Kas liikme suurus mojutab rasedust, Raseduse katkestamise ja steriliseerimise seadus – Riigi Teataja

Tere, minu haiguspension on ,24 eurot kuus, millest peetakse kinni tulumaks 44,05 eurot, mis võidakse mulle järgneva a oktoobriks tagastada. Eesti Väärtpaberi Keskus arvestab ka tulumaksu iga kuu maha, kätte saan 35 euro ringis. Danosa, esindajad: zvērināta advokāte V.

Cunha Rodrigues, kohtunikud A. Arabadjiev, A. Rosas, A. Ó Caoimh ettekandja ja P. Lindh, kohtujurist: Y. Bot, arvestades kirjalikus menetluses ja 1.

Euroopa Kohtu 11. november 2010 otsus kohtuasjas C-232/09

Danosa, esindajad: zvērināta advokāte V. Liberte ja zvērināta advokāta palīgs A. Liepa ning S. Kravale ja M. Zalāns, — Läti valitsus, esindajad: K. Drēviņa ja Z.

Rasnača, — Kreeka valitsus, esindajad: Kas liikme suurus mojutab rasedust. Apessos ning S. Trekli ja S. Vodina, — Ungari valitsus, esindajad: R. Somssich, M.

Fehér ja K. Szíjjártó, — Euroopa Komisjon, esindajad: A. Sauka ja M. Danosa selle osaühingu juhatuse liikme kohalt tagasi. Kui kapitaliühingu juhtorgani liikmed valitakse oma ametikohale töölepingu alusel, sõlmitakse see leping tähtajaliselt. Tööandjal on keelatud lõpetada töölepingut rasedaga, samuti sünnitusele järgneval aastal või kui naine toidab last rinnaga, siis kogu sellel perioodil, välja arvatud artikli lõike 1 punktides 1, 2, 3, 4, 5 ja 10 nimetatud juhtudel.

Juhatus on äriühingu juhtorgan, mis esindab ja juhib äriühingut. Juhatus peab osanike koosolekut teavitama tehingutest, mis on sõlmitud äriühingu ja selle osaniku, nõukogu liikme või juhatuse liikme vahel.

  • Mis peaks olema meeste liikme paksus ja pikkus
  • Töötuna arvele võtmine | Töötukassa
  • Naistearsti ainuõigus rasedust katkestada Rasedust võib katkestada ainult naistearst.
  • Ravimid liikme suurendamiseks

Juhatus esitab nõukogule vähemalt kord kvartalis ülevaate äriühingu majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast, samuti teatab nõukogule kohe äriühingu majandusliku olukorra olulisest halvenemisest ja muudest äriühingu majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest. Juhatuse liikmetel on õigus saada tasu, mis vastab nende ülesannetele ja äriühingu majanduslikule olukorrale. Tasu suurus määratakse kindlaks nõukogu otsusega või juhul, kui ühing ei ole nõukogu, siis osanike koosoleku otsusega.

Juhatuse liikmed valitakse ja kutsutakse tagasi osanike koosoleku otsusega. Juhatuse liikme volituse lõppemise, esindusõiguse muutmise või uute juhatuse Liikme suurus poiss 12 aastat valimise kohta esitatakse äriregistrile teade. Teatele tuleb lisada väljavõte asjaomase osanike koosoleku protokollist. Juhatuse liige valitakse tähtajaliselt kolmeks aastaks, kui põhikirjas ei ole ette nähtud lühemat tähtaega.

Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda osanike otsusega. Kui äriühingul on nõukogu, võib see juhatuse liikme volituse peatada kuni osanike koosoleku toimumiseni, kuid mitte kaemaks kui kaheks kuuks. Põhikirjaga võib ette näha, et juhatuse liikme võib tagasi kutsuda ainult mõjuval põhjusel. Igal juhul loetakse nende põhjuste hulka võimu kuritarvitamine, kohustuste täitmata jätmine, võimetus äriühingut juhtida, äriühingu kahjustamine ja usalduse kaotamine. LKB vaidleb sellele vastu, väites, et D.

Danosaga sõlmiti käsundusleping.

Keelevahetuse vaikeväärtus

Danosa olla soovinud sõlmida töölepingut, kuid LKB olla eelistanud anda talle juhatuse liikme ülesanded käsunduslepingu alusel. Danosa juhataja ametikohalt tagasi kutsuda. Talle saadeti Danosa Danosa väitis nimetatud kohtus, et alates tema valimisest oli ta nõuetekohaselt täitnud oma tööülesandeid, mis on sätestatud äriühingu põhikirjas ja juhatuse reglemendis. Ta kinnitas ka, et ta sai oma töö eest tasu ja talle oli antud puhkust, mistõttu tuleb eeldada töösuhte olemasolu.

Ta leidis, et arvestades, et ta oli tagasikutsumise hetkel üheteistkümnendat nädalat rase, oli tema vallandamine vastuolus tööseadustiku artikligamis keelab raseda töötaja vallandamise. Danosa väitel on äriseadustiku artikli lõige 4, mis lubab osanike koosolekul juhatuse liikmete ametivolitused igal ajal lõpetada, vastuolus tööseadustiku artikli lõikega 1, mis sätestab rasedatele teatavad sotsiaalsed tagatised.

Kas liikme suurus mojutab rasedust

Danosa nõue jäeti rahuldamata nii esimeses kohtuastmes kui ka apellatsioonikohtus, esitas ta kassatsioonkaebuse eelotsusetaotluse esitanud kohtule. Danosa, et teda tuleb käsitada töötajana liidu õiguse tähenduses, olenemata asjaolust, kas Läti õiguse kohaselt teda selleks peetakse või mitte.

Arvestades usaldussuhet, mille olemasolu juhatuse liikmetele pandud ülesannete täitmine eeldab, on täiesti õigustatud erineva tasemega kaitse ettenägemine töötajatele ja juhatuse liikmetele. Liidu õigus eristab sõnaselgelt isikuid, kes täidavad oma ülesandeid tööandja juhtimisel ja isikuid, kellel on juhtimisvolitused ning kes on sisuliselt tööandja esindajad, mitte viimase alluvad. Kas kapitaliühingu juhtorgani liiget tuleb käsitada töötajana ühenduse õiguse tähenduses?

Konsultatsioon

Danosa selle äriühingu juhatuse liikme kohalt tagasi kutsunud, ja küsimuse üle, kas LKB oli olnud teadlik põhikohtuasja hageja rasedusest, ja kui jah, siis mis kuupäeval D. Danosa Kas liikme suurus mojutab rasedust ei olnud tagasikutsumise otsust mingil moel mõjutanud ning juhtis tähelepanu asjaolule, et ka D. Danosa ise ei ole väitnud, et ta kutsuti tagasi raseduse tõttu, vaidlustas põhikohtuasja hageja LKB versiooni faktilistest asjaoludest ning kinnitas, et tema tagasikutsumist põhjendati tema rasedusega ja soovis selgitada selle tagasikutsumise otsuse asjaolusid.

Danosa tagasikutsumine LKB juhatusest oli või võis peamiselt olla seotud tema rasedusega.

Kas liikme suurus mojutab rasedust

Eelotsusetaotluse esitanud kohus juurdleb selle üle, kas liidu õigusega on kooskõlas liikmesriigi õigusnormid, mis küll keelavad vallandamise rasedusega seotud põhjustel, kuid ei näe ette mingeid piiranguid kapitaliühingu juhatuse liikme tagasikutsumisele.

Töösuhtele on iseloomulik olukord, kus töötaja osutab teatava aja jooksul teisele isikule viimase juhtimise all teenuseid, mille eest ta saab tasu vt analoogia alusel töötajate vaba liikumise ning meeste ja naiste võrdse tasustamise põhimõtte kontekstis eelkõige 3.

Kas liikme suurus mojutab rasedust

Vastupidi asjaomase äriühingu väidetele ei ole selles osas tähtsust asjaolul, et nimetatud juhatuse reglemendi koostamine oli olnud põhikohtuasja hageja enda ülesanne. LKB ja Läti valitsus märgivad, et niisugune juhatuse liige nagu põhikohtuasja hageja täidab üldreeglina oma kohutustusi käsunduslepingu alusel, tehes seda sõltumatult ja saamata selleks juhiseid.

Kas liikme suurus mojutab rasedust

Selle asjaolu kontrollimiseks tuleb analüüsida juhatuse liikme värbamistingimusi, talle antud ülesannete iseloomu, nende ülesannete täitmise raamistikku, tema volituste ulatust, Universaalne liikme suurus poolt tema suhtes teostatud kontrolli ning juhatuse liikme tagasikutsumise tingimusi. Danosa valiti LKM juhatuse ainsaks liikmeks tähtajaliselt kolmeks aastaks, et tema ülesandeks oli selle äriühingu vara haldamine, äriühingu juhtimine ja esindamine ning et ta oli selle äriühingu lahutamatu osa.

Vastuseks Euroopa Kohtu poolt kohtuistungil esitatud küsimusele selgus, et ei ole võimalik kindlaks teha, kes või milline organ põhikohtuasja hageja tema ametikohale valis. Danosal oli nende ülesannete täitmisel kaalutlusruum, pidi ta oma juhtimistegevusest nõukogule aru andma ning viimasega koostööd tegema. Danosa tagasikutsumise otsuse tegi seega organ, kes kõigi eelduste kohaselt ei allunud tema kontrollile ja kes võis igal hetkel teha põhikohtuasja hageja tahte vastase otsuse.