Liikme suuruse arutamine, MTÜ Eesti Fotopärand põhikiri – Eesti Fotopärand

Näide 2. Õiguste teostamine Liikmed teostavad oma õigusi ühistu suhtes üldkoosolekul, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti. Alates Liikme väljaarvamine võlausaldaja nõudel 1 Kui seaduse või põhikirjaga on ette nähtud liikmele tema liikmesuse lõppemisel osamaksu tagastamine või hüvituse maksmine, võib avalduse liikme ühistust väljaarvamiseks esitada liikme pankrotihaldur või võlausaldaja kuue kuu jooksul alates täitmise ebaõnnestumisest, kui võlausaldaja nõuet ei saadud rahuldada sundtäitmisega liikme ülejäänud varast. Audiitori nimetamine, tema tasustamise aluste ja korra kehtestamine; 4.

Liidu tegevus rajaneb tema liikmete algatusel ja ühisel tegutsemisel, Liidu juhtkonna valitavusel ja selle juhtide regulaarsel aruandlusel Liidu liikmete ees.

Liikme suuruse arutamine

Liit teeb koostööd riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustega, mittetulundusühingutega, samuti muude Liidu tegevusest huvitatud asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide ning üksikisikutega Eesti Vabariigis ja teistes riikides. Liit on iseseisev juriidiline isik.

Liikme suuruse arutamine

Liidul on oma sümboolika. Liidu ja tema juhatuse asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik. Liidu nimi on Eesti Kinnisvarafirmade Liit. Liidu tegevuse eesmärgiks on osaleda õiguslikult täpselt reguleeritud, lihtsate protseduuridega, kinnisvaraäri heade tavade alusel tegutseva ja kõigile turul osalejatele parimat tulu andva, turvalise kinnisvaraturu väljakujunemisel ning toimimisel Eestis.

Ettevõtte põhikiri

Tegevuse eesmärkide saavutamiseks Liit: 8. Liitu võivad Liikme suuruse arutamine kuuluda Eestis registreeritud juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes on põhikirjaliselt põhitegevusena määratlenud käesoleva põhikirja punktis 1 nimetatud tegevuse. Liidu liiget võib Liidus ja tema juht- ja kontrollorganites esindada vastavas registris registreeritud Liidu liikme juhtorgani juhatuse liige või eelnimetatud juhtorgani poolt kirjalikult volitatud isik.

Avaldus Liidu liikmeks astumiseks esitatakse kirjalikult Liidu juhatusele. Liidu liikmeks vastuvõtmise, väljaastumise ja väljaarvamise otsustab Liidu juhatus.

Pensionistaaž

Vastava protseduuri kehtestab tulenevalt õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast Liidu üldkoosolek. Liidu juhatus peab Liidu liikmete arvestust. Liidust saab välja astuda majandusaasta lõpus. Liidust väljaastumiseks peab Liidu liige esitama Liidu juhatusele kirjaliku avalduse.

Hüvitise suurus ja selle arvutamine

Välja astuda sooviv liige peab ette teatama vähemalt 3 kuud enne majandusaasta lõppu ning ühtlasi olema tasunud liikmemaksu liikmeks oldud perioodi eest.

Liidu juhatus võib omal initsiatiivil või Aukohtu ettepanekul Liidu liikme Liidust välja arvata Liidu põhikirja sätete täitmata jätmise või Liidu maine või varalise seisundi olulisel määral kahjustamise või Liidu heade tavade koodeksi olulise rikkumise tõttu. Liidu liikmel on õigus: Liidu liikmed on kohustatud: Liidu kõrgeimaks organiks on tema liikmete üldkoosolek, mis on pädev vastu võtma otsuseid kõikides Liidu tegevust puudutavates küsimustes ja mis kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas.

Üldkoosoleku toimumise kohast ja selle päevakorrast, mille Liikme suuruse arutamine juhatus, tuleb informeerida Liidu liikmeid kirjalikult vähemalt 10 päeva enne koosoleku toimumist.

Kuidas osaühingu osaniku, juhatuse liikme ja töötaja tasusid eristada ja maksustada

Liidu üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt või vähemalt ühe kümnendiku Liidu liikmete kirjalikul nõudmisel juhatuse poolt ühe kuu jooksul taotluse esitamisest. Liidu üldkoosoleku otsused on õiguspädevad, kui kohal on vähemalt üks viiendik Liidu liikmetest. Üldkoosoleku otsused tunnistatakse vastuvõetuks, kui nende poolt hääletavad üle poole koosolekul osalenud hääleõiguslikest liikmetest.

Otsuse vastuvõtmiseks juhatuse liikme tagasikutsumise, Pooleldi munn muutmise ja tegevuse lõpetamise kohta on vajalik üle kahe kolmandiku koosolekul osalenud liikmete nõusolek. Hääleõigust omavad üldkoosolekul ja juhatuses ainult need Liidu liikmed, kellel pole maksuvõlgnevusi Liidu ees.

7. klass - Romb

Üldkoosolek: Liikme suuruse arutamine Üldkoosoleku otsused on juhatusele, teistele juht- ning kontrollorganitele ja liikmetele täitmiseks kohustuslikud. Liidu juhatus, mis valitakse kaheks aastaks ja mille minimaalne liikmete arv on 5, juhib Liidu tööd üldkoosolekute vahelisel ajal ja on pädev vastu võtma kõiki otsuseid, mis ei kuulu üldkoosoleku ja Aukohtu pädevusse.

Liidu juhatuse liikmeteks võivad olla teovõimelised füüsilised isikud, kes on volitatud esindama mõnda liiget Liidu tegevuses vastavalt käesoleva põhikirja punktile Liidu juhatuse liikmel on õigus kirjalikku avaldust esitades tagasi astuda, mis jõustub vastava registrikande tegemise päeval.

Tulundusühistuseadus (lühend - TÜS)

Liidu üldkoosolekul on õigus valida kaks juhatuse asendusliiget, kes asendavad tagasiastunud juhatuse liiget. Üldkoosoleku otsusega võib juhatuse liiget igal ajal tagasi kutsuda, juhul kui ta ei osale pidevalt vähemalt 3 järjestikust juhatuse koosolekut juhatuse tegevuses, ei Liikme suuruse palm käesolevat põhikirja või kui liige, keda ta esindab, on jäetud hääleõigusest ilma kauemaks kui kolmeks kuuks.

Liikme suuruse arutamine

Samal üldkoosolekul, kus otsustatakse juhatuse liikme tagasikutsumine, otsustatakse juhatuse uue liikme valimine. Liidu juhatus valib juhul, kui üldkoosoleku poolt ei ole valitud Liidu esimeest, oma liikmete seast juhatuse esimehe ja esimehe asetäitja, kes täidab esimehe kohuseid esimehe äraolekul ja kinnitab nende pädevuse. Liidu juhatus: Juhatuse otsused on õiguspärased, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled juhatuse liikmetest.

Liikme suuruse arutamine

Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jaotumise korral on otsustavaks juhatuse esimehe hääl või istungit juhtiva juhatuse liikme hääl.

MTÜ Eesti Fotopärand põhikiri

Juhatuse koosolekud kutsub kokku juhatuse esimees või esimehe asetäitja vähemalt üks kord kvartalis. Liidu juhatuse esimees esindab Liitu kõikides õigustoimingutes üksinda, teised juhatuse liikmed esindavad Liitu õigustoimingutes kahekesi koos.

Liikme suuruse arutamine

Liidu aukohus: