Liikme suurendamise menetlus

Kohus kuulab enne erikontrolli määramist võimaluse korral ära ka osaühingu juhatuse ja nõukogu liikmed. Sel juhul on tegu otsuse faktiliste puudustega, mis peaks vaidlustes otsuse kehtivuse üle olema pigem erandlik p Korraline üldkoosolek toimub vähemalt üks kord aastas. Ettepaneku dividendi suuruse kohta esitab juhatus, nõukogu olemasolu korral nõukogu.

Osaniku kande muutmisest osanike nimekirjas tuleb eristada osaniku muutumisest teatamist ja selle tõendamist, millest sõltub osanikuna tunnustamine osaühingu suhtes. Seega kui osaühingule on teatatud osa omaja vahetumisest muutumisest ja seda ka nõuetekohaselt tõendatud, peab osaühing sellest lähtuma, sõltumata kande muutmisest osanike nimekirjas. Nii tuleb teatada osanike koosolekust osa omandajale kellest on osaühingule nõuetekohaselt teatatud ja seda ka tõendatud isegi siis, kui teda ei ole veel kantud osanike nimekirja. Seega on osaühingu osanike nimekirja kannetel osaühingu enda jaoks märksa väiksem õiguslik tähendus kui aktsiaseltsi aktsiaraamatu kannetel, kolmandate isikute suhtes puudub see tähendus aga pea üldse. Kui osanike nimekirjas tehakse kanne sinna kantud osaniku kohta viimase avalduseta või nõusolekuta mh kohtulahenditateeb osaühingu juhatus seda n-ö omal riisikol.

Maksekäsu kiirmenetluses Dokumendid maksekäsu kiirmenetluses Alates 1. E-toimik on veebipõhine infosüsteem, mis võimaldab menetlusosalistel ja nende esindajatel esitada kohtule elektrooniliselt menetlusdokumente ja jälgida nendega seonduvat kohtumenetluse käiku.

KIKi infopäev: Ökosüsteemide vastupanuvõime suurendamise taotlusvoor

E-toimikusse on võimalik siseneda üksnes isikutunnistusega ID-kaardiga. Isikutunnistuse kohta saab täpsemat infot aadressil: www. Menetlusosalistele tagatakse süsteemi kaudu ligipääs üksnes nendele kohtuasjadele, millega menetlusosaline otseselt seotud on.

Video oppetunde liikmele laiendatakse

E-toimiku kasutamisel tekkivate probleemide korral tuleb pöörduda E-toimiku kasutajatoe poole aadressil: etoimik just. Teenuse kasutuselevõtuks peab avaldust esitada sooviv asutus liituma X-teega ning tegema teenuse kasutamiseks vajalikud infotehnoloogilised Liikme suurendamise menetlus. Täpsemat infot teenuse ja selle kasutamise tingimuste kohta saab siit.

Suurendage liikme kuni 15 cm

Maksekäsu kiirmenetluses saab esitada avalduse nii eraõigussuhtest tuleneva kindla rahasumma maksmise nõudes võlanõudes kui ka alaealisele lapsele elatise nõudes. Põhinõuded avalduse esitamiseks lapse elatisnõudes maksekäsu kiirmenetluses saab elatist nõuda üksnes alaealisele lapsele; maksekäsu kiirmenetluses nõutava elatise suurus võib olla minimaalsest elatismäärast suurem kuni 1,5 korda.

Liikme suuruse vaikne seisundfoto

Minimaalne elatismäär on Minimaalset elatismäära enam kui 1,5-kordselt ületavat elatist maksekäsu kiirmenetluses nõuda ei saa; elatist saab nõuda üksnes vanemalt, kes on lapse vanemana lapse sünniakti kantud; maksekäsu kiirmenetluses ei saa nõuda elatise maksmist tagasiulatuvalt ega varem välja mõistetud elatise summa suurendamist; avalduse peab isikutunnistusega digitaalselt allkirjastama lapse esindaja, kes avalduse esitab lapse vanem, eestkostja või lepinguline esindaja.

Alates 1. Maksekäsumenetluse avalduste vormid Võlgniku vastuväide maksekäsu kiirmenetluses, samuti võlgniku andmete loetelu sissetuleku, vara ja majandusliku seisundi kohta elatisnõudega maksekäsu kiirmenetluse korral esitatakse kohtule justiitsministri määrusega kehtestatud dokumendiblanketil. Dokumendivormid on järgmised:.

Mis massaaz suurendada liikme videot