Koigi riikide liikme keskmine suurus

Riigikogu liikmete kulu hüvitised ja soodustused 47 ettepanekut ja argumenti Domineeriv ettepanek: kuluhüvitisi ei peaks Riigikogu liikmetele maksma selgelt 12 ettepanekus ja argumendis, kokku toetushäält ja 12 vastuhäält. Protokollid on igaühele kättesaadavad valla kantseleis ja valla veebilehel, välja arvatud andmed, mille väljastamine on seadusega keelatud või mõeldud ametiasutuse või ametiasutuse hallatavate asutuste siseseks kasutamiseks.

Koigi riikide liikme keskmine suurus

Täiendavalt oli võimalus esitata nende teemadest välja jäävaid mõtteid rubriigis varia. Riigikogu liikmete ja avaliku sektori töötajate palkade suurus ning selle kujunemine ettepanekut ja argumenti Domineeriv ettepanek: Riigikogu liikmete palk peaks olema seotud miinimumpalgaga.

Teksti suurus

Selline mõte sisaldus selgelt 31 ettepanekus ja argumendis, mis said kokku toetushäält ja vastuhäält. Variatsioonid: Selles, mitmest miinimumpalgast peaks koosnema Riigikogu liikme palk, ei oldud selgelt ühte meelt.

Koigi riikide liikme keskmine suurus

Kõige enam leiti, et õiglane oleks maksta Riigikogu liikmetele kordset miinimumpalka, kuid oli ka ettepanek, et Riigikogu liikme palk võiks olla kolme miinimumpalgaga võrdsustatud.

Maksimaalselt pakuti kümnekordse miinimumpalgaga võrdsustatud kuupalka.

Üldkoosolek 7.

Pooltargumendid:Miinimumpalgaga seotust põhjendati sellega, et siis oleksid Riigikogu liikmed rohkem kursis tegelikkusega. Lisaks leiti, et ehk siis tõstetaks miinimumpalka tihedamini.

Navigeerimismenüü

Vastuargumendid:Tõenäoliselt hakataks siis tõstma miinimumpalka hoopis sagedamini. Ettepanek 2: Riigikogu liikmetele maksta tulemuspalka 11 ettepanekut ja argumenti, kokku toetushäält, 84 vastuhäält. Variatsioone oli selle osas, mille alusel ja kuidas tulemusi mõõta: Riigikogus kohaloldud aja järgi, SKT või investeeringute kasvu alusel, hoopis töötuse vähenemise alusel, valimistel antud lubaduste täitmise määra alusel. Pooltargument: toetaks valitsuse ja riigikogu töö efektiivsuse saavutamist.

Koigi riikide liikme keskmine suurus

Vastuargument: Riigikogu liikme palk on seotud keskmise palgaga, mis iseenesest on tema töö tulemusnäitaja. Ettepanek 3: Riigikogu ise ei tohiks otsustada oma palkade üle 7 ettepanekut ja argumenti, toetushäält ja 39 vastuhäält. Variatsioon:Riigikogulaste palku reguleerigu kogu avalikku sektorit hõlmav palgajuhend, Riigikogu liikmete palga peaks määrama Valitsus, eraldi sõltumatu komisjon või rahvas nt märkides selle valimiste ajal sedelile, panna küsimus rahvahääletusele.

5. Nõukogu

Vastuargumendid puudusid. Riigikogu liikmete kulu hüvitised ja soodustused 47 ettepanekut ja argumenti Domineeriv ettepanek: kuluhüvitisi ei peaks Riigikogu liikmetele maksma selgelt 12 ettepanekus ja argumendis, kokku toetushäält ja 12 vastuhäält.

Pooltargumendid:Peamiselt toodi põhjuseks, et Riigikogu liikmete palgad on nii kõrged, et peaksid suutma ise tasuda oma taksosõidud, autoliisingud jms.

Saadik saab saadikuna olemise ajaks tasuta esimese klassi aastapileti riigiraudteede kõigile lõikudele ning vabapileti posti ja telegraafi autoliinidele posti- ja lennätinlaitoksen autolinjoille. Saadikule, kes kasutab saadikuülesannete täitmisel pikamaabussi või kodumaal regulaarselt sõitvat lennukit, hüvitatakse piletikulud vastavalt sellele, kuidas kantseleikomitee määrab. Kui lennuliiklusteeninduse hulka kuulub ka reisijate autotransport, hüvitatakse saadikule ka autosõidukulu.

Koigi riikide liikme keskmine suurus ka seda, et kuluhüvitiste ümber toimuv on piinlik. Vastuargumente ei esitatud.

Ajalookonverents August Jürima 125. Madis Jürima, Trivimi Velliste jt

Ettepanek 2: Kuluhüvitise kaotamise asemel muuta kuluhüvitise maksmise kord mõistlikuks toetushäält, 12 vastuhäält. Ettepanek 3: Muuta lahkumishüvitise korda 12 ettepanekut ja argumenti.

Määruse ja vallavolikogu esimehe nõudel vallavolikogu otsuse eelnõule peab olema lisatud seletuskiri 4 Eelnõu ja sellele lisatud dokumendid peavad olema vormistatud vastavalt haldusdokumentide vorminõuetele. Eelnõu teksti juriidilise, keelelise ja vormistamise õigsuse tagab eelnõu esitaja. Vallavolikogu esimehe resolutsiooniga suunatakse eelnõu läbivaatamiseks vallavolikogu komisjonidele ja vallavolikogu fraktsioonidele. Eelnõu tagasivõtmine ja menetlusest väljalangemine 1 Eelnõu esitajal on õigus tema poolt algatatud eelnõu tagasi võtta vallavolikogus menetlemise igal etapil, välja arvatud juhul, kui eelnõu on pandud vallavolikogu istungil lõpphääletusele.

Variatsioon: lahkumishüvitise maksmine lõpetada toetushäält, 9 vastuhäält ; muuta korda mõistlikumaks toetushäält, 3 vastuhäält. Riigikogulaste eripension 12 ettepanekut ja argumenti Domineeriv ettepanek: Kaotada riigikogulaste eripensionid 11 ettepanekut ja argumenti, toetus- ja 7 vastuhäält.

Avasta aja lugu!

Toimetaja märkus: riigikogulaste eripensionid on juba kaotatud. Pooltargumendid: Liine kulu eelarvele; Riigikogu liikmetele võiks kehtida samasugune tööseadus nagu teistele töötajatele.

Koigi riikide liikme keskmine suurus

Seda nii palga määramise korra ja aluspõhimõtete kui ka praeguse palga suuruse osas. Ka avaliku sektori palgapoliitika laiemalt ei tugine Rahvakogu.

Senist Riigikogu liikmete hüvitiste ja soodustuste süsteemi peetakse ebamõistlikuks riigi raha kasutamiseks. Leiti, et hüvitamisele kuuluvaid kuluartikleid tuleks täpsustada ja süsteem tuleks muuta läbipaistvaks.

Antud küsimustes esitatud Rahvakogu ettepanekud ja argumendid viitavad sellele, et senine Riigikogu liikmete palgakorraldus, hüvitiste ja soodustuste maksmise süsteem oma erisustega võrreldes tavalise ametniku või erasektoris töötajaga võib olla üks põhjuseid, miks tekib valitsejate suhtes umbusaldus ja rahvas ning Riigikogu liikmed teineteisest võõranduvad.

Koigi riikide liikme keskmine suurus