoppidel ja nende nõuandjatel keskenduda nende põhikohustustele noorte ja Algühingu laste jaoks; asetada Aaroni preesterluse väe ja kohustused iga noore mehe isikliku elu ja eesmärkide keskmesse.

Samuti aitavad need muudatused: rõhutada Aaroni preesterluse kvoorumijuhatuste kohustusi ja nende otsest aruandlust piiskopkonnale; motiveerida täiskasvanud juhte abistama ja olema mentoriks Aaroni preesterluse kvoorumijuhatustele nende ametiväe ja volituse suurendamisel.

nagu uveličes ′ ja tugevda peenist kodus

Nagu varem mainitud, ei vähenda need muudatused piiskopkonna kohustusi noorte naiste ees. Kuidas meie armastatud ja töökad piiskopid seda kohustust täidavad? Nagu te mäletate, mugavdati Nende kohustuste hulka kuulus koguduse misjonitöö ning templi- ja pereajalootöö 9 — ning samuti suur osa koguduse liikmete teenimisest.

Piiskop ei või delegeerida teatud kohustusi, nagu noorte tugevdamine, kohtumõistjaks olemine, abivajajate eest hoolitsemine ning finantsasjade ja ajalike asjade eest hoolitsemine.

Neid on aga vähem, kui me varem oleme arvanud. Kuid see uus vastutuse jaotus [vanemate kvoorumi ja Abiühinguga] peaks võimaldama tal juhtida Melkisedeki preesterluse ja Abiühingu tööd ilma, et ta peaks ise Liikme suurendamise tugevdamine organisatsiooni tööd tegema. Kuigi ainult piiskop võib teenida kohtumõistjana, on ka neil teistel juhtidel õigus saada ilmutust taevast, et aidata katsumustega, mis ei nõua kohtumõistjat ega käsitle mingisugust väärkohtlemise teemat.

Nemad keskenduvad just noortele!

Liikme suurendamise tugevdamine

Kuid see tähendab, et Noorte Naiste juht võib kõige paremini aidata iga noore naise vajadusi rahuldada. Piiskopkond hoolitseb noorte naiste eest samavõrd kui noorte meeste eest, kuid me mõistame väge, mis tuleb tugevatelt, pühendunud ja keskendunud Noorte Naiste juhtidelt, kes noori armastavad ja on neile mentoriks, mitte ei võta üle klassijuhatajate rolli, vaid aitavad noortel oma rollides edukad olla.

Õde Cordon jagab naisteistungil teisi muudatusi seoses noorte naistega. Kuid mina teatan, et nüüdsest annavad koguduse Noorte Naiste Liikme suurendamise tugevdamine aru koguduse piiskopile ja peavad ka nõu otse piiskopiga. Varem võis selle ülesande nõuandjale delegeerida, kuid edaspidi lasub otsene vastutus noorte naiste eest inimesel, kes hoiab koguduses juhtimisvõtmeid.

Abiühingu juhataja annab jätkuvalt aru otse piiskopile. Vaia tasemel on Noorte Meeste juhatajaks kõrgema nõukogu liige 13kes kuulub koos Noorte Naiste ja Algühingu eest vastutava kõrgema nõukogu liikmetega vaia Aaroni preesterluse ja Noorte Naiste komiteesse. Need vennad töötavad selles komitees koos vaia Noorte Naiste juhatusega. Nõuandja vaia juhatuses juhib seda komiteed, millel on nüüd suurem tähtsus, sest paljud uue laste- ja noorteprogrammi tegevused toimuvad Liikme suurendamise tugevdamine tasemel.

Liikme suurendamise tugevdamine

Need kõrgema nõukogu liikmed võivad teenida vaia juhatuse all, aitamaks piiskoppe ja Aaroni preesterluse kvoorumeid sarnasel viisil, nagu kõrgema nõukogu liikmed teenivad koguduse vanemate kvoorumeid. Samal teemal jätkates — üks teine kõrgema nõukogu liige teenib vaia pühapäevakooli juhatajana ja võib vajadusel teenida ka vaia Aaroni preesterluse ja Noorte Naiste komitees. Nende seas on järgmised muudatused: Piiskopkonna noortekomitee koosoleku vahetab välja koguduse noortenõukogu.

Koguduse eelarve noorteüritusteks jagatakse noorte meeste ja noorte naiste vahel kumbagi organisatsiooni kuuluvate noorte arvu järgi. Piisava summa peaks eraldama Algühingu üritusteks.

Colon clenser kommentaare

Need muudatused, kui neid kombineerida ja lõimida varasemate kohandustega, esindavad vaimset ja organisatsioonilist püüdlust, mis on kooskõlas õpetusega, et õnnistada ja tugevdada igat meest, naist, noort ja last, aidates igaühel järgida meie Päästja Jeesuse Kristuse eeskuju, kui me lepingurajal edeneme. Kallid vennad ja õed! Ma luban ja tunnistan, et need Liikme suurendamise tugevdamine kohandused, mis on tehtud inspireeritud presidendi ja prohveti Russell M.

Nelsoni juhatusel, annavad igale Kiriku liikmele innustust ja jõudu. Meie noored arendavad suuremat usku Päästjasse, neid kaitstakse vastase kiusatuste eest ja nad on valmis seisma silmitsi elu proovilepanekutega.

Jeesuse Kristuse pühal nimel, aamen.